Beruházások, fejlesztések a városban
2019. október 19. és 2024. április 10. között

BEVEZETÉS
■ Gazdasági környezet
Turisztikai célú fejlesztések »

Fejlesztési területek »

Tervezés, pályázatelőkészítés »
Fejlesztési források »

XXXXX
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
Jelentősebb beruházások »

– 11-es rekonstrukció előkészítése »

– Belvárosi szenny- és csapadékvíz szétválasztása »
– Kálvária út rekonstrukció »

– Izbégi csapadékvíz-elvezetés »

– Barackvirág u. vízelvezetés, esőkert »

– Városi összekötő kerékpárút »

– Wolf Gedeon utcai Dera-híd »
– HÉV-Volánbusz végállomás »

– Kiskazán beruházás a fűtőműben »

– Izbégi óvoda korszerűsítése »
– Bodor-udvar felújítása »
– Katolikus Óvoda mellett útfejlesztés »
Városrészi Költségvetés projektek »

Ifjúsági Költségvetés »

1+1 program »
Zöldfelület, környezetvédelem »

Forgalomtecnikai fejlesztések »
Parkolasi, behajtási rendszer »
Vis maior partfal rehabilitációk »
XXXXX
INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei »

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár »
Hajléktalanszálló »

Háziorvosi Rendelő »
Orvosi ügyeleti rendelő felújítása »
Gyermekorvosi rendelő »
Vasvári Pál úti Óvoda »

Egyéb óvodai fejlesztések »

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde mosdófelújítások »

Izbégi Általános Iskola bővítés »
Pirk Ambrus Városi Csónakház »

XXXXX
INGATLANOK FEJLESZTÉSE
Épületfelújítások, állagmegóvások »
Ingatlanfejlesztések bérbeszámítással »

Gazdasági környezet

A COVID-19 világjárványnak köszönhetően a 2020-21-es évek nehéz gazdasági helyzetbe hozták az önkormányzatokat. De nem csak ez az időszak volt gazdasági szempontból nehéz időszak. Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója, a koronavírus világjárvány hatására addigra már az építőiparra is begyűrűzött áremelkedések gazdasági hatását még tovább rontotta. Immár nem csak az építőanyagok, beruházási szolgáltatások piacát érintő általános áremelkedések, hanem a drasztikus mértékű rezsi- és üzemanyag áremelkedés, valamint a forint elértéktelenedésével is számolnunk kell. Ez az inflációs folyamat a mai napig tart.
Az önerős beruházási lehetőségek ily módon történő beszűkülése miatt, az egyre nagyobb jelentőséggel bíró pályázati finanszírozásra, a Kormány által, az Európai Unióval szemben, a jogállamiság kérdésében folyamatosan vívott szélmalomharc további kedvezőtlen hatást gyakorolt. Elég, ha csak a térségünkben kiemelt várakozást kiváltó, és a 2022-es parlamenti választások kormánypárti kampányígéreteiben sokszor beharangozott, 11-es számú főút rekonstrukciójának elhalasztására gondolunk.
2023-ban az Építési és Közlekedési Minisztérium minden régiós fejlesztést felfüggesztett. Így belátható időn belül nem fognak megvalósulni olyan fontos, Szentendrét is érintő beruházások, mint a 11-es számú főút szentendrei belterületi szakaszának felújítása, a Budakalász–Pomáz elkerülő út megépítése vagy éppen az M0-ás autóút északi szektorának előkészítése. Bár az illetékes minisztérium a H5-ös HÉV felújításának tárgyában az önkormányzat által korábban sokszor hiányolt érdemi egyeztetést kezdeményezett, de ezen beruházás megkezdése is bizonytalan. Az elhalasztott beruházások közé sorolható a Szentendrei Mentőállomás felújításának felfüggesztése is, melyet oly sokszor harangoztak már be térségünk kormánypárti országgyűlési képviselői.
Mint arra Helyes Imre az idei költségvetés februári tárgyalásánál már felhívta a figyelmet, amíg 2015-ben a magyar költségvetés 4 %-át juttatta a kormány az önkormányzatoknak, majd a következő évben ez 4,2 százalékra emelkedett, addig ugyanez a szám 2023-ban már alig 2,4 % volt. Ez egyértelműen mutatja, hogy a döntéshozó milyen prioritást szán az önkormányzatoknak, mit gondol az önkormányzatok szerepéről és működéséről.
Az, hogy ilyen gazdasági környezetben is lehetősége nyílik Szentendre Városának fejlesztésekre, az nagyban köszönhető az önkormányzat szigorú költségvetési politikájának. Az önkormányzat az elmúlt 4 év adóellenőrzési tervének következetes végrehajtásának köszönhetően mára az előző városvezetéstől örökölt hatalmas lemaradást dolgozott le az adóhátralékok, kintlévőségek begyűjtése, valamint a nem a törvény által előírt módon adózók felderítése terén.

Turisztikai célú fejlesztések – kormányhatározatban megítélt,
majd leállított projektek

A Templomdomb és a Kereskedőház kritikus állapota miatt a városvezetés folyamatosan szorgalmazza, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) mielőbb tegye lehívhatóvá a 2017-es kormányhatározatban turisztikai fejlesztésekre Szentendrének megítélt 8,2 Mrd Ft összegű fejlesztési támogatást. A turisztikai látványosságok leromlott állapota ellenére a kormányzati döntéshozók nem lépnek, holott pontosan tudják, hogy állami támogatás nélkül ilyen volumenű felújítást az önkormányzatok nem képesek finanszírozni.
Az önkormányzat az épületen az állagmegóvási munkákat elvégezte (tetőfoltozások, galambürülék eltakarítása, ereszcsatornák kitakarítása, sarokablak aládúcolása, álmennyezet feletti freskók kiszabadítása, könyvtár beázása, kiszáradt falak vakolatomlása).
A Kormány az 1550/2017-es számú Korm. határozatában fogadta el „a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről” szóló, 2017-2030 időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot.
Fenti határozatban „Szentendre attraktivitásának fejlesztése” címén az alábbi három, fő fejlesztési projekt szerepel, és került támogatásra az MTÜ finanszírozásában, mindösszesen 8,2 milliárd Ft-os támogatási igénnyel.
1. A Szentendrei Képtár, egykori Kereskedőház rekonstrukciója,
2. a Dunakorzó újjáépítése és
3. Szentendre városképének turisztikai szempontú fejlesztése (Templomdomb, Népművészetek Háza, Városhza homlokzat, Barcsay Múzeum, DMH/Vajda Lajos Stúdió, Duna korzó homlokzatok rekonstrukciója)
A fő fejlesztési projektekre, 2018-ban mindösszesen 191,2 millió Ft támogatási előleget utalt át az MTÜ az önkormányzat számára. A különböző projektek ezt követően különböző előkészítő fázisig, támogatási szintig kerültek kidolgozásra. Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány mindhárom fő projekt esetében elfogadásra került. A további előrehaladáshoz mindhárom projekt esetében az erre irányuló kérelmek elfogadására, az MTÜ pozitív válaszára lett volna szükség.
Ennek érdekében az önkormányzat által, 2019. novemberétől kezdődően, hónapokig tartó, folyamatos megkereséseket követően, valamint a korábban már meghozott korm. határozat és elfogadott megvalósíthatósági tanulmányok ellenére, az MTÜ, 2020 március 31-én új turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozását írta elő az önkormányzat részére. Ezt követően a város, széles körben leegyeztetett, átfogó turisztikai koncepciója 2021-ben készült el, és került benyújtásra. Az új koncepció, a 2017-es korm. határozatban szereplő fejlesztési célokat megtartotta, azaz az eredetileg támogatott célok változatlanul érvényben maradtak. Azóta Szentendre Város polgármestere több ízben, levélben és személyesen is megkereste az MTÜ-t, valamint a térség országgyűlési képviselőjét.
Mindezek ellenére az MTÜ a projektek megvalósításának további előkészületéhez történő hozzájárulás helyett a támogatási előlegek kamatostól történő visszafizetését kezdeményezte. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a Szentendrei Képtár, egykori Kereskedőház rekonstrukciója tekintetében a pénzügyi maradvány visszautalását az MTÜ 2019. szeptember 20-án, tehát már a 2019-es önkormányzati választások ELŐTT, az előző városvezetés idején kezdeményezte.
A 2017-es Korm. határozat továbbra is él, Szentendre jelenlegi városvezetése pedig továbbra is elkötelezett az említett turisztikai fejlesztések megvalósításában, és a megítélt támogatások felhasználásában. Ennek érdekében a jelenlegi városvezetés továbbra is kéri, és kérni fogja minden érintett és szereplő együttműködését és támogatását az ügyben!

