2021. november 12., 10:56
Az érintetteken és hozzátartozóikon kívül kevesen ismerik a Gondozási Központ tevékenységét, holott sokaknak lehet szükségük szolgáltatásaikra. Cikkünk – azon kívül, hogy bemutatja a Gondozási Központ szerteágazó tevékenységét – azzal a céllal is készült, hogy akiknek szükségük van szociális támogatásra, tudják, hová forduljanak, milyen szolgáltatást vehetnek igénybe, vagy akik tudnak olyan személyről, akinek szüksége lehet segítségre, hol jelezhetik ezt. Kecskésné Sipos Andrea, az intézmény vezetőjének (képünkön) segítségével foglaltuk össze a Gondozási Központ munkáját.

Az 1993. évi szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező feladatokat határoz meg a szociális gondoskodás területén, ezeket a feladatokat Szentendrén a Gondozási Központ látja el. Ennek finanszírozása állami normatívából, a gondozottak által befizetett térítési díjakból és önkormányzati támogatásból történik. Az intézmény 2021. évi költségvetése több mint 326 millió forint. A szociális feladatok ellátásához az önkormányzat több mint 109 millió forinttal járul hozzá. A területi védőnői és az iskola-egészségügyi feladatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza, ez több mint 113 millió forint.

– Szerteágazóak a feladataink, röviden összefoglalva: a mi feladatunk, hogy Szentendrén felmérjük a gondozási igényeket és az ellátást igénylők szociális ellátását megszervezzük– mondja az intézményvezető. – Kicsit konkrétabban fogalmazva: feladatunk a szociális területen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek és demens betegek nappali ellátása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és nappali melegedőjének működtetése. A Gondozási Központhoz tartozik a területi és az iskolaegészségügyi szolgálat is.  Valamennyi feladatunk középpontjában az ember áll, akik felé tisztelettel, tapintattal kell fordulni – különösen azért, mert többségük támogatásra, segítségre szorul. A negyvenöt fős munkatársi csapatunk több száz segítségre szorulót lát el a városban.

HÁZIGONDOZÁS – TÖBB MINT SZÁZ SEGÍTSÉGRE SZORULÓT LÁTNAK EL

A házigondozást a szentendrei lakcímmel rendelkező, önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes személyek vehetik igénybe. Az ellátás az idős vagy beteg ember saját otthonában történik, ahol szinte családtaggá válik a gondozónő.
A házigondozás keretében milyen ellátást nyújtanak a gondozónők?
– Személyi gondozás és szociális segítés kategóriák vannak. Ezen belül egészségügyi ellátást, háztartási segítségnyújtást, etetést, fürdetést, higiéniai segítést, bevásárlást, gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz beszerzését, a segédeszközök használatának betanítását, a hivatalos ügyek intézését végezzük. Gyakran érdekvédelemi feladatokat is el kell látnunk, ez nem konfliktusmentes. Sokszor kidobnak az ajtón, de „bemegyünk az ablakon”, ehhez a munkához talpraesettnek kell lenni. Azt szoktuk mondani, hogy „a probléma azért van, hogy megoldjuk”.
– Hogyan történik a házigondozásba vétel?
– Az idősgondozás igénybevételének feltétele, hogy ún. „gondozási szükséglettel” rendelkezzen a rászoruló. Az intézményvezető a háziorvossal közösen meghatározott szempontrendszer alapján egy gondozásiszükséglet-vizsgálatot végez (GSZV), környezettanulmányt készítünk. Ha a gondozást kérő megfelel a gondozásba vételi kritériumoknak, akkor gondozási megállapodást kötünk vele. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy hozzátartozójának, gondnokának kérésére történik, van, amikor a háziorvos szól nekünk.
– A házigondozás díját hogyan állapítják meg?
– Az igénybevevő jövedelme, a nyugdíja a meghatározó. Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott intézményi és sávos személyi térítési díj szerint működünk, ez közel sem annyi, mint a tényleges bekerülési költség. Így az alacsony nyugdíjjal rendelkezők is hozzá tudnak jutni az ellátáshoz – a szolidaritás elvét szem előtt tartva. A többi ellátásunk díjaiban is ez az elv érvényesül. A városban elég jó szociális háló alakult ki, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy ellátatlanul maradjanak a rászorulók.

