Közterülettel kapcsolatos ügyek

Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés

Ügyintéző: Frei Erika

Tel.: +36 26/300-407

E-mail: frei.erika@szentendre.hu

 

Ügyleírás

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén közterület-használati engedélyt kell kérni a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R. ) alapján.

 

Eljárás menete

A R. hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén minden Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletre, és egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

Az első fokú eljárás lefolytatása Szentendre Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.

A közterület-használat jelen rendeletben meghatározott feltételeitől eltérő szabályozást igénylő ügyekben az első fokú eljárás lefolytatása a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság ezen hatásköre gyakorlása során a közterület-használat feltételeit a jelen rendeletben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

 

Közterület-használati engedélyt kell kérni:

 • az építmény közterületről látható homlokzatának reklámcélú igénybevételéhez;
 • kirakatszekrényhez, védőtetőhöz, előtetőhöz és üzleti ernyőszerkezethez, ollós- és csuklókaros ponyvatetőhöz;
 • bármilyen reklámhordozó, megállító-tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához
 • szórólap osztásához;
 • árusítópavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány) elhelyezéséhez;
 • a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, taxiállomás, iparvágány elhelyezéséhez;
 • közterületnek kikötői létesítmények céljából történő igénybevételéhez;
 • köztisztasági szolgáltatással összefüggő gyűjtő edényzet, síkosság mentesítő anyagot tároló doboz, láda elhelyezéséhez;
 • szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez;
 • önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó, valamint közhasználatú tárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezéséhez;
 • építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez;
 • alkalmi és mozgó árusításhoz, valamint egyéb mozgóbolt elhelyezéséhez, javító- szolgáltató tevékenységhez;
 • üzleti haszonszerzés céljából készített fénykép és reklámfotó készítéséhez és a mozgófilmről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó filmezésre, amennyiben ezen tevékenységek eredményeként keletkező termék kereskedelmi forgalomba kerül, kivéve a híradást, hírszolgáltatást;
 • kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés kihelyezéséhez;
 • üzleti szállítás, vagy kirakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez;
 • vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezéséhez (kerthelyiségben vagy vendéglátó teraszon is);
 • kiállítás, vásár, alkalmi (ünnepi) vásár, alkalmi rendezvény, sport és kulturális rendezvényekre, az azokhoz kapcsolódó vendéglátó, szórakoztató tevékenységekre és reklámhordozókra, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, fennmaradásához;
 • fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
 • az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására;
 • az üzletet magában foglaló építmény közterületről látható ajtószárnyán, ablakszárnyán és lépcsőjén történő árubemutatáshoz;
 • kereskedőnek, ha az épület homlokzatával érintkező területet alkalmi jelleggel árubemutatásra kívánja használni, a mozgatható állvány kihelyezéséhez;
 • mutatványos, cirkuszi tevékenységhez, énekléshez, bűvészmutatványhoz, üzleti célú képzőművészeti tevékenység folytatásához;
 • utcai zenéléshez, kivéve az 1. számú függelékben szereplő helyszíneket, amennyiben a függelékben részletezett módon regisztrál utcai előadó-művészeti tevékenységre;
 • utcai árusító és egyéb automaták (pl. pénzváltó, ital, vonaljegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata stb.) felállításához, fennmaradásához;
 • a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához.

 

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:

 1. a járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a járda területének 72 órai időtartamot meg nem haladó elfoglalásához;
 2. az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
 3. a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek előre nem tervezhető, halasztást nem tűrő üzemzavar- és hibaelhárítási munkáihoz;
 4. magánszemélyek számára konténerek 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem akadályozza;
 5. a Ferenczy Múzeumi Centrum, Pest Megyei Könyvtár, Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre, valamint a bejegyzett egyházak által rendezett, egyházi rendezvények megtartásához kapcsolódó közterület-használathoz azzal, hogy a szervezet vezetője köteles figyelemmel lenni és egyezségre jutni az érintett közterülethez kapcsolódó más használati engedéllyel rendelkezőkkel és a rendezvény tervezett kezdő időpontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban benyújtani a részletes programtervet a polgármesternek, valamint a rendezvény megtartása során köteles gondoskodni a szükséges engedélyek beszerzéséről, a hatályos jogszabályi előírások betartásáról és betartatásáról, melyért a szervező felelősséggel tartozik;
 6. edényes élődísznövény elhelyezésére, ha annak elhelyezéséhez a főépítész és a főkertész előzetesen írásban hozzájárult;
 7. magánszemélyek közösségi célú közterület-használatához, ha

– az nem jár közterület lezárásával, vagy az áthaladó forgalom korlátozásával, és

– azon bárki részt vehet, és

– azon nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és

– nem történik zeneszolgáltatás.

 

A közterület-használati engedélyt annak kell kérelmezni, aki a közterületet használni kívánja.

Ha a közterület-használat ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, egyéb eszköz elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedély az ingatlan tulajdonosának vagy az építtetőnek is kiadható.

Benyújtás formája és módja: Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható a hatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. A hatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az ügyféllel, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

 

Eljárási illeték, térítési díjak

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak.

 

A térítési díj

A közterület-használat térítési díjait Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 1. sz. melléklete tartalmazza.

A R. 13. § (2) bekezdés d) pontja szerint, „amennyiben a kérelmező a közterület-használati engedély kiadását a kérelem benyújtását követő 21 napon belüli kezdő időponttal kéri, az egyébként irányadó díj 125 %-a fizetendő.”

A R. 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján: A közterület-használati díjak számítása minden megkezdett m2 után történik.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárás esetében 8 nap, teljes eljárás esetében 60 nap

Illetékesség: Szentendre

Jogorvoslat:

Közterület-használat kérdésben hozott határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül lehet Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel élni.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Engedély nélküli közterület-használat következményei

A közterület engedély nélküli, vagy attól eltérő mértékű használatának következményeit

 • Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 15-16. §-ai, valamint
 • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a

tartalmazzák.

 

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény
 • Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete
 • Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete

 

Nyomtatványok

Közterület-használati kérelem