Túlfizetés rendezése

Ügyintéző: Gócsa Márta

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

Ha az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, vagy adózó téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott adófolyószámlán. A túlfizetés összegét az adóhatóság kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre számolja el. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről.

Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Az eljárás kérelemre indul, az adó-visszaigénylést, átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó.

Az adózó a túlfizetés igénylésekor az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat időpontjában más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati adóhatóság) van-e esedékessé vált tartozása, és az milyen összegű. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. Az adózó nyilatkozatában feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás esetében az adóhatóság a végzés mellőzésével, írásban értesíti az adózót a visszatartás tényéről.

Az önkormányzati adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt – más adóhatóságot megillető – tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül. A visszatartásról az adózót az adóhatóság végzéssel értesíti.

A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére.

A gazdálkodó szervezetek pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek, csak a bejelentett pénzforgalmi számlájukra teljesíthető a kiutalás.

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhelő más tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalból törli.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja. Meghatalmazott eljárásához (amennyiben az adóhatóságnál korábban nem bejelentett állandó meghatalmazott) a meghatalmazás csatolása is szükséges.

 Benyújtás formája és módja: Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás illetéke: A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos döntés kézbesítése:

A túlfizetés kiutalásáról határozat, végzés nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről.

A visszatartásról az adózót az adóhatóság végzéssel értesíti.

Az adózó nyilatkozatában feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás esetében az adóhatóság a végzés mellőzésével, írásban értesíti az adózót a visszatartás tényéről.

Illetékességi terület: Szentendre

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A végzéssel szemben a fellebbezésre jogosult a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a szentendrei önkormányzati adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amit a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Szentendrei Önkormányzat 11784009-15731292-03470000 sz. Önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)


Nyomtatványok:

Átvezetési és kiutalási kérelem

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
hét 25

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 25

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
hét 25

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.