IDŐSEK KLUBJA – IDŐSEK ÉS DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Naponta 36 főt fogadhatunk, így szól a működési engedélyünk, de ennél jóval többen veszik igénybe ezt az ellátást, mert nem mindig ugyanazok jönnek a klubba. A nappali ellátást azok az idős emberek veszik igénybe, akik egyedül élnek, de igénylik a társas kapcsolatokat. Az Idősek Klubjában integráltan kezeljük a demens és nem demens időseket. Tapasztalataink szerint ez jó módszer, a szellemileg leépültebbeket a többiek felfelé húzzák, míg a jó állapotúakat segítésre motiválják. Ez pedig a hasznosságérzetüket, fontosságtudatukat erősíti.
– A nappali ellátás fontos funkciója a társas kapcsolatok fenntartása, a világra való nyitottság megőrzése, amit a programjainkkal is igyekszünk elősegíteni. Foglalkozási terv alapján szervezünk kézműves foglalkozásokat, előadásokat, irodalmi délelőttöket, stb. Ezekbe a programokba bevonjuk az önkénteseket, az 50 órás közösségi szolgálatukat töltő diákokat és külső előadókat is. Az Egészségfejlesztési Irodával napi kapcsolatban vagyunk, sok színes és hasznos programot szerveznek az időseknek.
– A nappali ellátás során rendszeres egészségügyi konzultációra is van lehetőség a háziorvossal, de pszichológus is jár rendszeresen és gyógytornászunk is van. Hálásak vagyunk a Város Egészségügyi Intézményei szemész és fül-orr-gégész szakorvosainak és asszisztenseiknek is, akik az egészség hónapja alkalmából kihelyezett ellátást, szűrést végeztek.

SZENTENDRÉN KÖZEL 200 EMBERNEK VAN SZÜKSÉGE SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRE

– A szociális étkeztetéssel egyszeri melegétkezést biztosítunk azoknak, akik valamilyen okból – koruk, egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk vagy hajléktalanságuk miatt – nem tudnak maguknak vagy családjuknak más módon meleg ételről gondoskodni. Szentendrén igen sok ember részesül szociális étkeztetésben. Ennek igénybevételi formája többféle lehet: az ellátott maga viszi el az intézményből, rászorultság esetén házhoz szállítjuk. A házigondozás keretében a gondozónők viszik ki az ebédet, ha szükséges, akkor kitálalják, vagy a rossz egészségi állapotban lévőket megetetik. Lehetőség van arra is, hogy az ebédet a központ étkezőjében fogyasszák el. A szociális étkeztetést igénybe vevők mintegy feléhez kiszállítjuk a melegételt, ami egyre nagyobb kapacitást vesz igénybe, mert nagyon sok ellátott külterületen él.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS – VÉDŐNŐI ÉS ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

– Egészségügyi alapellátás részeként működik a területi és iskola-egészségügyi szolgálat. A nyolc területi védőnő, körzetenként átlagosan 250 gondozottat lát el, ők foglalkoznak a várandós kismamákkal, és csecsemőkortól az iskoláskorig figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését. A gyermekek védőnői szűrővizsgálatai a „Koragyermekkori programban” foglaltak szerint történnek. Ezekkel a vizsgálatokkal pontosan nyomon tudjuk követni a gyermekek fejlődését, ki tudjuk szűrni az esetleges fejlődési kockázati tényezőket. A szűrővizsgálatokra általában a tanácsadóban kerül sor, havonta mintegy négyszáz vizsgálatot végeznek el a területi védőnők. A védőnők rendszeresen járnak családlátogatásra is, és sok egészségügyi ismeretterjesztő programmal segítik a szülőket.
Az iskola-egészségügyi szolgálat öt védőnője – az iskolaorvossal együtt – közel 5000 iskoláskorú gyerek (6-tól 18 éves korig) egészségügyi alapellátásában vesz részt a tanév során. Fő feladatuk a szűrővizsgálatok, az iskolai kötelező, illetve az iskolákban elérhető oltások lebonyolítása. Amikor jelen vannak az iskolákban az elsősegélynyújtás, és a pedagógusokkal egyeztetett egészségnevelési órák megtartása is a feladatkörükbe tartozik.