Fejlesztési területek

A vizsgált időszakban elindított fejlesztések túlnyomó többsége továbbra is infrastrukturális jellegű. Ebbe a típusba az általánosságban önkormányzati tulajdonú közterületen elhelyezkedő közlekedési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási, zöldfelületi infrastruktúrát érintő fejlesztések kerültek felsorolásra.
Az intézményi típusú fejlesztések között olyan beruházások kerültek felsorolásra, amelyek kifejezetten egy adott intézmény fejlesztéséhez köthetők – legyen szó akár ingatlanfejlesztésről, akár eszközbeszerzésről, vagy az ezekhez köthető dologi kiadásokról, és melyek hozzájárulnak az adott intézmény szolgáltatási színvonalának javításához.
A harmadik típusba az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, nem intézményi jellegű bérlakásokat és üzlethelyiségeket érintő fejlesztések kerültek.
A vizsgált időszakban az önkormányzat fejlesztésekre, összesen mintegy 3,5 milliárd Ft-ot fordított.

Tervezés és pályázatelőkészítés

A Városfejlesztési Iroda a vizsgált időszakban több, mint 170 tervet, szakvéleményt, engedélyezési dokumentációt készíttetett el. Ezen tervek részben a kivitelezésre kerülő fejlesztésekhez kapcsolódnak, részben pedig előkészítő, magalapozó dokumentációként fognak szolgálni a jövőbeni pályázatokon történő induláshoz.
A vizsgált időszakban az önkormányzat tervezésre, előkészítésre mintegy 126 millió Ft-ot fordított.

Fejlesztési források – önerő, pályázati támogatások és közösségi finanszírozás

A fejlesztések finanszírozásához jelentős támogatási forrásokat tudott szerezni a Város. A támogatások összetétele sokrétű: Európai Uniós és hazai finanszírozáson, eseti vis maior támogatásokon túl fontos szerepet tölt be a közösségi finanszírozás is. Ide sorolhatók a bérbeszámításokon keresztül, 1+1 program keretében, egyéb hozzájárulási formában nyújtott közösségi finanszírozások. Utóbbira jó példák a lokálpatrióta felajánlásokból és önkormányzati önerőből közösen megvalósított edzőpark a Postás strand közelében, és a felújított járdaszakasz a Kossuth Lajos utca 4. szám előtt. Önkormányzati kezdeményezésre, a DMRV támogatásával két helyszínen frissítőpont létesült a Barcsay Jenő Általános Iskola és a Postás strand játszótér mellett.

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Jelentősebb beruházások

11-es számú főút rekonstrukciójának előkészítése
A zöldhullám megvalósításának első fázisa, egy szakszerű, átfogó vizsgálat volt. Ennek érdekében 2020-ban, a Számolj velünk 11-es! projekt keretében az önkormányzat elvégeztette a 11-es főút közlekedési problémáinak komplex felmérését. Ezzel a város letett az asztalra egy átfogó, részletes koncepciótervet, melyet a Magyar Közút NZrt. befogadott és felhasznált a rekonstrukciós tervek elkészítése során. A tervezési munkálatokra csak a vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 20 millió Ft-ot fordított.
A választási ígéretek ellenére a 11-es felújítását kormányrendeletben húzták ki a közútfejlesztési beruházások közül, ami beleillik a jelenlegi kormány 2010 utáni közlekedésfejlesztési koncepciójába: az erőforrások 80 %-át méregdrága autópálya és elkerülő utak építésére fordították, miközben a főutak fejlesztésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kiadásainak alig 7 %-a jutott.

