Magánszemélyek kommunális adója

Ügyintéző:

Ökrösi Erika
Telefon: +36-26-300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne >> 

Ügyleírás:

Magánszemély kommunális adóját kell fizetni, amennyiben magánszemélyként Szentendre város közigazgatási területén

  • belterületi telek tulajdonosa, ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlója, vagy
  • nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja (együtt: tulajdonosok), lakásbérleti jog esetén a lakás bérlője.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Lakásbérleti jog esetén

  • Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
  • Az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke telkenként, illetőleg lakásbérleti jogonként évente 17.240 Ft.

A magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

Adatbejelentés benyújtása

Adatbejelentés benyújtása

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

Az adatbejelentést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. (Ingatlan tulajdonba/haszonélvezetbe kerülés esetén az adatbejelentés benyújtásának határideje a tulajdonba/haszonélvezetbe kerülést követő év január 15. napja.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetése, adás-vételi szerződés, tájékoztatás önkormányzati adóhatóság részére történő megküldése stb. nem elegendő és nem helyettesíti az önkormányzati adóhatóság felé szükséges adatbejelentést! Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), e-Papíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), illetve személyesen az adóiroda ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni (további információk: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/altalanos-tajekoztato/tajekoztatas-az-elektronikus-ugyintezesrol/).

Nyomtatványok:

megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről >>
adatbejelentés >>
meghatalmazás

 

Mentességek, kedvezmények

  • Mentességek
  • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a hatályos helyi építési szabályzatban kötelező szabályozási elemmel – szabályozási vonallal – érintett közlekedési terület létrehozása érdekében telekalakítással kialakított, a közforgalom számára megnyitott, továbbá a közforgalom elől elzárt magánút.
  • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a hatályos helyi építési szabályzat szerint úsztatóteleknek minősülő földterület.
  • Kedvezmények
  • Ha magánszemély adózó a város közigazgatási területén belül gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, a beruházás befejezésének évében a befizetés összegével csökkenthető a magánszemélyek kommunális adójának az adott évben esedékessé váló összege, kivéve a belterületbe vonással összefüggő közműberuházások. (Útberuházásnak kell tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/ingatlan beruházási értéket elérő, valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 Ft/ingatlan beruházási értéket elérő, vagy legalább 100 tagból álló társulás által végzett útjavítást, kátyúzást, járdaépítést. Csak akkor tekinthető teljesítettnek a vállalás, amennyiben a közútkezelővel kötött, a főmérnök által jóváhagyott írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő műszaki tartalom megvalósítására került sor és a közútkezelő, valamint a főmérnök a beruházást írásbeli átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazoltan átvette.)
  • Ha magánszemély adózó a város közigazgatási területén belül játszótér építési illetve felújítási társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, a beruházás befejezésének évében a befizetés összegével csökkenthető a magánszemélyek kommunális adójának az adott évben esedékessé váló összege. (Játszótér beruházásnak kell tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/adózó beruházási értéket elérő, valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 Ft/adózó beruházási értéket elérő, vagy legalább 100 tagból álló társulás által végzett – a Képviselő-testület által jóváhagyott – játszótér létesítést. Csak akkor tekinthető teljesítettnek a vállalás, amennyiben a közútkezelővel kötött, a főmérnök által jóváhagyott írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő műszaki tartalom megvalósítására került sor és a közútkezelő, valamint a főmérnök a beruházást írásbeli átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazoltan átvette.)

A fentebb rögzített adókedvezmény nem igényelhető, amennyiben a beruházás megvalósítása önkormányzati támogatásban részesül. Az érvényesített adócsökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetendő adó 100%-át, szennyvízcsatorna társulásban végrehajtott beruházás esetén a 10%-át. Ha a beruházás teljesítésének évében fizetendő magánszemélyek kommunális adója összege nem éri el a magánszemély adózó által teljesített beruházási értéket, akkor az adócsökkentés a levonási jog megnyíltát követő legfeljebb négy naptári évben esedékes magánszemélyek kommunális adójával szemben is érvényesíthető mindaddig, míg a teljes beruházási érték levonásra nem került, figyelemmel arra, hogy az adócsökkentés mértéke az adóévben nem haladhatja meg a fizetendő adó 100%-át, szennyvízcsatorna társulásban végrehajtott beruházás esetén a 10%-át.

Az eljárás díja: Magánszemély kommunális adója adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos határozat kézbesítése:

Az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg. Az adóhatóság a határozatot hivatalos iratként postai úton az adózó, vagy képviselője, meghatalmazottja adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére, vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Illetékességi terület: Szentendre

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Szentendrei Önkormányzat 11784009-15731292-03470000 sz. Önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelete
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet