Települési támogatások

  1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKHATÁSHOZ)

A Települési támogatást (lakhatáshoz) természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtjuk, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Jogosultsági feltételek:

Támogatásra jogosult az a személy, akinek

  • a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, amely 2022. évben 71.250.-Ft és
  • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A törvény alapján vagyonnak tekintendő az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

  • külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (2022-ben 855.000 Ft), vagy
  • együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2022-ben 2.280.000 Ft)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű).

A Települési támogatás (lakhatáshoz) tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás

  • a), b) vagy c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
  • d),  e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

A háztartás összjövedelmét a fentiek figyelembe vételével meghatározott arányszámmal kell osztani, és az így kapott összegnek kell a jövedelemhatár alatt maradnia ahhoz, hogy valaki Települési támogatásban (lakhatáshoz) részesülhessen.

A Települési támogatást (lakhatáshoz) a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

A támogatás havi összege:

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2022-ben 14.250 Ft);

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

A TM kiszámítása a következő módon történik:  TM = 0,3- (J-0,5 NYM)/NYM    x 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2022-ben 28.500 Ft) jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

A lakásfenntartás elismert havi költsége 2022. évben 450.-Ft/m2 

Elismert lakásnagyság:

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány

– a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

– az önkormányzati lakás bérleti díja, távfűtési díj, szemétszállítási díj, társasházi közös költség, illetve egyéb közműdíj- vagy közös költség tartozás mértékét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó számla, valamint tartozás esetén a legutolsó fizetési felszólítás másolata

Nyomtatvány

– kérelem nyomtatvány:  Települési támogatás lakásfenntartáshoz

– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata

munkáltatói igazolás

nyilatkozat

– közös költség igazolás

 

  1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (FŰTÉSHEZ) 

A fűtési költségekhez nyújtott pénzbeli vagy (tűzifa biztosításával) természetbeni támogatás. 

Jogosultsági feltételek

Települési támogatás (fűtési) annak állapítható meg, akinek

– a háztartása által lakott lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át; és

– a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2022-ben 57.000 Ft); és

– vagyona nincs.

A támogatás iránti igényeket tárgyév szeptember 1-től a következő év április 30-ig lehet benyújtani, a támogatható fűtési szezon a tárgyév októberétől a tárgyévet követő év márciusának végéig tart.

Nem nyújtható fűtési támogatás arra az időszakra, amikor a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy Települési támogatásban (lakásfenntartáshoz) részesül. 

A támogatás összege

A Települési támogatás (fűtési) mértéke megegyezik a kérelmező által igazolt fűtési költség összegével azzal, hogy a támogatás mértéke a 7.000 Ft/hónap/fűtési szezon összeget (42.000 Ft) nem haladhatja meg.Amennyiben a kérelmező a tűzifa költségeinek megelőlegezésére nem képes, a fűtési támogatást tűzifa formájában nyújtjuk.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány

– a kérelmező és a háztartásban élők jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

– a fűtési költséget igazoló számla

– a lakás nagyságának és a lakásban élők számának igazolása 

Nyomtatvány

– kérelem Települési támogatáshoz (fűtési): Települési támogatás fűtéshez

– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata

munkáltatói igazolás

nyilatkozat

 

  1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (GYÓGYSZERKÖLTSÉGHEZ)

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Jogosultság feltételei

A helyi rendelet előírásai alapján Települési támogatás (gyógyszerköltséghez) jogosult,

– akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %–át (2022-ben 42.750 Ft-ot), egyedül élő esetében 200 %–át (2022-ben 57.000 Ft-ot) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %–át (2022-ben 7.125 Ft) eléri vagy azt meghaladja.

A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft.

A Települési támogatást (gyógyszerköltséghez) a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

Amennyiben a kérelmező közgyógyellátásra jogosult (a Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése, valamint a jelen paragrafus (1) bekezdése szerint egyaránt jogosult támogatásra), a jelen paragrafus (1) bekezdése alapján települési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg. 

Az eljárás menete

A kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a gyógyszertár igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségekről. A Hivatal ezen igazolás birtokában hoz határozatot a jogosultságról, a támogatás havi összegéről és küldi meg a jogosultnak.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány

– a gyógyszertár igazolása a havi rendszeres gyógyszerköltségről

– a kérelmező és a családban élők jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

 Nyomtatvány

– kérelem Települési támogatás (gyógyszerköltséghez): Települési támogatás gyógyszerköltséghez

– a gyógyszertár igazolása a havi rendszeres gyógyszerköltségről: Gyógyszerköltség igazolása

– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata

munkáltatói igazolás

nyilatkozat

 

 

« 2022. október » loading...
h K s c p s v
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
vas 02

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 02

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
vas 02

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
vas 02
vas 02
vas 02

A mi Petőfink – kiállítás

szeptember 21. - október 21.
vas 02

Borbély Műhely jazzklub

október 2.. 19:30
hét 03

Országos Könyvtári Napok

október 3. - október 8.
szo 08

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

október 8. - október 30.
szo 08
pén 28

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 28.. 18:00 - 19:30
vas 30

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 30.. 18:00