Belvárosi szenny- és csapadékvíz szétválasztás – I. ütem megvalósítása és II. ütem előkészítése
2018-ban a projekt megvalósítására a „Pest Megye célzott pénzügyi támogatása” alapból 300 millió Ft-ot kapott a város, melyet 2021. június végéig lehetett felhasználni. Hogy a támogatási keret ne vesszen el, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a fejlesztéshez szükséges további 420 millió Ft-ot saját forrásból biztosítja. A beruházás során 1,2 km zárt és 59 méter nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna épült ki 63 db aknával, 100 m3-es záportározóval. A csapadékvíz-csatorna vízgyűjtő területe több mint 14 hektár. Nyolc utcában, valamint a Teátrum parkolójában, a Budapesti Gazdasági Egyetem, valamint a MANK területén épült ki a csapadékvíz-elvezetési hálózat. 6 db nagy teljesítményű szivattyúval szerelték fel az átemelőt. A rendszer működtetéséhez trafóállomást, kapcsoló- és vezérlőházat létesítettek, áramszünet esetén pedig diesel aggregátor biztosítja a rendszer működését.
A Duna Menti Regionális Vízművek Zrt-től 2024. február 15-én kapott tájékoztatás alapján, fedezethiány miatt a Belváros ivó- és szennyvíz rekonstrukció II. ütemére kiírt közbeszerzésük eredménytelen lett.  Önkormányzatunk egyeztetett a DMRV Zrt., a Nemzeti Vízművek Zrt. képviselőivel. Várhatóan 2024. második, illetve harmadik negyedévében kiírásra kerülő KEHOP Plusz pályázaton történő indulás érdekében, amennyiben a pályázat lehetővé teszi, a konzorciumban történő indulást. Az önkormányzat márciusi képviselő-testületi döntése alapján a pályázat előkészítését az önkormányzat és a DMRV már meg is kezdte, a szándéknyilatkozatot is aláírták.
Az I. ütem megvalósítására (681 millió Ft) és a II. ütem előkészítésére (8 millió Ft) a vizsgált időszakban az önkormányzat mindösszesen mintegy 689 millió Ft-ot fordított. A II. ütem megvalósítása 3 milliárdos nagyságrendű beruházást fog igényelni.

Kálvária út rekonstrukció – II. és III. ütem
A Kálvária út II. ütemben megépített, Kálvária tér – Hamvas Béla utca közötti szakaszának felújítása 30 millió Ft támogatás felhasználásával valósult meg. A Kálvária út felső III., egyben záró szakaszának felújítására 2022-ben nyert a város 250 millió Ft-os Európai Uniós alapokból finanszírozott forrást.
A felújítás III. ütemében mintegy 720 méter hosszú szakaszt újítottunk fel, a járdafelületek részleges felújítása is megtört, új gyalogátkelő is épült a V8-as uszoda előtt.
A projekthez kapcsolódóan, a Barcsay-iskola sportpályáján a DMRV támogatásával és kivitelezésében egy új ivókút is kiépült.
A vizsgált időszakban az önkormányzat a II. (49,5 millió Ft) és III. szakaszra (118,5 millió Ft) eddig mindösszesen mintegy 168 millió Ft-ot fordított.

Izbégi csapadékvíz-elvezetés fejlesztés
A beruházásra Pest megye Területfejlesztési koncepció (2014-2030), illetve program (2014-2020) keretében a Pénzügyminisztérium, mint támogató 2018-ban 99,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. A vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 108 millió Ft-ot fordított a fejlesztésre.
A területen 465 méter csapadékvíz-elvezető létesült, 137 méter hosszan pedig újraépítették a korábbi hálózatot. A beruházással több mint 13 hektáros vízgyűjtő területének csapadékvíz-elvezetése oldódott meg. A Szentlászlói úton a Forgách utcától a Mária utcáig átépítették és felújították az elvezető árkot. A Líra és a Kút utcákban mintegy 430 méter hosszan újraépítették a hálózatot csatlakoztatva a Szentlászlói úti rendszerhez. Ezzel mentesítve lett a Zilah utca a lezúduló esővíztől.

