2021. november 19., 13:57

A parkolási rendszer átkerül a Városi Szolgáltatótól a Rendészethez; módosul a behajtásról szóló rendelet, mert nem szedhető behajtási díj; a vagyongazdálkodási koncepciót online kérdőíven véleményezheti a lakosság; két ingatlanon feloldották a változtatási tilalmat, mert az építtetők megállapodást kötöttek az önkormányzattal – egyebek mellett ezek a döntések születtek a képviselő-testület novemberi ülésén.

INTERPELLÁCIÓK

A napirendek elfogadása után interpellációkkal kezdődött a testületi ülés. Laárné Szaniszló Éva felolvasta a hat témakörben hatvanegy kérdést tartalmazó interpellációját, és az arra adott válaszokat – ezek többségét a képviselő nem fogadta el, a képviselő-testület azonban igen. (Interpelláció | Válasz | A válasz mellékletei: Városrészi költségvetés, Pismányi adótorony, Könyvvizsgáló megválasztása, Strandfejlesztés elektronikus adatszolgáltatás, Strandfejlesztés módosítási kérelem, Strandfejlesztés méltányossági kérelem, Strandfejlesztés helyszíni szemle jegyzőkönyv, Strandfejlesztés helyszíni szemle jegyzőkönyv-kiegészítés.) A képviselő asszony másik interpellációjában az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program egyes pontjainak megvalósítását kérte számon a polgármesteren. Ez az interpelláció öt témakörben közel ötven kérdést tartalmazott. A képviselő asszony a válaszokat nem fogadta el, de a képviselő-testület igen. (Interpelláció, Válasz).

KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

A napirend tárgyalása kapcsán Laárné Szaniszló Éva négy kérdést tett fel.
Egyik kérdésében azt állította, hogy a szentendre.hu web-oldalon egyetlen bejegyzés sem tartalmazta, hogy mennyi állami beruházást kapott az önkormányzat a belvárosi csapadékvíz-elvezetéshez, továbbá hogy – szerinte – ez a projekt az előző városvezetésnek köszönhető. A kérdésben megfogalmazott állítások nem igazak, a város hivatalos oldalán a Belvárosi csapadékvíz-elvezetés tematikus oldalának bevezetőjében, valamint az oldalon összegyűjtött cikkek többsége tartalmazza az állami támogatásra vonatkozó információt, továbbá azt is, hogy az állami támogatást 2018-ban, az előző városvezetés idején nyerte el az önkormányzat. Fülöp Zsolt polgármester válaszában azt is elmondta, hogy ő minden alkalommal, amikor a projektről beszélt, hangsúlyozta a 300 milliós állami támogatást, és hogy ezt a város korábban nyerte. A zárórendezvényre a Belváros korábbi képviselőjét, Petricskó Zoltánt, az előző ciklus alpolgármesterét is pont ezért hívta meg – amint ezt az eseményről készült tudósítás is tartalmazza. A projekt előkészítését a korábbi városvezetés kezdte el, majd a jelenlegi városvezetés döntött a kivitelezés mellett, annak ellenére, hogy a járvány és a kormány döntései nehéz pénzügyi helyzetbe hozták a várost. A projektet a DMRV-vel együttműködve folytatjuk – mondta Fülöp Zsolt.
A Forddal milyen megállapodás született? Erre a kérdésre válaszolva a polgármester hangsúlyozta, hogy a facebookon megjelent álhírekkel ellentétben, a Ford nem költözik el a városból, soha nem is volt ilyen szándéka, sőt, a vállalat bővíteni kívánja telephelyét, a tárgyalások erről folytak.
A Fidesz képviselője a 10-es körzet lakossági fóruma kapcsán azt állította, hogy az eseményre szóló értesítés csak a fórum napján jelent megez az információ téves: a meghívót napokkal az esemény előtt közzétette a város honlapja és városrészi hírlevelet is küldtünk róla.
A Hosszú Katinka cégével kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Fülöp Zsolt elmondta, hogy az úszósporttal kapcsolatos fejlesztési tervekről kezdeményeztek a várossal tárgyalásokat, a legutóbbi egyeztetésen kormányzati tisztségviselő is jelen volt. – Abban maradtunk, hogy támogatjuk az Iron Swim fejlesztési elképzeléseit, és javaslatokat fogalmaztunk meg a Nemzeti Úszóakadémia megvalósulásával kapcsolatban, jelenleg vizsgálják a lehetséges helyszíneket – mondta a polgármester.