HAJLÉKTALANSZÁLLÓ – ÉVEK ÓTA NAGYJÁBÓL UGYANAZOK AZ ELLÁTOTTAK

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény az önkormányzat számára kötelező feladatként előírja a hajléktalanok nappali melegedőjének működtetését. A Szabadkai utcai hajléktalanszálló éjjeli menedékhelyét 2018. május 1-től vette át az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttől, ekkor alakították ki a nappali melegedőt. Korábban nagy hidegben, vagy kánikulában az Idősek Klubja fogadta a hajléktalanokat. A hajléktalan-ellátás igénybevételéhez személyi azonosításra alkalmas iratot, TAJ-számot és érvényes tüdőszűrő igazolást kell bemutatni.
– Mennyire tudja lefedni a hajléktalanszálló befogadó képessége a városban életvitelszerűen utcán élők ellátását?
– Az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő befogadó képessége nagyjából elegendő a városban élő hajléktalanok számára. Telente 26 főt tudunk fogadni az éjjeli menedékhelyre, a nappali melegedő is ilyen létszámmal működik.
A szálló átvétele óta az éjjeli menedékhely ellátottjai nagyrészt ugyanazok. Tavaly 53 fő vette igénybe ezt az ellátást, a gondozottak többsége szentendrei. Időnként betévednek más településről érkezők is, őket megpróbáljuk a korábbi lakóhelyük felé irányítani, hogy a szentendrei hajléktalanoknak legyen férőhelyük. Főként férfiak veszik igénybe az ellátást, de sajnos rendszeresen kérik nők is az ellátást. Jelenleg is van női hajléktalanunk. Számukra kialakítottunk egy külön hálóhelyiséget.
A szálló 24 órában folyamatosan működik, közben van két fertőtlenítő nagytakarítás is, ilyenkor két órára az ellátottaknak el kell hagyniuk az épületet.
– Milyen feladatai vannak az éjjeli menedékhelynek, illetve a nappali melegedőnek?
– Az éjjeli menedékhely elsősorban a hajléktalanok éjszakai pihenését szolgálja, tisztálkodást, ruhacserét biztosítunk. Télen alapvető funkciója a közvetlen életveszély elhárítása. A nappali melegedő összetettebb feladatokat lát el, segítséget nyújt az életvitelükhöz, személyes ügyeik intézéséhez, lehetőségük van orvosi ellátást igénybe venni helyben is. A nappali melegedőnek fontos funkciója a mentális támogatás. Igyekszünk a közösségi együttlétet kellemessé, fontossá tenni számukra, a magára maradottság érzését enyhíteni. Ezért nagyon fontosnak tartom az ott dolgozók viselkedését, minden dolgozótól elvárás, hogy tisztelettel bánjon hajléktalanokkal, és ugyanezt várjuk el tőlük is. Velünk szemben és a társaikkal szemben is adják meg a tiszteletet. Ha mi tisztelettel bánunk velük, akkor ez minta számukra.
A nappali melegedő nem csak a hajléktalanoknak nyújt segítséget, hanem azoknak is, akik olyan rossz élethelyzetbe kerültek, hogy kikapcsolták a villanyt az otthonukban, vagy télen nincs elég tüzelőjük. Napközben bejöhetnek a szállóra, ahol ételt kapnak, megmelegszenek, tisztálkodni tudnak, mosatni lehet, és aki kéri, csereruhát biztosítunk. Ez egyébként az Idősek Klubjára is igaz.
– Milyen ellátást tudtok biztosítani számukra?
– Igyekszünk mindenben segíteni, ügyintézés, egészségi állapot nyomon követese, védőoltásokat szerveztünk. Időpontot kérünk a háziorvoshoz, szakorvosokhoz, de van, aki ezekre nem megy el, pedig sok egészségügyi problémájuk van, különféle függőségek, legtöbbjük alkoholbeteg, a pszichiátriai betegek száma is magasabb körükben. Étkezésként konzervet tudunk biztosítani, amit az ügyeletes megmelegít és kitálal. Van egy fodrászunk is, aki havonta egyszer jön a szállóra önkéntesként, akinek köszönjük önzetlen segítségét. Adományként rendszeresen pékárut kapunk, ami nagy segítség. Köszönjük az adományozónak és azoknak, akik ezt naponta leszállítják a hajléktalanszállóra!
– Tavaly a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán nyertetek egy lakókonténert. Ezt most hogy használjátok ki?
– Az előző járványhullámában nagy hasznát vettük a lakókonténernek, most azok, akik kórházból kerülnek hozzánk, a COVID gyorsteszt mellett, 24 órára itt kapnak helyet. Megpróbáljuk kiküszöbölni a vírus bekerülését. A pályázaton egyébként több mint 600 ezer forintot is nyertünk berendezési tárgyakra, háztartási gépekre. Az új lakókonténereket egyébként nagyon szeretik, mert gyönyörű, jól felszerelt, de a főépület is szép. Sokan meglepődnek, hogy milyen rend és tisztaság van.
– A szállón többségükben nők dolgoznak. Hogy tudnak rendet tartani, hogyan tudják a szálló házirendjét betartatni?
– Régen rossz, ha valaki azt gondolja, hogy a szállón kigyúrt férfiakra van szükség. A női munkatársaink ellentmondást nem tűrően tudják elfogadtatni a szálló szabályait, a kötelező a tisztálkodás, a ruhacserét, ha valaki olyan állapotban jön be a szállóra. Mindenkivel tudatosítjuk, hogy be kell tartani a házirendet. Persze vannak konfliktusok. Először szóbeli figyelmeztetéssel, aztán írásbeli figyelmeztetéssel élünk, és ha ezek nem segítenek, akkor jön az egy hét kitiltás, más eszköz nincs a kezünkben a rend fenntartására. Hosszabb idejű kitiltásra akkor kerül sor, ha a sorstársukat vagy a kollégánkat életveszélyesen megfenyegetik, vagy verekedést kezdenek. Amikor kitiltásra kerül sor, akkor egyeztetünk az utcai gondozói szolgálattal, és ilyenkor ők vannak kapcsolatban a kitiltott gondozottjainkkal.  Az ügyeletes szociális munkás legtöbbször egyedül birkózik meg a feladattal, egyedül van éjszaka, hétvégéken és ünnepnapokon. Előfordult, hogy a rendészek, vagy súlyosabb esetben rendőröktől kért az ügyeletes segítséget.
Sokan szokták tőlem kérdezni, hogy nem féltek a hajléktalanszállón dolgozni. Szerintem ez nem félelmetes munka, a helyén kell kezelni a dolgokat. Szeretni kell ezt a munkát is, mert e nélkül a napi tíz–tizennégy órás műszak igen önpusztító lenne.