Barackvirág utca vízelvezetés és esőkert
2022-ben készült el a Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése. Az Európai Uniós alapokból finanszírozott beruházás során mintegy 500 m hosszan épült ki a csapadékvíz-elvezető rendszer a Barackvirág, Kankalin utca és Ady Endre út (11-es főút) közötti szakaszán.
A „Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barackvirág utca” elnevezésű projektre kapott több mint 122 milliós forintos támogatás a szemléletformálásra is biztosított keretet, amit az önkormányzat az óvodák számára beszerzett esővízgyűjtő-tartályokra fordított. Ez a helyben tartott csapadékvíz közvetlen felhasználásának hasznosságán túl, a gyermekek óvodai szemléletformálását is elősegíti, a gyermekeken keresztül pedig a szülők környezettudatosságát is formálja.
A 11-es főúttól a Duna felé eső szakaszra tervezett esőkert is megvalósult. A vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 109 millió Ft-ot fordított a fejlesztésre.

Városi összekötő kerékpárút
A városi intézmények – HÉV kerékpáros összekötését szolgáló, Európai Uniós forrásból betervezett VEKOP Kerékpárút pályázati támogatási összege 2017-ben mintegy 245 millió Ft volt. Az állami támogatás megszerzésének jobb esélye érdekében a projekt kivitelezését az önkormányzat még 2022 őszén három részre bontotta, majd 2022 decemberében feltételes közbeszerzést írt ki az első szakasz kivitelezésére. Mivel a közbeszerzésen a legkedvezőbb ajánlat is jóval meghaladta a 2017-ben elnyert támogatástt, ezért az önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be az Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósághoz, ami kedvező elbírálást kapott. A támogatások összesen így mintegy 616 millió Ft-ra emelkedtek. A beruházás és kapcsolódó fejlesztések összköltsége közel 689 millió Ft, amelyből az önkormányzat önrésze mintegy 72 millió Ft. A kivitelezése során a Duna korzó és Kossuth Lajos utca közötti árvízvédelmi töltésen felújították az aszfaltburkolatot, és napelemes közvilágítást építettek ki. A piacon a macskaköves burkolatot is felújították. Több földúton szilárd aszfaltburkolatot alakítottak ki: Pipacs, Pilisi, Szegély, József utca.
A beruházás befejeződött, annak elszámolása jelenleg folyamatban van. Eddig a fejlesztésre az önkormányzat mintegy 689 millió Ft-ot költött.

Wolf Gedeon utcai Dera híd újjáépítés
Az InterSpar közelében fekvő híd felújítására és világításának kialakítására az áruházlánc vezetősége 1,9 millió forintos anyagi segítséget ajánlott fel. A kivitelezés egy szentendrei vállalkozó – a városban elismerően „hídmesternek” is nevezett – Mészáros János Pál érdeme. A vizsgált időszakban az önkormányzat 3,3 millió Ft-ot fordított a fejlesztésre.

HÉV-Volánbusz végállomás fejlesztés (SPAR fejlesztési terület)
A HÉV végállomáson 2021 áprilisában leégett SPAR áruház önkormányzati tulajdonú földterületének fejlesztését az önkormányzat több körben is megpályáztatta. A pályázat tartalmi követelményeinek összeállítását lakossági kérdőívezés és 2022. márciusában lefolytatott, lakossági, közösségi tervezés előzte meg. A második körös pályázaton 2022. novemberében nyertes SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a leégett épület romjainak bontását, valamint az új élelmiszer áruház építésének előkészületeit 2023. októberében megkezdte. A beruházás a nyertes pályázó finanszírozásában valósul meg. A fejlesztés során hamarosan megújul a Vasúti villasor parkolósávja a Dr. Nagy Lajos és Szabadkai utca közötti szakaszon, valamint gyalogátkelő létesül a Vasúti villasoron a Dr. Nagy Lajos utcai csomópontban.

Kiskazán beruházás a fűtőműben
Jelentős energiamegtakarítást eredményez annak a kondenzációs ikerkazánnak az üzembeállítása, amely feleslegessé teszi a nagy teljesítményű kazánok működtetését a nyári, illetve a fűtési szezon előtti időszakban. A jelentős önkormányzati támogatással, 80 millió Ft + ÁFA áron megvásárolt ikerkazán kettős feladatot lát el. Egyrészt a nyári időszakban a lakosság és a városi intézmények számára biztosítja a használati melegvíz-szolgáltatást, másrészt pedig a V8 uszoda számára a közvetlen hőszolgáltatást.