A Polgármesterre – a népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörében hozott intézkedésekről szóló tájékoztatót, amely a szociális ellátások terén született döntéseket foglalta össze, a testület kérdés nélkül tudomásul vette, ahogy a lejárt határidejű önkormányzati határozatokra vonatkozó jelentést is.

A VÁLTOZTATÁSI TILALOMRA VONATKOZÓ RENDELET KIJÁTSZÁSA JOGBIZONYTALANSÁGHOZ VEZETHET

Sürgősségi indítványként tárgyalta a képviselő-testület a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. A módosítást az tette szükségessé, hogy néhány esetben a változtatási tilalom fenntartása okafogyottá vált – mert az építtetők készek megállapodást kötni az önkormányzattal –, ezért a tilalmat ezen ingatlanok esetében a képviselő-testület feloldhatja.

A változtatási tilalomról szóló 25/2021 (VI. 18.) önkormányzati rendelet célja az, hogy a lakásépítések számát visszafogja, ezért elsősorban azon ingatlanokra vonatkozik, amelyekre két vagy több lakás, illetve üdülő lenne építhető. A nagyobb telkek esetében – amelyre egyébként vonatkozna a változtatási tilalom – lehetőséget biztosít az önkormányzat arra, hogy a SZÉSZ-ben a jelenleg megengedettnél kevesebb számú rendeltetési egységű épület létesíthető legyen. Ehhez az építtetőnek az önkormányzattal megállapodást kell kötnie, ami a „szerződésen alapuló rendelkezési jogot korlátozó tilalomként” kerül fel az ingatlan tulajdoni lapjára.

Azért van szükség az egyedi megállapodásokra, mert a felsőbb szintű jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az önkormányzat úgy rendeljen el változtatási tilalmat, hogy a tilalom alatt bizonyos munkák mégis végezhetőek legyenek (pl. egylakásos lakóépületek építése). Ha az építtető elfogadja az önkormányzattal kötendő megállapodás feltételeit, akkor az érintett ingatlanon feloldható a tilalom. Az egyedi megállapodások megkötését és a tilalom feloldását minden egyes esetben a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

Laárné Szaniszló Éva a jegyzőhöz intézett kérdésével arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzat változtatási tilalomra vonatkozó rendeletét, milyen módon lehet magasabb szintű jogszabály alapján figyelmen kívül hagynia az építtetőnek a veszélyhelyzeti jogrendben. Dr. Schramm Gábor jegyző válaszában egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a változtatási tilalomra vonatkozó önkormányzati rendelet figyelmen kívül hagyásával megszerzett építési engedély vagy ilyen módon tett egyszerű bejelentés esetén jogbizonytalanság állhat elő a rendkívüli jogrend megszűnte után. Továbbá elmondta, hogy az előterjesztés gondosan levezeti, hogy miért biztosabb, miért korrektebb a polgár számára az, hogy egy az említettek szerint megállapodást kössön az önkormányzattal.

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a két megállapodás aláírását, és a rendelet módosításával feloldotta ezeken az ingatlanokon a változtatási tilalmat.

A PARKOLÁSI RENDSZER HATÉKONYABBAN MŰKÖDTETHETŐ RENDÉSZETI FELADATKÉNT

A város parkolási rendszerének üzemeltetése a Városi Szolgáltató NZrt.-től (VSZ) átkerül a Szentendrei Rendészeti Igazgatósághoz 2022. április 1-től.
Bár a VSZ jól látta el ezt a feladatát, a Rendészet közterület-felügyelői széles rendészeti hatáskörüknél fogva hatékonyabbak lehetnek. A rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve három gépjárművel, korszerű hardver és szoftver eszközökkel (táblagép, testkamera, a BM informatikai rendszerrel kommunikáló szoftver) rendelkeznek, tevékenységükhöz jól illeszkednek a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.
Az elavult parkolóórák cseréjét is tervezik, az újakkal már megvalósulhat az adóhatósággal a közvetlen kommunikáció, valamint e korszerű órák rendszámalapon működnek, így gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb ellenőrzést tesznek lehetővé. Az átszervezés és a rendszer korszerűsítése költséghatékonyabbá teszi a parkolási rendszert. A korszerűsítés 800.000 Ft kiadást jelent, amely az idei költségvetés Informatikai eszközbeszerzések keret terhére számolható el.

