Szentendre város kitüntetett polgárai
Városi kitüntető díjak

Városi kitüntető díjak

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított. Városi kitüntető díjak adományozására évente három alkalommal kerül sor.

Júniusi pedagógus napon: SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ
Október 23-án: SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ, SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ, SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ, SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ, SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ, SZENTENDRE KUCSERA DÍJ, SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE DÍJ, SZENTENDRE MECÉNÁSA DÍJ

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók, kivéve a Szentendre Város Pedagógiai Díjat, melyből évente 3 elismerés odaítéléséről is dönthet a testület.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet:
– a polgármester, a jegyző
– a képviselők, a bizottsági tagok
– szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
– legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel rendelkező lakos

SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el bölcsődei pedagógusként, továbbá az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. (3/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet)
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.
SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel.
SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.
SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete „SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM” elnevezésű díjat alapít és adományoz azoknak a szentendrei polgároknak – haláluk esetén hozzátartozóiknak, akik 1956-ban részt vettek a forradalom és szabadságharc eseményeiben, illetve akiket meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őket a forradalom leverését követően.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete „SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE” elnevezésű díjat alapít és adományozhat azoknak a közösségeknek, akik aktív résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyamatát. A díjjal együtt pénzjutalom nem jár.
SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek növelését, megőrzését.