A GONDOZÁSI KÖZPONT CSAPATA

– Nem vagytok sokan, de sok, embert próbáló feladatotok van. Milyen a csapat? Sokat cserélődnek a kollégák?
– Arra törekszem, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik szívesen teszik a dolgukat, elkötelezettek, tudják, hogy milyen fontos, amit teszünk, még ha ez a fizetésekben nem is látszik. Szerencsére nem nagy a fluktuáció, persze előfordul, de ezt nagyon nem szeretem. Megzavarja az ellátottakat, az új kollégának meg kell ismerkednie, be kell illeszkednie a mindennapjainkba. Hogy még időben tudja, mire vállalkozik, ezért lehetőséget adunk a próbanapra, ahol részletesen elmondjuk, hogy mi lesz a feladata és betekinthet a munkába, amit végezni fog.
– Vannak be nem töltött státuszok a Gondozási Központban?
– Minden státuszunk be van töltve a szociális ellátásban. Az egészségügyi szolgálatnál két területi védőnő van jelenleg GYES-en, visszavárjuk őket és azt gondolom, hogy még jobb szakemberek lesznek, hiszen a saját tapasztalataikkal bővül a tudásuk.
Én úgy érzem, hogy jó csapat vagyunk. Még arra is képesek voltak a kollégák a járvány deprimáló időszakában, amikor még több ezren voltak kórházban és naponta százan haltak meg, hogy csatlakozzunk a neten terjedő Jerusalema tánckihíváshoz, mert ahogy akkor is mondtuk, valójában tényleg az a dolgunk, hogy mosolyt csaljunk gondozottaink arcára, hogy egy kis reményt adjunk.

ÖNKÉNTESEKET VÁR A GONDOZÁSI KÖZPONT Szívesen fogadják a diákokat az 50 órás közösségi szolgálatra.  A jelentkezőkkel folytatott beszélgetés alapján kiderítik, hogy kinek mihez van leginkább kedve, mi a hobbija. A középiskolások legbeváltabb programjai az Idősek Klubjában tartott előadások, bemutatók, kiállítások. Az Idősek Klubja munkanapokon 07.00-15.30 -ig tart nyitva, ezért elsősorban az iskolai szünetekben tudják fogadni őket.
Várják a főiskolai, az OKJ-s ápoló és gondozó, szociális gondozó, mentálhigiénikus hallgatókat is, hogy a Gondozási Központban töltsék el a gyakorlati idejüket.
ELŐRE IS KÖSZÖNIK  AZ ADOMÁNYOKAT! Rendszeresen kap a Gondozási Központ adományokat, amit nagyon köszönnek.
Adományból azonban soha nem elég. Ezért kérik – aki teheti – adományozzon tartós élelmiszert (konzerveket, zacskós bögrés levest, tisztálkodószereket), valamint a hideg idő beköszöntével plédeket, kispárnát (paplant, dunyhát, nagypárnát nem, mert nem tisztántarthatóak) ágyneműhuzatot és törölközőket.
Az adományokat a Gondozási Központ Sztaravodai út 2. címén, munkaidőben (07.00-15.30-ig) vagy a Hajléktalanok éjjeli menedékhelyén Szabadkai u. 11-ben fogadják.

Köszönet a Gondozási Központ munkatársainak, mert olyan munkát végeznek, amit mindannyiunk helyett, vagy a családtagok áldozatos munkáját kiegészítve tesznek, törődnek az kiszolgáltatottakkal, rászorulókkal, mert a segítségre szorulók támogatása közös emberi és társadalmi felelősségünk.

Fotó: Bellai László