Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Ügyintéző: Fényes Erika
Tel.: +36 26/300 407

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletek működési engedélyezése, várásokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos eljárások, zenés, táncos rendezvények engedélyezése, szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vétele, telepengedélyezés, ipari tevékenység bejelentése.


A zenés, táncos rendezvények körültekintő, szakhatóságok előzetes bevonásával történő engedélyezéséről szóló jogszabály hatálya azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki, amelyeket

  • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építménybe, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak és a terület a 300 fő befogadóképességet meghaladja, vagy
  • A szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény)

Nem kell alkalmazni: politikai, választási rendezvényekre, gyűlésre, vallási közösségek vallásos szertartásaira, rendezvényeire, családi eseményekkel kapcsolatosan, és közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a benyújtását követően, a becsatolt iratok, a helyszíni szemén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján adja ki a Hivatal. Az engedélyezési eljárásban szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartására kerül sor.  Az engedély megadásával egyidejűleg a rendezvény a jegyző nyilvántartásba veszi, erről igazolást, rendezvénytartási engedélyt ad ki. Az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését a rendezvényszervezőnek haladéktalanul be kell jelenteni, amely adatváltozás, megszűnés a nyilvántartásban átvezetésre kerül.


A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
b) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét
c) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
d) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
e) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
f) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
g) a biztonsági tervet,
h) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot. (A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint: „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”)
i) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.


Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

  • Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában végezhető.
  • A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
  • A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.
  • A biztonsági intézkedések megtételét kell igazolnia a rendezvényszervezőnek, illetőleg gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

A kereskedelmi hatóság és az engedélyezésben érintett szakhatóságok és más hatóságok is jogosultak a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére.


Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 20 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóságok ügyintézése, a hiánypótlás.

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:


Nyomtatvány:
Zenés, táncos rendezvény iránti kérelem »

A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása honlapunkon bárki számára elérhető, a nyilvántartás adatai közérdekből nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi.