Idegenforgalmi adó

Ügyintéző: Ökrösi Erika

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 420 Ft/fő/éjszaka.

Mentességek, kedvezmények:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján az adókötelezettség alól mentes:

  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
  • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adókötelezettség alól mentes az a magánszemély, aki a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet szerint nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelynek minősített és nyilvántartásba vett létesítményben vendégéjszakát tölt.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Bevallást benyújtó személye: Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, adóügyeiket kötelesek elektronikusan intézni. Az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP): https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017 évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás illetéke: Az eljárás az adózó számára illetékmentes.

Az adóbevallással kapcsolatos döntések közlése: Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül, az adózó folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Illetékességi terület: Szentendre

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell beszednie, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelete

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)


Nyomtatványok:

Bevallás idegenforgalmi adóról