Lakbértámogatás

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott önkormányzati lakás bérleti díjának fizetéséhez

Jogosultsági feltételek:

 Támogatásra jogosult az a személy, akinek

– lakbértámogatás illeti meg, ha a bérlőnek és családjának, valamint azoknak a személyeknek, akik a bérlővel a lakásban együtt laknak, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, nettó havi jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének hatszorosát, (2015-ben 171.000 Ft) valamint a lakás havi bérleti díja meghaladja a lakásban élők nettó havi jövedelmének 25 %-át,

– a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A törvény alapján vagyonnak tekintendő az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

  1. külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (2016-ban 000 Ft), vagy
  2. együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2016-ban 280.000 Ft)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű).

Az ellátást egy évre kell megállapítani.

A támogatás havi összege:

A lakbértámogatás mértéke a mindenkor fizetendő lakbér 30%-a azzal, hogy bérlő minimum a szociális alapú lakbért köteles megfizetni havonta.

A rendelet 3.sz. melléklet pontjában megjelölt, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bérlőkijelölési vagy bérlő kiválasztási joggal érintett lakások (műteremlakások) esetében bérlő minimum a Szociális „B” övezeti összkomfortos díjat köteles megfizetni havonta.

A lakbértámogatás formája

A lakbértámogatást szociális ellátás formájában a lakbérhez nyújtjuk, azaz a megállapított támogatás összegével csökkentett mértékű lakbért kell a bérlőnek fizetnie.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  1. a) a közös háztartásban élők, jövedelemmel rendelkező hozzátartozók jövedelemigazolását, illetve nyugdíjszelvényét;
  2. b) a bérleti szerződést;
  3. c) a lakbérszámlát;
  4. d) az igazolást arról, hogy nem áll fenn lakbérhátraléka;
  5. e) aláírt kérelem nyomtatványt;

Nyomtatvány

– kérelem Lakbér támogatáshoz: Lakbértámogatás

– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata

munkáltatói igazolás

nyilatkozat