1+1 program pályázati kiírás 2022

2022. évi felhívás – 1+1 program
a lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, felújítások, az egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló településfejlesztési kezdeményezések kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére az önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz, településfejlesztési tervekhez önkormányzati forrás igényelhető. 

 • Megkezdett beruházás nem támogatható.
 • Az út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását, elzárt utak létrehozását.
 • Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem keletkezik közös tulajdon, azok a városi közlekedési rendszer részeit képezik. 

A./ Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 Ft.

Az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg

 • a) lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is).
 • b) ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is).
 • c) önkormányzat tulajdonában lévő, közterületen megvalósuló településfejlesztésre, elsősorban közvilágítás bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök, buszmegálló, parkoló létesítés, stb.) – beruházásokra.

Mindhárom esetben lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására. A támogatás csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a megvalósulást követően mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető!

B./ Igénylők köre

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz, közterület építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.

C./ A kérelem tartalma

Az együttműködésben érintett tevékenységek köre

Az önkormányzati költségviselés igénybe vehető minden, Szentendrén lakossági/vállalkozói önerőből vagy ezek kombinációjában megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra, településfejlesztésre.

D./ Pénzügyi feltételek

Költségviselés mértéke

Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (ÁFA-s) bekerülési összeg maximum 50 %-a.

A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50 %) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50 %-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb mértékű lakossági önerőt pedig az elbírálásnál figyelembe vesszük.

Az ”1+1 program”-ban résztvevő közösségek a helyi építményadóból a 39/2009. (XI.18.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott módon adókedvezményt vehetnek igénybe.

Az önkormányzat által biztosított összeg a Fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetése fejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót.

Fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetése

A fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetésének feltételei:

 1. Út- és járdaépítési tervek, egyéb fejlesztések költségei
 • a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a tervező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából
 • az engedélyes tervek másolata,
 • tervezői számla másolata
 • önrész megfizetésének igazolása
 • A polgári jogi társaság és a tervező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a tervezőre engedményezi.
 1. Kivitelezés költségei
 • a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából
 • legalább a támogatás összegét elérő számla másolata
 • önrész megfizetésének igazolása
 • A polgári jogi társaság és a kivitelező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a kivitelezőre engedményezi.

A pénzeszköz átadás az együttműködési megállapodás megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra.
A tervezési és a kivitelezési költségekre biztosított fejlesztési pénzeszköz aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50 %-át.

E./ Kiválasztási kritériumok

A kérelmek elbírálása folyamatosan történik meg, jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján, a keret erejéig.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél az önerő mértéke az 50 %-ot meghaladja.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.

F./ Kérelem benyújtása

A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be, a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 31-ig.
Az adatlapok 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be.
A kérelmet az ”1+1 program”-ban résztvevők képviselője a Városfejlesztési és Vagyonfejlesztési Iroda részére „1+1 program” megnevezéssel nyújthatja be elektronikus úton a varosfejlesztes@szentendre.hu e-mail címre vagy zárt borítékban az alábbi címre:

Szentendre Város Önkormányzata | Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda
Szentendre
Városház tér 3.
2000

A kérelem benyújtható személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójában (2000 Szentendre, Városház tér 3.) is. 

G./ Benyújtandó dokumentumok

 1. Adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért pénzeszköz átadás összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
 2. Műszaki adatlap mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát, paramétereit, műszaki jóváhagyást.
 3. Csatolmányok:
 • az ”1+1 program”-ban résztvevő polgári jogi társaság hitelesített jegyzőkönyve vagy szerződése (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot illetve az alábbiakat: a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik;
 • tervező illetve kivitelező kiválasztásának igazolására, 500.000 Ft feletti költség esetén legalább 3 ajánlattevő felkérése, az árajánlatok másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében;
 • a pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatta a tervezett munkálatokról;
 • műszaki tartalom, a mennyiségek egyértelmű meghatározásával;
 • a szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak, figyelembevételéhez előzetes önkormányzati egyeztetés/ hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni;
 • a pályázathoz kérünk csatolni: tervet, előzetes tervet, vagy vázrajzot.

H./ Egyéb feltételek
További felvilágosítás kérhető a +36 /20/ 943-8372 telefonszámon, valamint a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

1+1 2022. adatlap >>>
1+1 program műszaki adatlap >>>