Arculati kézikönyv, Településképi eljárások

Településképi ajánlás: Szentendre város településképi arculati kézikönyve (TAK)
Településképi eljárások bemutatása: Településképi rendelet (TKR), tájékoztatások, űrlapok, elérhetőségek

Településképi eljárások fajtáit bemutató, eligazodást segítő táblázat – a teljesség igénye nélkül:

SZENTENDRE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE (TAK) a településképi rendelet szakmai megalapozására készült. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt. Lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat.

Településképi arculati kézikönyv (TAK)

A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR) a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően Szentendre teljes közigazgatási területére készült el. A TKR tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településszerkezet, táji környezet, jellemző településkarakter vagy egyéb helyi adottság szerint eltérő, településképi szempontból meghatározó területeket határol le. Az eltérő karakterű városrészekre jól definiálható településképi követelményeket határoz meg. Rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, védetté nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről, valamint a reklámok, hirdető-berendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezési lehetőségeiről, illetve tilalmáról. Rendelkezik a Településképi véleményezési eljárásról (TKV), szabályozza a Településképi bejelentési eljárást (TKB), valamint a Településképi kötelezést (TKK)

Településképi rendelet 2023. június 27-től hatályos (TKR)
TKR_2-melleklet_HELYI-VEDETT-TERULETEK
TKR_3-melleklet_MEGHATAROZO_TERULETEK
TKR_4_melleklet_VIZSGALANDO_TERULETEK

 


Településképi bejelentési eljárással (TKB) kapcsolatos tájékoztatások és űrlapok:

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le:

a) a TKR 7. mellékletében meghatározott építési tevékenységek esetében,

TKB_TAJEKOZTATAS_Szentendre
TKB_URLAP_Szentendre_epitesi-tevekenyseg
TKB_URLAP_Szentendre_epitesi-tevekenyseg*

b) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) esetén a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan,

TKB_TAJEKOZTATAS_Szentendre
TKB_URLAP_Szentendre_rendeltetes-valtozas
TKB_URLAP_Szentendre_rendeltetes-valtozas*

c) hirdetőberendezés elhelyezése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén,
ca) a településképi szempontból vizsgálandó területen, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló építményre vonatkozóan valamennyi hirdetőberendezés építése, a meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén,
cb) az a) pont alá nem tartozó területen hirdetőberendezés építése, a meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén, amennyiben a reklámfelület mérete meghaladja az 1,0 m2-t, vagy a 43. § (10) bekezdésében foglaltakat.
d) reklámok és reklámhordozók elhelyezése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.

TKB_TAJEKOZTATAS_Szentendre
TKB_URLAP_Szentendre_hirdetoberendezes-reklam-elhelyezese
TKB_URLAP_Szentendre_hirdetoberendezes-reklam-elhelyezese*

Településképi véleményezési eljárással (TKV) kapcsolatos tájékoztatás és űrlap:

Településképi véleményezési (TKV) eljárást kell folytatni meglévő és új építményekre vonatkozó építési, módosított építési, fennmaradási, és összevont engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenységeket megelőzően:
településképi szempontból vizsgálandó területen belül – a TKR 4. melléklete szerinti térképi lehatárolás alapján
településképi szempontból vizsgálandó területen kívül – a TKR 5. és 6. melléklete szerinti településképi szempontból vizsgálandó építési esetekben
– Szentendre egész területén a Szentendre Város Önkormányzata saját, valamint cégei és társszervezetei beruházásában készülő valamennyi épület építése, bővítése, átalakítása esetén,
– építési engedély köteles reklámberendezés elhelyezése esetén.

TKV_TAJEKOZTATAS_Szentendre
TKV_URLAP_Szentendre
TKV_URLAP_Szentendre*

Tervtanács
Tervtanácsi ülést általában kéthetente hétfőn tartunk. A településképi véleményezési eljárást megelőzően kerül sor a tervtanácsi konzultációra. Részletesebb tájékoztatást az fentebbi TKV tájékoztató ad. A tervtanácsra legkésőbb az ülést megelőző héten szerdáig megküldött űrlappal és tervekkel lehet jelentkezni. A terveket elektronikus formában (e-mailen) összefűzött pdf-ben kérjük megküldeni a foepitesz@szentendre.hu címre.

TERVTANACS_URLAP_Szentendre
TERVTANACS_URLAP_Szentendre*

Főépítészi konzultációval (TKF) kapcsolatos tájékoztatás

Főépítészi konzultáció az alábbi esetekben történik:

1. Kötelező szakmai konzultáció

Egyszerű bejelentéssel érintett, a TKR. 4. melléklet szerinti városképi szempontból vizsgált (védett) területeken, valamint a vizsgált területen kívül a TKR. 5. és 6. melléklet szerinti hagyományostól eltérő építési esetekben. A kötelező szakmai konzultáció esetei részletezve:

a) a helyi védelem bármely fajtája alá vont területen, valamint MK és MJT esetén új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése, valamint közterületről látható homlokzatának átalakítása,

b) a 4. mellékletben meghatározott, településképi szempontból vizsgálandó területen új épület elhelyezése, valamint meglévő épület közterületről látható bővítése, homlokzatot is érintő átalakítása,

c) a településképi szempontból meghatározó területeken, az 5. melléklet szerinti, valamint a 6. melléklet szerinti településképi szempontból vizsgálandó építési esetekben új épület elhelyezése, valamint meglévő épület közterületről látható bővítése, homlokzatot is érintő átalakítása,

d) helyi egyedi védelemmel érintett épületet, valamint építményt érintő bármely építési tevékenység,

e) újonnan beépülő (nem kialakult) lakóterületeken új fő rendeltetésű épület elhelyezése,

f) egyedi műemléki védelem alatt álló építményeken történő hirdető-berendezés, információs vagy más célú berendezések elhelyezéséhez szükséges örökségvédelmi bejelentési, vagy egyéb, reklámelhelyezéssel összefüggő örökségvédelmi engedélyezési eljárás során történő megkeresés

2. Biztosított / javasolt szakmai konzultáció

– Bármilyen építési esetben kérhető.
– A településképi eljárások (TKB, TKV) előtt kifejezetten javasolt és ajánlott,
így a településképi eljárásokra már leegyeztetett tervek kerülhetnek benyújtásra.
– Az 1. pontban felsorolt területeken kívüli épületet, építményt érintő bármely építési tevékenység esetén a szakmai konzultáció lehetősége biztosított.

TKF_TAJEKOZTATAS_Szentendre
TKF_URLAP_Szentendre
TKF_URLAP_Szentendre*

A településképi eljárásokkal és tervtanáccsal kapcsolatosan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: foepitesz@szentendre.hu
telefon: 26/300-407

* a csillaggal jelölt űrlapok szerkeszthető doc. file formátumban vannak feltöltve