Fülöp Zsolt polgármester a napirendhez fűzött bevezetőjében elmondta, hogy a parkolóórák cseréje kapcsán a rendszer kezelését is átgondolták, így jutottak arra az álláspontra, hogy célszerű ezt a feladatkört áthelyezni a Rendészethez. Arra is kitért, hogy az előterjesztés előkészítése során figyelembe vették a kedvező váci tapasztalatokat, ahol szintén a városi rendészet kezeli a parkolási rendszert. Az előterjesztést a VSZ és a Rendészet vezetésével egyeztették.

A Fidesz-frakció képviselői a költséghatékonyságra vonatkozó számításokat hiányolták az előterjesztésben, továbbá fontosnak tartották a döntés meghozatalában figyelembe venni, hogy az átszervezést a VSZ Felügyelő Bizottsága nem támogatta. Pilis Dániel alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a parkolási rendszert nem csak költséghatékonyabban, hanem általában hatékonyabban kell működtetni akár a VSZ-nél van a feladat, akár a Rendészetnél. Az átszervezés lényege az, hogy míg a Rendészet közterület-felügyelői intézkedési hatáskörrel rendelkeznek – vagyis a szabálytalanul parkolókkal, vagy egyéb szabálysértőkkel szemben azonnal, helyszíni közigazgatási és szabálysértési intézkedést kezdeményezhetnek –, addig ilyen jogköre a VSZ parkolóőreinek nincs. A módosító indítványt – mely szerint a VSZ Felügyelőbizottságának és a Városfejlesztési Bizottság észrevételeivel kiegészítve ismét kerüljön a testület elé – a képviselők elvetették és az előterjesztést a határozati javaslattal elfogadták.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL: NEM SZEDHETŐ BEHAJTÁSI DÍJ

Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában megállapította, hogy az önkormányzat 2/2019 (I. 22.) határozatában a felsőbb jogszabályokban foglaltakkal ellentételesen rendelkezett. Az önkormányzatnak nincs és nem is volt törvényi felhatalmazása úthasználati díj, vagy behajtási díj megállapítására – indokolta döntését a Pest Megyei Kormányhivatal. Ez tette szükségessé a rendelet behajtási díjra vonatkozó egyes paragrafusainak, illetve pontjainak módosítását. A módosítás értelmében változatlanul igényelni kell a behajtási hozzájárulást, de a behajtásért díjat nem kell fizetni. A pótdíj azonban megmarad, amennyiben az engedély igénylésére kötelezett, elmulasztja az engedélyt megkérését.
A Kormányhivatali előírására történt rendeletmódosítás jövőre mintegy 30 millió Ft bevételkiesést okoz Szentendrén. A behajtási engedélyek kiadásával járó adminisztrációs költségek, az engedély kiadásához használt szoftver éves díja 1,8 millió forint.
A rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadták.

ÁTVEZETTÉK A VÁLTOZÁSOKAT A KÖLTSÉGVETÉSBEN

Szavaztak a képviselők az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. Ez az előző időszak változásainak átvezetése volt, a költségvetés főösszege mintegy 90 millió Ft-tal nőtt az elmúlt hónapokban beérkezett állami támogatások, a képviselő-testületi és polgármesteri döntések, az intézményi kezdeményezésű döntések hatásai miatt. 

A FOLYÓSZÁMLA-HITEL IGÉNYBEVÉTELE NEM AZONOS A HITELFELVÉTELLEL

Mivel 2021. december 31-én lejár a város folyószámlahitel szerződése, új folyószámlahitel szerződés megkötéséről határozott a testület. A döntés indoka: a várható szezonalitásból adódó likviditás biztosításához szükséges a hitelkeret igénybevétele. Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester a szavazás előtt hangsúlyozta: a folyószámla-hitelkeret használata az egész országban elfogadott megoldás, sok más önkormányzat is alkalmazza a működés folyamatosságának, a feladatok finanszírozásának biztosítására. A hitelkeret igénybevétele Szentendrén sem újkeletű, korábban is volt a városnak 3-400 milliós folyószámlahitele. – Ezt a lehetőséget csak indokolt esetben és indokolt ideig veszi igénybe a város, jelenleg ez az összeg nulla forint – tájékoztatta a testületet Novák Andrea, a Pénzügyi Iroda vezetője.
Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő szerződés szerint az 1 milliárd Ft összegű hitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. december 30-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg 2022. szeptember 30-ig legfeljebb egymilliárd forint; 2022. október 1-től 2022. december 30-ig legfeljebb 400 millió forint. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételei szolgálnak.

