Településképi arculati kézikönyv (TAK); Településképi rendelet (TKR)

SZENTENDRE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE (TAK) településképi rendelet szakmai megalapozására készült. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt. Lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat.

Településképi arculati kézikönyv (TAK)

A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR) a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően Szentendre teljes közigazgatási területére készült el. A TKR tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településszerkezet, táji környezet, jellemző településkarakter vagy egyéb helyi adottság szerint eltérő, településképi szempontból meghatározó területeket határol le. Az eltérő karakterű városrészekre jól definiálható településképi követelményeket határoz meg. Rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, védetté nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről, valamint a reklámok, hirdető-berendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezési lehetőségeiről, illetve tilalmáról. Rendelkezik a Településképi véleményezési eljárásról (TKV), szabályozza a Településképi bejelentési eljárást (TKB), valamint a Településképi kötelezést (TKK).

MÓDOSULT A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Tisztelt Szentendrei Polgárok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdése alapján felhívom a figyelmüket arra, hogy módosult Szentendre város Településkép védelméről szóló rendelete (a továbbiakban: TKR).

A módosításra azért volt szükség mert ez év nyarán jelentős jogszabályváltozások léptek hatályba az építésügyben, melyek következtében szükségessé vált a TKR jelen módosítása. A kötelező módosítás azonban alkalmat adott arra is, hogy az utolsó módosítás óta eltelt időszakban felhalmozódott tapasztalataink alapján pontosítsuk, kis mértékben módosítsuk, illetve az eltelt időszakban történt egyéb jogszabályváltozásokkal is összhangba hozzuk a helyi rendeletet.

A módosítás témái 4 csoportba oszthatók, az alábbiak szerint:
I. A jogszabályi változásokkal történő összhang megteremtése:
• Hatáskör pontosítása:
Eddig: polgármester (főépítész)
Ezután: képviselő-testület, de átruházott hatáskörben a polgármester (főépítész)
• Rendeltetésmód változás esetén településképi bejelentési eljárás kötelezővé tétele minden esetben (314/2012. Korm. r.)
Eddig: bizonyos esetekben
Ezután: kötelező minden esetben
• Településkép védelmi bírság jogszabályokhoz igazítása
• Helyi egyedi védett épületek esetén helyrehozatali kötelezettséget írhat elő a polgármester
II. Településképi változások:
• Gerendaházak tiltása a településképi szempontból meghatározó területeken
• A rossz példák nem tekinthetők mintának az illeszkedés szempontjából
• Elsősorban a Belváros, Izbég, a Kertváros karakterű és a mezőgazdasági területeken a magastető hajlásszöge 35°és 50°között választható meg. Ettől eltérő hajlásszögű tető vagy lapostető a tetőfelület legfeljebb 20%-án alkalmazható.
• Településképet meghatározó területeken (kivétel gazdasági területen) a magastető fedéséhez nem alkalmazható
– bitumenes zsindely és bitumenes lemez,
– cserepes fémlemez
– nagytáblás fémlemez tetőfedés
• Belváros történelmi mag területén tetőzeten, homlokzaton napelem, napkollektor nem helyezhető el.
• Hirdetőberendezések, cégtáblák kihelyezésére vonatkozóan több módosítás történt. Így például:
– termékről, ételről, emberről vagy arcról készült fényképfelvétel, vagy azt idéző fotorealisztikus grafika nem jeleníthető meg állandó hirdetőberendezésen (pld. óriás hamburger, lángos…stb.)
– molinó nem alkalmazható hirdetésként
– nem létesíthető villogó hirdetőberendezés, díszvilágítás, mozgó digitális felület, fényújság, elektronikus képernyő, de statikusan világító cégfelirat igen.
• Hőszivattyú vagy klímaberendezés kültéri egysége épülettől különálló elhelyezése csak közterületről nem látható módon történhet.
• A Belváros teljes területén járdaburkolatként kizárólag hagyományos kiselemes burkolat (pld. bazalt kockakő, trachit, patakkő) vagy ehhez illeszkedő díszburkolat alkalmazható. Beton térkő nem alkalmazható.
III. Eljárásjogi változások:
• Szakmai konzultációhoz és a településképi bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmának pontosítása
• A terveket minden esetben jogosultsággal rendelkező építész tervezőnek kell elkészíteni
• Szakmai konzultáció kiváltható tervtanácsi véleményezéssel
IV. A fentieken kívül számos jogtechnikai és jogszabályszerkesztési javításra is sor került.

A módosítás 2021. október 23. napján lépett hatályba.

 

Szentendre, 2021. november 2.

Fülöp Zsolt polgármester

Településképi rendelet (TKR)
TKR_2.sz.melléklet_HELYI VÉDETT TERÜLETEK
TKR_3.sz.melléklet_MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
TKR_4.sz.melléklet_VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEK