2015.

Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésének határozatai
1/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2015. Tájékoztató a Sztaravodai út és a 11-es számú főút között található 3427/1 hrsz-ú ingatlanról
3/2015. Sürgősségi indítvány a kardiológiai ellátásról
4/2015.

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2015. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

5/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. „kiemelt előadó-művészeti szervezet”-té történő minősítéséről

melléklet

6/2015. Előterjesztés Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatok lezárásáról, a helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekről, valamint a fejlesztés fő irányairól
7/2015. Előterjesztés Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) munkájának megindításáról
8/2015. Előterjesztés Felcsút Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról
9/2015.

Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

10/2015.

Előterjesztés a környezetvédelmi program végleges elfogadásáról

melléklet

11/2015.

Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

12/2015.

Előterjesztés útépítések tárgyában

melléklet

13/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséről
14/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról
15/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról
16/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról I.
17/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról II.
18/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról III.
19/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról IV.
20/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról V.
21/2015. Előterjesztés a Szentendrei, Szentlászlói út 81. szám alatti, 3337 hrsz-ú, helyi építészeti értékvédelemmel érintett ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
22/2015. Előterjesztés az OKTÁN Kft. területhasználati szerződéséről
23/2015. Előterjesztés a szentendrei 8104 hrsz-ú ingatlan (Őz utca 8.) tulajdoni helyzetének rendezéséről
24/2015. Előterjesztés Szentendre, déli iparterület K* övezeti besorolású területeire vonatkozó helyi építési szabályzat módosítása után felmerülő kártalanítási, kisajátítási, kártérítési igényekről
25/2015. Előterjesztés – Fellebbezés közterület-használati ügyben
Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésének határozatai
 26/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
27/2015.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2014. évben végzett munkájáról

melléklet

28/2015.

Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. támogatása ügyében hozott határozat pontosításáról

melléklet

29/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról és fenntartói megállapodás módosításáról

melléklet

30/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról és fenntartói megállapodás módosításáról
31/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról és fenntartói megállapodás módosításáról

melléklet

32/2015.

Előterjesztés Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás – Dunyha program feltételrendszere

melléklet

33/2015.

Előterjesztés a PIME’S CONCERTO projekt keretében napelem rendszer kivitelezése a Püspökmajor Tagóvodában

melléklet

34/2015. Előterjesztés Szentendre Város polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
35/2015. Előterjesztés Szentendre Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata tervezési folyamatának és egyeztetési eljárásának megindításáról
36/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új parkolás üzemeltetési szerződésről

melléklet

37/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új közétkeztetési szolgáltatási szerződésről

melléklet

38/2015. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról
39/2015.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

melléklet

40/2015. Előterjesztés a 2014. július 30-án Szentendrén történt autóbaleset károsultjának kártérítési igényéről
Képviselő-testület 2015. február 26-i rendkívüli  ülésének határozatai
41/2015. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum működésének vizsgálatáról
42/2015. Sürgősségi indítvány A 275/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat módosításáról, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője felé történő azonnali hatályú felmondásról, a cégvezető cégjegyzési jogának megszűntetéséről, új ideiglenes ügyvezető kijelöléséről és új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról I.
43/2015. Sürgősségi indítvány A 275/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat módosításáról, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője felé történő azonnali hatályú felmondásról, a cégvezető cégjegyzési jogának megszűntetéséről, új ideiglenes ügyvezető kijelöléséről és új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról II.
44/2015.

Sürgősségi indítvány A 275/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat módosításáról, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője felé történő azonnali hatályú felmondásról, a cégvezető cégjegyzési jogának megszüntetéséről, új ideiglenes ügyvezető kijelöléséről és új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról III.

melléklet

Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésének határozatai
45/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
46/2015. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2014. október 06. – 2015. február 05. közötti időszakban
47/2015. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum igazgatójáról I.
48/2015. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum igazgatójáról II.
49/2015. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum igazgatójáról III.
50/2015. Előterjesztés az Egres úti óvoda beruházásról
51/2015. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről, állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
52/2015.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

53/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató NZrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

54/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről

melléklet

55/2015.

Előterjesztés a 2015. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

melléklet

56/2015.

Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár igazgatói álláspályázat kiírásáról

melléklet

57/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

melléklet

58/2015.

Előterjesztés a Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció tervezetéről, valamint államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsátásáról

melléklet

59/2015.

Előterjesztés a Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

melléklet

melléklet

melléklet

60/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról

melléklet

61/2015. Előterjesztés Szentendre közterület-elnevezéseit érintő törvényességi felhívásról
62/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda közötti munkamegosztási megállapodásról

melléklet

63/2015.

Előterjesztés az Informatikai Divízió Hivatalba szervezéséről

melléklet

64/2015. Előterjesztés a szentendrei iskolák működtetői jogának az állam részére történő átadásáról
65/2015. Előterjesztés a Szentendrei, Dézsma u. 2/A szám alatti, 1988 hrsz-ú, helyi építészeti értékvédelemmel érintett ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésrőlE
66/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 6151 hrsz-ú Mályva utcaés 3765 hrsz-ú Mandula utca közterület egy részének telek-kiegészítésként való értékesítése 
67/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 6151 hrsz-ú Mályva utca és 3765 hrsz-ú Mandula utca közterület egy részének telek-kiegészítésként való értékesítése 
68/2015. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről I.
69/2015. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről II.
70/2015. Előterjesztés Lázár Antónia szerződéshosszabbítási kérelme
71/2015.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi kölcsön igényéről 

melléklet

72/2015. Előterjesztés az Aquapalace Kft. tagi kölcsön szerződésének meghosszabbításáról
73/2015. Előterjesztés  a Dunakanyari Csatornázási Társulás új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és beruházási tájékoztató
74/2015. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgárainak nyújtandó kedvezményekről
Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésének határozatai
75/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
76/2015. Előterjesztés Szentendre település üzemeltetési és forgalomtechnikai problémáiról
77/2015. Előterjesztés a gyermekétkeztetési és szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálatáról
78/2015. Előterjesztés a költségvetés kiadási előirányzatainak megváltoztatásáról 
79/2015.

Előterjesztés a lakossági út- és járdaépítések, felújítások támogatásának pályázati felhívásáról

melléklet

80/2015. Előterjesztés a Duna korzó központi részének funkcióbővítéséről és forgalomtechnikai változásairól
81/2015. Előterjesztés a CONCERTO PIME’s program keretén belül megvalósuló Kálvária út 57-61 és Hamvas Béla utca 12-18. szám alatti társasházak energetikai korszerűsítéséről
82/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város közigazgatási területén az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló …/2015. (IV.. …) Önk. rendeletének megalkotásáról
83/2015.

Előterjesztés a Szentendre 10/3 és 10/4 hrsz-ú ingatlanra kötött földhasználati szerződések módosításáról

melléklet

melléklet

84/2015.

Előterjesztés a 2015. évi Dumtsa Korzó – Kulturális és Kulináris Programsorozat szervezési feladatairól

melléklet

85/2015. Előterjesztés keret-megállapodás az Elmű Hálózati Kft-vel önkormányzati ingatlanok igénybevételével kapcsolatosan
86/2015. Előterjesztés a Fő tér 15.-16. szám alatti épület hasznosításáról
87/2015. Előterjesztés a Duna korzó 14-15. sz. alatti társasház területhasználati kérelméről
88/2015. Előterjesztés a Napvirág Sziget Kft. új szerződésének megkötéséről
89/2015.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesület és a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Szentendre Város Önkormányzattal történő együttműködési megállapodásáról

melléklet SZENTENDRE

melléklet SZIGETMONOSTOR

90/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

91/2015.

Előterjesztés a Szentendre város helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

92/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű közbeszerzéséről
93/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2014. évi kompenzációs elszámolásáról, valamint hitelfelvételéről
94/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. lízing kötelezettség vonatkozásában rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
95/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának megválasztásáról és prémiumának feltételeiről
96/2015. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről, 3775 hrsz-ú Mandula u. 7. és 3749 hrsz-ú (Zenta u.) ingatlan
97/2015. Előterjesztés az Aquapalace Kft. ügyvezetőjének premizálásáról
98/2015. Előterjesztés a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor elhelyezéséről
99/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kiválasztásáról
100/2015. Előterjesztés a Szentendrei Járásbíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról
101/2015. Előterjesztés a Szentendrei Járásbíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról
102/2015. Előterjesztés Városi Pedagógiai díj adományozásáról 
103/2015. Sürgősségi indítvány a Bimbó utcai Tagóvoda (2000 Szentendre, Bimbó u. 8-10.) komplex energetikai korszerűsítése építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról 
104/2015. Sürgősségi indítvány az Egres úti óvoda beruházásról
105/2015. Sürgősségi indítvány hozzájárulás tervezett intézkedéshez a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kintlevőségének kezelése tárgyában
106/2015. Sürgősségi indítvány a Szentendrei BGF Tudástranszfer Központ kialakítása során, a Teátrum területén lévő 1919/2. hrsz-ú ingatlanon a föld felszíne alatt talált, gázolaj tárolására szolgáló objektumok semlegesítéséről 
  Képviselő-testület 2015. május 14-i ülésének határozatai 
107/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
108/2015. Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról
109/2015. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről
110/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról
111/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” új könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

112/2015. Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi tapasztalatairól
113/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolójáról és 2015/2. féléves támogatásáról
114/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolójáról és 2015/2. féléves támogatásáról
115/2015. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
116/2015. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról I.
117/2015. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról II.
118/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2014. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról 
119/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015-2016-os gázévre esedékes gázszolgáltatói szerződés megkötéséről, illetve szolgáltató váltásról
120/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről

melléklet 1 belvíz

melléklet 2 belvíz

melléklet 3 védmű

melléklet 4 védmű

121/2015.

Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

122/2015. Előterjesztés  a „River-pool” nevű térinstalláció tárgyában
123/2015. Előterjesztés a SOLAR DECATHLON EUROPA innovatív mintaház építő verseny tárgyában
124/2015.

Előterjesztés Szentendre Város vállalkozásfejlesztési programjának elindításáról

melléklet

melléklet

125/2015. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum régészeti akkreditációjához szükséges fenntartói nyilatkozatról
126/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Korközponttal (Aranykor Központtal) kapcsolatos együttműködési megállapodásról

melléklet

127/2015. Előterjesztés a Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatos Szentendre Város településrendezési eszközök (HÉSZ, SZT) módosítási eljárása véleményezési szakaszának lezárásáról
128/2015. Előterjesztés a Bercsényi utca 2/A. és 4. szám alatti ingatlanok hasznosításáról szóló építési koncessziós szerződés módosításáról
129/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 0153/40 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
130/2015. Előterjesztés a Szentendrei, külterület 0297/14 hrsz-ú (Tuja u.), kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről I.
131/2015. Előterjesztés a Szentendrei, külterület 0297/14 hrsz-ú (Tuja u.), kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről II.
132/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről I.
133/2015. Előterjesztés a Pap-szigeti ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről II.
134/2015. Előterjesztés a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor elhelyezéséről
135/2015. Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról, valamint 2014. évi közhasznúsági jelentéséről I.
136/2015.

Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról, valamint 2014. évi közhasznúsági jelentéséről II.

melléklet

137/2015. Sürgősségi indítvány a Pap-szigeti strand és parkoló ideiglenes területhasználat engedélyezéséről
  Képviselő-testület 2015. május 28-i rendkívüli ülésének határozatai
138/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről

melléklet

139/2015. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában
140/2015. Előterjesztés a Szentendrei Szobor Tanács létrehozásáról
  Képviselő-testület 2015. június 18-i ülésének határozatai
141/2015. Sürgősségi indítvány a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont működéséről
142/2015. Sürgősségi indítvány Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában
143/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár igazgatói kinevezésről
144/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
145/2015. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. február 06. – 2015. május 05. közötti időszakban
146/2015. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról a Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatosan
147/2015.

Beszámoló a 2015. év I. negyedévében lefolytatott belső ellenőrzési feladatellátásokról

melléklet

148/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról 
149/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről, valamint a cégvezető munkaviszonyának megszüntetéséről
150/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről, valamint a cégvezető munkaviszonyának megszüntetéséről
151/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti tervének elfogadásáról 

melléklet

melléklet

152/2015. Előterjesztés az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről, a Kft-nek nyújtott tagi kölcsön további sorsáról
153/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. lízingszerződéseinek és folyószámlahitelének kölcsönszerződéssé történő alakításáról

melléklet

melléklet

154/2015.

 

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése valamint egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződések módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

155/2015. Előterjesztés a Napközi–konyha és ebédlő gépészeti- és eszköz beszerzéséről
156/2015.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum működésének vizsgálatáról

melléklet

157/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének vizsgálatáról 

melléklet

158/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az azzal összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról
159/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az azzal összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról
160/2015. Előterjesztés a szentendrei 0369/5, 0369/6 hrsz-ú, szántó megjelölésű, Egres út alatti területen fekvő ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
161/2015.

Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

melléklet

162/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló földterületek hasznosításáról
163/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló földterületek hasznosításáról
164/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló földterületek hasznosításáról
165/2015. Előterjesztés a szentendrei 8209 hrsz-ú ingatlan eladásáról
166/2015. Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 4 szám alatti 33 m2-es lakás, valamint a Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti 54 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról
167/2015. Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 4 szám alatti 33 m2-es lakás, valamint a Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti 54 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról
168/2015. Előterjesztés a Szentendre, Pannónia telep HÉV megállói kerékpártárolók létesítésének tulajdonosi hozzájárulásáról
169/2015. Előterjesztés a Pátriárka utca 7. szám alatti ingatlan használati megosztásáról
170/2015.

Előterjesztés a BICAJOS Projekt részére szóló területhasználatról

melléklet

171/2015. Előterjesztés a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor elhelyezéséről
172/2015. Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről a Szentendre, Vasúti villasor 53., 687. hrsz. alatti ingatlan esetében
173/2015. Előterjesztés Szentendre, Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület lakóterület fejlesztési kérdésének vizsgálata a Pest Megyei Kormányhivatal javaslatának megfelelően
174/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) előzetes tervezeti anyagának elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

175/2015. Előterjesztés zöldenergia projekt indítása, azaz intézmények fűtéskorszerűsítése tárgyában
176/2015.

Előterjesztés a  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági  társaságok javadalmazási szabályzatáról

melléklet

177/2020.

Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegyen lévő 0305/55 hrsz-ú ingatlan helyi építési szabályzatnak megfelelő jogi helyzetének rendezése

melléklet

178/2015.

Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeit megillető teljesítmény-volumen korlát emelésének kezdeményezéséről

melléklet

179/2015. Előterjesztés az Egres úti óvoda kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárásról
180/2015. Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása tárgyában
181/2015.

Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

182/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák logopédiai ellátásáról
183/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának jutalmáról
184/2015. Előterjesztés az izbégi sportpálya elnevezése Dombay Rudolfról
185/2015. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
186/2015. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
187/2015.

Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft.  új ügyvezetőjének megválasztásáról, továbbá a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft.  végelszámolásáról

melléklet

188/2015. Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Zeneiskola felújítása tárgyában
189/2015. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés tárgyában
190/2015. Előterjesztés a Duna Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás tagságából eredő kötelezettség teljesítéséről
191/2015. Előterjesztés a Pap-szigeten megvalósítandó fürdő-turisztikai fejlesztés előkészítésre vonatkozó komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről
192/2015. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatásáról
193/2015. Előterjesztés a Kovács L. u. 38. számú ingatlan önkormányzati tulajdonrésze hasznosításáról
194/2015. Előterjesztés a Péter Pál u. 6/a és 6/b szám alatti műemlék ingatlanok ifjúsági ház célú hasznosításáról
195/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. létesítő okiratának módosításáról
196/2015.

Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

197/2015.

Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

198/2015. Sürgősségi indítvány középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. pályázat tárgyában
  Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésének határozatai
199/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
200/2015. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. június 05 – 2015. augusztus 05. közötti időszakban
 201/2015. Beszámoló a Szentendrei Református Egyházközség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról
202/2015.

Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. „ v.a.” 2015.június 30-i tevékenységet záró számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolójáról

melléklet

melléklet

203/2015. Sürgősségi indítvány a Czóbel Béla Múzeum felújításáról
204/2015.

Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 03.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

melléklet

melléklet

205/2015.

Előterjesztés a Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végleges anyagának elfogadásáról

melléklet

206/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésével összefüggő vizsgálati jelentésben foglalt intézkedési javaslatok megvalósításáról

melléklet

207/2015. Előterjesztés új városi kitüntető díj alapításának kezdeményezéséről és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. rendelet módosításáról
208/2015. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei új eszközök beszerzésének támogatásáról
209/2015.

Előterjesztés a közút kezelési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról, valamint Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

210/2015.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. fenntartói megállapodásának meghosszabbításáról

melléklet

211/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesületbeli tagságáról
212/2015. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft.  végelszámolójának megválasztásáról és a végelszámolás kezdő napjának meghatározásáról
213/2015. Előterjesztés  a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásáról
214/2015.

Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

215/2015.

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

216/2015. Előterjesztés „Szerb Örökség Hete – Dumtsa Jenő halálának 100 éves évfordulója alkalmából” ünnepségsorozat szervezésének elfogadásáról
217/2015.

Előterjesztés Gubbio városával kötendő testvérvárosi szerződés jóváhagyásáról

melléklet

218/2015.

Előterjesztés a Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatos Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata módosítási eljárása véleményezési szakaszának lezárásáról

melléklet

219/2015.

