1+1 program pályázati kiírás 2024

1+1 program
a lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, felújítások, az egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló településfejlesztési kezdeményezések kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére az önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz, településfejlesztési tervekhez önkormányzati forrás igényelhető.

 • Megkezdett beruházás nem támogatható.
 • Az út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását, elzárt utak létrehozását.
 • Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem keletkezik közös tulajdon, azok a városi közlekedési rendszer részeit képezik.
 • A rendelkezésre álló forrás és felhasználási területek
 • A rendelkezésre álló 2024. évi forrás: 30.000.000 Ft.
 • Az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg felhasználható:
  1. lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
  2. ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
  3. önkormányzat tulajdonában lévő, közterületen megvalósuló településfejlesztésre (elsősorban közvilágítás bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök, buszmegálló, parkoló létesítés, stb.), beruházásokra.

Mindhárom keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására.
A támogatás csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a megvalósulást követően mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető!

 1. Igénylők köre

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz, közterület építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.

 1. A kérelem tartalma

Az együttműködésben érintett tevékenységek köre

Az önkormányzati költségviselés igénybe vehető minden, Szentendrén lakossági/vállalkozói önerőből vagy ezek kombinációjában megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra, településfejlesztésre.

 1. Pénzügyi feltételek

Költségviselés mértéke

Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (ÁFA-s) bekerülési összeg maximum 50 %-a.

A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50 %) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50 %-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb mértékű lakossági önerőt pedig az elbírálásnál figyelembe vesszük.

Az ”1+1 program”-ban résztvevő közösségek tagjai a helyi építményadóból a 39/2009. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott módon adókedvezményt vehetnek igénybe.

Fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetése

A kérelem elbírálása után az önkormányzattal együttműködési megállapodás kerül aláírásra.
A kérelmet benyújtókaz együttműködési megállapodásban foglalt feltételek teljesülése esetén illeti meg az önkormányzat által biztosított összeg.
A fejlesztésre átadott pénzeszköz önkormányzat általi kifizetésének feltételei:

 1. Út- és járdaépítési tervek, egyéb fejlesztések költségei
 • a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a tervező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából;
 • az engedélyes tervek másolata;
 • tervezői számla másolata;
 • önrész megfizetésének igazolása;
 • a polgári jogi társaság és a tervező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a tervezőre engedményezi.
 1. Kivitelezés költségei
 • a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából;
 • a számla másolata;
 • önrész megfizetésének igazolása;
 • a polgári jogi társaság és a kivitelező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a kivitelezőre engedményezi.

A tervezési és a kivitelezési költségekre biztosított fejlesztési pénzeszköz aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50 %-át.

 1. Kiválasztási kritériumok

A kérelmek elbírálása folyamatosan történik meg, jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján, a keret erejéig.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyeknél:

 • az önerő mértéke az 50 %-ot meghaladja;
 • a beruházás indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.
 1. Kérelem benyújtása

A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. december 31-ig.
Az adatlapok 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be.
A kérelmet az ”1+1 program”-ban résztvevők képviselője a Városfejlesztési és Vagyonfejlesztési Iroda részére „1+1 program” megnevezéssel nyújthatja be elektronikus úton a varosfejlesztes@szentendre.hu e-mail címre vagy zárt borítékban az alábbi címre:
Szentendre Város Önkormányzata | Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda |Szentendre Városház tér 3. 2000
A kérelem benyújtható személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójában (2000 Szentendre, Városház tér 3.) is.

 1. Benyújtandó dokumentumok
 2. Adatlap (1. sz. melléklet), mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért pénzeszköz átadás összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
 3. Műszaki adatlap (2. sz. melléklet), mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát, paramétereit.
 4. Csatolmányok:
 • az ”1+1 program”-ban résztvevő polgári jogi társaság hitelesített jegyzőkönyve vagy szerződése (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot, illetve a következőket: a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik.
 • tervező, illetve kivitelező kiválasztásának igazolása: 500.000 Ft feletti költség esetén legalább 3 ajánlattevő felkérése, az árajánlatok másolatai az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében;
 • a pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatta a tervezett munkálatokról;
 • műszaki tartalom, a mennyiségek egyértelmű meghatározásával;
 • a szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak, figyelembevételéhez előzetes önkormányzati egyeztetés/hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni;
 • a pályázathoz kérünk csatolni: terv, előzetes terv, vagy vázrajz, továbbá engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezett tervdokumentáció.
 1. Egyéb feltételek

További felvilágosítás kérhető a +36-26/777-037 telefonszámon, valamint a konczolne.utasi.valeria@szentendre.hu e-mail címen.

Polgári jogi társaságot létesítő társasági szerződés _MINTA >>>