JOGI LÉPÉSEK A WORK SOLAR HUNGÁRIA KFT. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA MIATT

Egyhangúlag határozott a testület az Aquapalace Kft. és a Work Solar Hungária Kft. bérleti szerződésének módosításáról. Az Aquapalace Kft. és a Work Solar Kft. között 2020. június 30-án létrejött bérleti szerződés módosításához az Aquapalace Kft. akkori ügyvezetője nem kérte a képviselő-testület jóváhagyását.
A város 100%-os tulajdonában álló Aquapalace Kft. 2013-ban tízéves, 2014. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra, határozott idejű bérleti szerződést kötött a Work Solar Kft.-vel mint bérlővel a V8 Uszoda és Szabadidőközpont egyes helyiségeire. A bérleti szerződés lejárta előtt két és fél évvel a felek a szerződést úgy módosították, hogy a módosítással a szerződés időtartamát azonos feltételek mellett további 12 évvel, 2035. december 31-ig hosszabbították meg. Az Aquapalace Kft. ügyvezetője ekkor Rozman Péter volt.
A felek által aláírt szerződés több ok miatt jogszabálysértő, annak utólagos jóváhagyása is az lenne. A testület a szerződés módosításhoz utólagos hozzájárulást nem ad, és felkérte a polgármestert, hogy a szerződésmódosítás érvénytelenségének megállapítása érdekében a szükséges jogi lépéseket tegye meg.

MEGBÍZATÁS LEJÁRTA MIATT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOT ÍRTAK KI

Döntött a testület a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Kecskésné Sipos Andrea intézményvezetői megbízatása 2022. február 28. napjával lejár. A munkakör legkorábban 2022. március 01. napjától tölthető be, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján. A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A PROJEKT LEZÁRULTA MIATT MEGSZÜNTETTÉK A CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁST

A Dunakanyari Csatornázási Társulás megszüntetéséről 14 igen szavazattal, egyhangúlag határoztak a képviselők. A Társulást öt település: Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor és Tahitótfalu önkormányzata alapította 2011-ben azzal a céllal, hogy a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítésére pályázatot nyújtson be. A pályázat támogatást nyert, a projekt 2015-ben lezárult, a garanciális időszak 2020. novemberében letelt, így a Társulás tevékenysége megszűnt.

TAGI KÖLCSÖNT NYÚJT AZ ÖNKORMÁNYZAT A TDM KFT.-NEK

8.045.768 Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a város a TDM Kft. részére – döntöttek egyhangúlag a képviselők. A testület korábbi határozatában támogatta, hogy Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részt vegyen a „Turisztikai fejlesztési térségek pozícionálása” című VEKOP pályázaton. A pályázat előfinanszírozású konstrukcióban működik, a projekt során felmerült kiadásokat a társaságnak kell előfinanszíroznia. Ehhez a TDM tagi kölcsön nyújtását kérte. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, 2022. május 31. napi visszafizetési határidővel, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamattal biztosítja a kölcsönt.

A faápolási feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról is döntés született az ülésen. Nagyon drága ajánlatok jöttek, ezért a közbeszerzési eljárást lezárják és újat írnak ki, remélve, hogy jönnek új ajánlatok.

Egy 115 nm-es terület SZÉSZ szerinti rendezéséről, Mandula utcai, önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről határozott a testület egyhangúlag. A telekrészre a szomszédos ingatlan tulajdonosa vételi szándékot nyújtott be, az eladással az önkormányzat több mint 2,5 millió Ft bevételhez jut.

ONLINE KÉRDŐÍVEN VÉLEMÉNYEZHETŐ LESZ A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

Első fordulóban tárgyaltak a képviselők Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepciójáról. A Turisztikai Koncepció-tervezettel egy időben, 2021 áprilisában elkészült Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepciójának tervezete is. A Turisztikai Koncepció széles körű társadalmi megvitatását és képviselő-testület általi elfogadását követően javasolt a Vagyongazdálkodási Koncepció több fordulóban történő megvitatása, nyilvánossá tétele, majd a 2022. januári képviselő-testületi ülésen elfogadása.