Előterjesztés Törvényességi felhívással kapcsolatos Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának az OMV benzinkúttal szembeni területre vonatkozó módosítási eljárása véleményezési szakaszának lezárásáról

melléklet

220/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015-2016. évre szóló gázellátás szerződés meghosszabbításáról
221/2015. Előterjesztés a Kőzúzó u. 6. ingatlan hasznosításáról
222/2015. Előterjesztés a Bogdányi u. 13. ingatlanban lévő helyiségcsoport ifjúsági célú átmeneti hasznosításáról
223/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
224/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
225/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
226/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
227/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
228/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
229/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
230/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
231/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
232/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
233/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
234/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
235/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
236/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
237/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
238/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
239/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
240/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
241/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
242/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
243/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
244/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
245/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
246/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
247/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
248/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
249/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
250/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
251/2015. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme
252/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló kőhegyi földterületek hasznosításáról
253/2015. Előterjesztés az Ady Endre u. 88. szám alatti épület hasznosításáról
254/2015. Előterjesztés ingatlanrész (Fény utca, 3454/2 hrsz.) útlejegyzéséről
255/2015. Előterjesztés a Szentendrei 7952 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar megjelölésű, boldogtanyai ingatlanra vonatkozó, valamint a Szentendrei 1048 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű, Ulcisia közben fekvő ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
256/2015. Előterjesztés a Szentendrei 7952 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar megjelölésű, boldogtanyai ingatlanra vonatkozó, valamint a Szentendrei 1048 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű, Ulcisia közben fekvő ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
257/2015. Előterjesztés a HÉV aluljáró megújításáról
258/2015. Előterjesztés a Péter Pál 6/a műemlék ingatlanon lévő leromlott műszaki állapotban lévő lakás Dunaparti Művelődési Házhoz /DMH/ történő csatolásáról és használhatóvá tételéről
259/2015. Előterjesztés  Hivatali kazáncsere tárgyában
260/2015. Előterjesztés nappali melegedő kialakításáról
261/2015.

Előterjesztés a helyi közösségi buszközlekedés helyközi közösségi hálózatba történő integrálásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

262/2015. Előterjesztés Szűcs László és Palczel Gyuláné méltányossági kérelméről
263/2015. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
264/2015. Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető Díjak adományozásának javaslattételéről
  Képviselő-testület 2015. október 8-i ülésének határozatai
265/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
266/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának lejártáról, új ügyvezető választásáról
267/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának felmondásáról, új ideiglenes ügyvezető és új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről, valamint új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról 
268/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának felmondásáról, új ideiglenes ügyvezető és új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről, valamint új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról 
269/2015. Beszámoló a 2015. év II. negyedévében lefolytatott belső ellenőrzési feladatellátásokról
270/2015. Előterjesztés a CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről, a Hamvas Béla u. 2-10. Társasház Concerto projekt kapcsán keletkezett többletköltségeiről
271/2015. Előterjesztés a szentendrei 2413 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű, természetben a Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám alatt fekvő osztatlan közös tulajdon 20/200 hányadára vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
272/2015. Előterjesztés a 8984 és 9002 hrsz.-ú belterületi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről, és közúttá minősítésükről
273/2015. Előterjesztés a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzat közötti telekcseréről
274/2015. Előterjesztés Bácsvány Györgyné helyiségbérleti díjkedvezmény kérelméről
275/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról

melléklet

276/2015. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Dömörkapu  út)
277/2015. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Annavölgyi út)
278/2015. Előterjesztés 2016-évre történő villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról
279/2015.

Előterjesztés a társasházi övezetben lévő szelektív gyűjtőszigetek megszüntetéséről, illetve a szelektív gyűjtés házhoz menő rendszerének bevezetéséről

melléklet

melléklet

280/2015.

Előterjesztés a Bánáti-Sverák óvodai művészetnevelési program elindításáról

melléklet

melléklet

281/2015. Előterjesztés Ferenczy Múzeum igazgató-helyettesi kinevezés hozzájárulásáról 
282/2015.

Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegyen lévő 0305/11 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

melléklet

283/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (V.14.) Kt. sz. határozatának módosításáról
284/2015.

