A birtokvédelem

Ügyintéző: dr. Vaczó-Tánczos Szilvia hatósági referens
E-mail: dr.vaczo.tanczos.szilvia@szentendre.hu
Tel.: +36 26/300-407

Birtokvédelmi ügyek, állattartási ügyek


A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).

A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását, a zavarás megszüntetését a bíróságtól kérheti.

A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki a birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.


A birtokvédelmi eljárás leírása:

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A birtokvédelem iránti kérelmet írásban vagy szóban lehet előterjeszteni annál a jegyzőnél, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérőnek be kell nyújtania a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást.

A kérelmet és annak mellékleteit – a bizonyítékokat – eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.


A birtokvédelmi eljárás megindítására irányuló kérelem kötelező tartalmi elemei:

  • a birtokkérelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása, telefonszáma,
  • annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, telefonszáma, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
  • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése –ideértve a cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
  • a birtoksértés időpontjára történő utalást,
  • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékmentes.

Eljárási határidő:

A birtokvédelmi eljárás a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizedik ügyintézési napig fogadhatja be. Ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján köteles meghozni határozatát. A határozatban – ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta – elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartástól.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le. A jegyző a birtokvédelmi eljárást 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál vagy közös önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A jegyző illetékességi területe: 

  • Szentendre,
  • Pilisszentlászló

Jogorvoslat

A határozatot sérelmesnek tartó fél, az ellenérdekű féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresetet indíthat a Szentendrei Járásbíróságon (2000 Szentendre, Dózsa György u. 85.), amelyben kérheti a határozat megváltoztatását, végrehajtásának felfüggesztését. A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevétele helyett, a  gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel-beterjeszto/urlap-keresetlevel-beterjesztesehez-jegyzo-birtokvedelmi

A bírósági eljárás illetékét az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az önkormányzat hatósági eljárási illeték számlája (11784009-15731292-03470000) javára átutalással kell megfizetni. Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek az eljáró bíróság, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, az ügyiratszámot és az ügy típusát (birtokvédelem) feltüntetni.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

 Nyomtatvány: Birtokvédelem iránti kérelem »