Rendkívüli Települési Támogatás

1.  ESETI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Jogosultsági feltételek

Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatást kaphat, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

 • 3 és több fő esetében a szociális vetítési alap 400 %-át (114 000 Ft)
 • 2 fő esetén a szociális vetítési alap 500 %-át (142 500 Ft)
 • egyedülálló illetve egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 600 %-át (171 000 Ft)

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező

 1. váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;
 2. bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
 3. válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli;
 4. létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell.

A támogatás összege
Eseti támogatás esetében egyedi elbírálás alapján, de
– egyszerre adható legmagasabb összege 20 000 Ft
– egy személy egy évben maximum 60 000 Ft-ra jogosult.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező, valamint a családjában élők jövedelmeit igazoló okiratok,

– a kérelmező, valamint a családjában élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot,

– a kérelem indokául szolgáló tényt, rendkívüli körülményt, az anyagi veszteséget, jövedelem–kiesést igazoló okiratokat,

– egy keresős család esetén: gyermek-elhelyezési dokumentumot, vagy válási végzést, vagy nyilatkozatot az egyedülállóságról

Nyomtatvány
– kérelem nyomtatvány: Rendkívüli települési támogatás – eseti 

– a családban együtt élők vagyonnyilatkozat
munkáltatói jövedelemigazolás

– Nyilatkozat egyedülállóságról

 

2. GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

kiskorú gyermeket nevelő, átmeneti vagy tartós létfenntartási gondokkal küzdő személynek nyújtható támogatás.

Jogosultsági feltételek

Szentendre Város Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés szerinti gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a kiskorú gyermeket nevelő, átmeneti vagy tartós létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át (85.500 Ft),
 • egy keresős család esetén a 400 %-át (114.000 Ft).

Az egyedülállóság tényét gyermek-elhelyezési dokumentummal vagy válási végzéssel vagy nyilatkozattal szükséges igazolni.

A támogatás összege
A támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.

A tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek a gyermekvédelmi támogatást fél évente igényelhetik.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– a kérelmező, valamint a családjában élők jövedelmeit igazoló okiratokat,

– a kérelmező, valamint a családjában élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot,

– egy keresős család esetén: gyermek-elhelyezési dokumentumot, vagy válási végzést, vagy nyilatkozatot az egyedülállóságról

Nyomtatvány
– kérelem nyomtatvány: Gyermekvédelmi támogatás
– a családban együtt élők vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
Nyilatkozat egyedülállóságról

 

3. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Jogosultsági feltételek

Szentendre Város Polgármestere azon személy részére,

 • aki alapfokú oktatásban, vagy
 • a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át (85.500 Ft), egy keresős család esetén a 400 %-át (114.000 Ft) iskolakezdési támogatást nyújt.

Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat.

Támogatás mértéke:

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 20.000 Ft.

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– a kérelmező, valamint a családjában élők jövedelmeit igazoló okiratokat,

– a kérelmező, valamint a családjában élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot,

– egy keresős család esetén: gyermek-elhelyezési dokumentumot, vagy válási végzést, vagy nyilatkozatot az egyedülállóságról

– iskolalátogatási igazolás

Nyomtatvány:

 

4. TEMETÉSI TÁMOGATÁS

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás.

Jogosultsági feltételek

Temetési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át (88.500 Ft),
 • egy keresős család esetén a 400 %-át (114.000 Ft),
 • egyedül élő esetében az 500%–át (142.500 Ft).

A támogatás összege

A temetési támogatás összege 30.000 Ft.

A kérelemhez mellékelni kell:

–   a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmeit igazoló okiratokat;

–   a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot;

– az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát;

–  a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.

– az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát

Nyomtatvány

– kérelem nyomtatvány: Temetési támogatás
– a családban együtt élők vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
Nyilatkozat egyedülállóságról

 

5. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA

Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki

a) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,

b) Szentendre településszintű lakóhellyel rendelkezik,

c) bejelentett lakóhelye a 2000 Szentendre, Szabadkai út 11. szám alatti hajléktalanszálló, és

akinek a megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy jövedelem esetén az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedül élő esetében annak 170%-át (48.450 Ft).

 

Támogatás mértéke:

A rendkívüli települési támogatás összege 7.000 Ft alkalmanként.

Rendkívüli települési támogatást évente három alkalommal lehet megállapítani.

A kérelemhez mellékelni kell:

– a kérelmező, valamint a családjában élők jövedelmekeit igazoló okiratokat,

– lakcímkártya másolatát

Nyomtatvány

kérelem nyomtatvány: Hajléktalanok települési támogatása

 

6. IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA

Időskorúak támogatása keretében egyszeri támogatás adható az a)-d) pontok együttes fennállása esetén annak a személynek, aki

a) a 65. életévét betöltötte,

b)nyugdíjban, vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül, és annak összege nem haladja meg a 240 000 Ft-ot,

c) a b) pontban foglalt ellátáson kívül egyéb jövedelme nincs,

d) Szentendrei lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen is Szentendrén tartózkodik.

Támogatás mértéke: 10 000 Ft.

A támogatás évente egy alkalommal, április 1. és május 15. között igényelhető.

A kérelemhez mellékelni kell:

– a nyugdíj összegéről szóló igazolást (postai szelvény, bankszámlakivonat valamelyike, amivel igazolni tudja a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét, nyugdíjtörzs számát igazoló irat, amivel azonosítható a kérelmező nyugdíja. Ez lehet az év elején a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által megkapott zöld színű összesítő, vagy a nyugdíj törzsszámát igazoló irat.

– lakcímkártya másolatát

Nyomtatvány

kérelem nyomtatvány: Időskorúak támogatása