Előterjesztés Aquapalace Kft-nek nyújtott tagi kölcsön szerződés módosításáról

melléklet

285/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2015. I. féléves elszámolása és a 93/2015. (IV. 16.) Kt. határozat kiegészítése
286/2015. Előterjesztés Egres úti óvoda kivitelezésről, az óvodával kapcsolatos közlekedési kérdésekről, valamint a Fürj utca és környéke vízelvezetésről
287/2015. Előterjesztés Egres úti óvoda kivitelezésről, az óvodával kapcsolatos közlekedési kérdésekről, valamint a Fürj utca és környéke vízelvezetésről
288/2015. Előterjesztés a Füzesparki lakótelep környezetének fejlesztéséről
289/2015. Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
  Képviselő-testület 2015. november 12-i ülésének határozatai
290/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
291/2015. Beszámoló a 2015. év III. negyedévében lefolytatott belső ellenőrzési feladatellátásokról
292/2015. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről
293/2015.

Előterjesztés házi gyermekorvosi szolgálat praxisjogának eladásáról

melléklet

melléklet

melléklet

294/2015.

Előterjesztés a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének további működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról

melléklet

295/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. forduló
296/2015. Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő területbérleti szerződésről
297/2015. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról
298/2015. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 2987 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlan hasznosításáról
299/2015. Előterjesztés Szentendre 25/4 és 25/5 hrsz-ú ingatlanok osztatlan közös tulajdonlásának megszüntetéséről
300/2015. Előterjesztés a Japánkert Magyarország Egyesülettel kötött együttműködés módosulásáról
301/2015. Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegyen lévő 0305/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
302/2015. Előterjesztés 2016. évre a jelenlegi munkabér- és bankszámla hitel meghosszabbításáról 
303/2015.

Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

304/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

305/2015.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

melléklet

306/2015.

Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

307/2015. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új ügyvezető kiválasztását célzó 268/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatának módosításáról 
308/2015. Előterjesztés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezéséről
309/2015.

Előterjesztés a lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról, 1+1 program

melléklet

310/2015. Előterjesztés intézmények korszerűsítésével, új intézményi épületek kialakításával és a működtetés ésszerűsítésével kapcsolatban
311/2015. Előterjesztés az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó, műfüves félpálya (44X64 m) építésére irányuló önkormányzati pályázatról
  Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének határozatai
312/2015. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
313/2015. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. augusztus 05. – 2015. november 05. közötti időszakban
314/2015. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről pályázat tárgyában
315/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéről és a 2016. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

316/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéről és a 2016. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

melléklet

317/2015.

Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről

melléklet

melléklet

318/2015.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Állami Számvevőszéki jelentéssel, illetve Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással kapcsolatos intézkedéseiről és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

319/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Állami Számvevőszéki jelentéssel, illetve Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással kapcsolatos intézkedéseiről és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
320/2015.

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok gazdálkodási funkcióinak összevonásáról

melléklet

melléklet

321/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére fizetendő pótbefizetés elrendeléséről
322/2015. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. támogatásáról
323/2015.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum előirányzat módosítási kérelméről

melléklet

324/2015. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum előirányzat módosítási kérelméről
325/2015. Előterjesztés Telepítési tanulmánytervek szükségességéről a Szentendrére készülő településrendezési eszközök kapcsán
326/2015. Előterjesztés a településrendezési eszközök kidolgozásával kapcsolatban szükséges közbenső döntések Városfejlesztési Bizottságra ruházásáról
327/2015. Előterjesztés többfunkciós úszómű létesítése a Dunán, a Görög utcával szemben 
328/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

329/2015.

Előterjesztés az AGY Tanoda ingyenes közterület használatáról

melléklet

330/2015. Előterjesztés lakás bérbeadási jogcímének módosításáról és közérdekű célból történő bérbeadásáról
331/2015. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokat érintő elővásárlási joggal történő rendelkezésről
332/2015. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokat érintő elővásárlási joggal történő rendelkezésről
333/2015. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokat érintő elővásárlási joggal történő rendelkezésről
334/2015. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokat érintő elővásárlási joggal történő rendelkezésről
335/2015.

Előterjesztés az 5158 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

336/2015.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7863 hrsz.-ú (természetben Boldogtanyán található) ingatlan megosztásáról és megosztva történő értékesítésre való kijelölésről

melléklet

337/2015.

Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

338/2015.

Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

melléklet

339/2015.

Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

340/2015. Előterjesztés a Duna korzó 3. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
341/2015.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

342/2015. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
343/2015. Előterjesztés a kulturális alpolgármester illetményének módosításáról 
344/2015. Előterjesztés a Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgató munkabérének változtatásáról

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
szo 20

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 20

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 20

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 20
szo 20

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
szo 20
szo 20
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28