Kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintéző: Fényes Erika
Tel.: +36 26/300 407

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletek működési engedélyezése, várásokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos eljárások, zenés, táncos rendezvények engedélyezése, szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vétele, telepengedélyezés, ipari tevékenység bejelentése.

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatását a kereskedelmi hatóságnál kell bejelenteni. A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök tekintetében bejelentési kötelezettséggel tartozik a kereskedő a kereskedelmi hatóság felé.

A kereskedő kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentését, amennyiben az hiánytalan, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi, és 8 napon belül erről igazolást ad ki. A kereskedő a bejelentés napjától megkezdheti a kereskedelmi tevékenység folytatását! 

A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

A kereskedő adatváltozás (pl: székhelycím, termékkör változás, nyitvatartási idő megváltozása) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző 8 napon belül írásban be kell jelenteni a kereskedelmi hatóság felé!

A bejelentéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el
  • az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • vásárlók könyv

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Ügyintézési határidő:  8 nap (a határidőbe nem számít bele a hiánypótlás).

Jogorvoslat:

Az érintett fél(ek) a sérelmesnek tartott döntés  ellen a közléstől  számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz – elektronikus úton, az epapir.gov.hu oldalon – benyújtott fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

 


Kereskedelmi tevékenység bejelentése »

Az üzletköteles termékek működési engedélyezése »

Vásárokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos eljárások »

Szolgáltatási tevékenység megtiltása »