Az előterjesztés szerint a koncepció által javasolt külső tőkebevonással megvalósítandó megújulás elindításához szükséges intézkedések:

 • a jelenlegi bérleti szerződések felülvizsgálata (elsősorban a bérbe adott alapterületek pontosítása): bérlőváltás esetén a műszaki dokumentációban szereplő alapterületek szerint történjen a bérbeadás és a bérleti díj számítása;
 • hasznosítási pályázatok feltételeinek kidolgozása, beleértve a koncepció pályázati formát is;
 • bérlő által történő felújítás, haszonbérbe adás szerződéses feltételeinek kimunkálása, garanciarendszer beépítése (bármilyen oknál fogva a vállalások nem teljesítése esetén), javasolt bankgarancia vagy letét elvárása (a finanszírozás rendelkezésre állásának igazolása és a megvalósítás garantálása érdekében);
 • ingatlanjogász szakmai háttér fejlesztése az aktívabb ingatlanpiaci fellépés megalapozására;
 • már megüresedett, vagy a megüresedett ingatlanokba történő cserével kiüríthető néhány ingatlan fejlesztési pályázatának előkészítése;
 • a vagyongazdálkodás politika aktív bemutatása, potenciális befektetők érdeklődésének felkeltése, szakmai networking.

A lakossági részvételi folyamat elemei:

 • a határozat elfogadását követő 2 napon belül a határozat és az előterjesztés mellékletei a város hivatalos honlapján lesznek publikálva tájékoztatásként
 • a határozat elfogadását követő 2 napon belül a lakossági vélemények megismerése céljából a publikált anyagokra és jelen előterjesztés IV. pontjában felsorolt javaslatokra vonatkozóan online kérdőív kitöltésével véleményezési lehetőség nyílik 2021. december 31-ig bezáróan.

A beérkezett vélemények a Vagyonkoncepció II. fordulós előterjesztésében kerülnek összefoglalásra, ekképp támogatva a megalapozott Képviselő-testületi döntéshozást.

Javaslatok, vélemények kérése a II. fordulós megtárgyaláshoz
Az alábbiak tekintetében várunk javaslatot, illetve útmutatást a Koncepcióban felvetettekre vonatkozóan

 • elsődleges ingatlanok kiválasztása (pl. Dumtsa J. u. 12., Petőfi S. u. 2., Kossuth u. 4., Fő tér 16., Fő tér 11.)
 • ingatlanfelújítás partnerségi típusok, befektetői partnerek javasolt fajtái (pl. egyedi partnerségi együttműködéssel rövidebb távon, egy nagyobb ívű olyan ingatlancsomag részeként, amely akár intézményi befektető partner bevonását is lehetővé tehetik)
 • jelenlegi bérleti jogviszonyok kezelése (ingatlanok kiürítése érdekében felmondás csereingatlan biztosítása mellett, funkcióváltás preferálása mely ingatlanoknál, szociális bérlők átcsoportosítása, szociális lakásbérletek számának csökkentése stb.)
 • pályázati formák kidolgozása (helyiség ill. lakásbérleti szerződés bérbeszámítással, koncepció pályázat)

FORRÁS HÍJÁN KÉNYTELEN A VÁROS LEMONDANI AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL

Elfogadta a testület a Szentendre, Dunakanyar krt. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről szóló előterjesztést. A döntés értelmében az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, az adásvételi ügylet képviselője által benyújtott, 2021. november 4-én kelt adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván.
A 155 m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésű ingatlan a HÉV állomásnál lévő üzletek egyike, az eladót az önkormányzat tulajdonában álló 400/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett földhasználati jog illeti meg. Az adás-vételével kapcsolatosan dönteni kellett arról, él-e a város az elővásárlási jogával. Amennyiben az önkormányzat élne az elővásárlási jogával, a vételár: 150.000.000,- Ft+Áfa lenne, a jogügylettel összefüggő költségek, az eljáró ügyvédi díj és a földhivatali eljárás díján felül.
Az önkormányzat korábban – a SPAR áruház tűzesete kapcsán – egyeztetéseket folytatott a környék valamennyi felépítménye tulajdonosával. A FORRÁS NyRt. jelezte, hogy kész az önkormányzat részére kedvezményes áron az ingatlana értékesítésére, melyre tekintettel a város értékbecslést rendelt meg. A Szenei Ferenc értékbecslő által 2021. szeptember 12-én készített értékbecslés az ingatlan értékét 93.050.000,- Ft értékben állapította meg.
Az ingatlan stratégiailag fontos helyen, a HÉV állomás komplex fejlesztési területének közepén helyezkedik el, ezért annak megszerzése előnyös lenne a város számára, azonban a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda nem javasolta az ingatlan megvételét, mert a szükséges fedezet nem áll a város rendelkezésére.