Izbégi tagóvoda energetikai korszerűsítése
Az Izbégi Óvoda energetikai korszerűsítésének megvalósulásával a Tagóvoda több mint 100 éves épülete külső hőszigetelést kap, a régi nyílászárókat korszerű, a hőszigetelési szempontoknak megfelelő nyílászárókra cserélik. A tervek szerint a régi, rossz hatásfokú kazán helyett új kondenzációs gázkazánt és hőszivattyús hőtermelő berendezést kap az intézmény. Az áramfogyasztás csökkentése és a melegvíz előállításának hatékonyabb energetikai megoldása érdekében az épületre napelemeket telepítenek és a mai előírásoknak megfelelően akadálymentesítik a bejárást. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése folyik. Az óvoda energetikai korszerűsítésére 66 millió Ft-os támogatást nyert az önkormányzat. A tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban.
A beruházás előzetes feltételeként elkészült a város éghajlat/klíma reziliencia vizsgálata és SECAP dokumentációja is. A vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 13 millió Ft-ot fordított a fejlesztésre.

Bodor-udvar felújítása
Az önkormányzatnak régi elképzelése, hogy a rászoruló szentendrei, illetve a régióban élő családok életét segítő, illetve megkönnyítő gyermekjóléti és családsegítő szolgálat számára megfelelő körülményeket teremtsen. Ennek megfelelően a családsegítő szolgálat Bodor udvarba történő átköltöztetésére nyújtott be pályázatot a Dunakanyar Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és nyert 250 millió Ft-ot támogatást. A nyertes pályázat célja a városközpontban található Bodor udvarban (Bajcsy-Zsilinszky utca 3.) kialakítani a gyermekjóléti szolgálat új, központi épületét. Az épület közműcsatlakozásai kiépítésre kerültek. Az új funkcióhoz illeszkedő átépítés kiviteli tervei elkészültek. Jelenleg a kiegészítő szakági tervek véglegesítése van folyamatban, melyet követően megindulhat a kivitelezési közbeszerzési eljárás.
A vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 15 millió Ft-ot fordított a fejlesztésre.

Csicserkó dombi új Katolikus Óvodához kapcsolódó útfejlesztések
2020. decemberében az önkormányzat úgy döntött, hogy támogatja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye terveit és hozzájárul a 4–6 csoportos, új katolikus óvoda létesítéséhez a Csicserkó dombon, a Vasvári Pál utca és a Fürj utca találkozásánál. A fejlesztési terület jelenleg a Főegyházmegye tulajdonában van, de már korábban is magántulajdonban volt. A beruházóval kötött településrendezési szerződés szerint az egyház 40 millió Ft-al járul hozzá az óvoda területével határos két utca fejlesztéséhez, így az utcák csapadékvíz-elvezetése, szilárd útburkolatának kiépítése, közhasználatú parkolóhelyek kialakítása válik lehetővé.
Ezen felül a Főegyházmegye a terület zöldfelületének fejlesztését is vállalta, így a terület ökológiailag értékesebbé válik, mint a jelenlegi, ahogy azt szakemberek megállapították.
A Főegyházmegye a magánterületen az építkezés megkezdéséhez szükséges elektromos csatlakozási pontot és a tűzcsapot már kiépítette, következő lépésben az építési terület körbekerítése fog megtörténni.
Az önkormányzat az útépítési terveket elkészíttette, és az építkezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket beszerezte. Első lépésként, hamarosan megkezdődik a Fürj utca alatt húzódó optikai gerinchálózat kiváltása.
A vizsgált időszakban az önkormányzat mintegy 19 millió Ft-ot fordított az útfejlesztési projektre.

Városrészi Költségvetés projektek

A városvezetés által 2021-ben elindított Városrészi Költségvetés programban eddig közel harminc fejlesztési javaslat valósult meg. Jelenleg mintegy öt áll előkészítési, kivitelezési szakaszban. 2021 és 2024 között közel 132 millió forintot fordított az önkormányzat a szentendreiek által fontosnak tartott fejélesztési ötletek megvalósítására szerte a városban.
Részletesen a projektekről >>>

Ifjúsági költségvetés

Idén márciusban szentendrei diákok szavaztak arról, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének látni Szentendrén. Az idén először meghirdetett Ifjúsági Részvételi Költségvetés programban a győztes ötlet a Postás Strandon lévő röplabda pálya felújítása lett. A befutó javaslatok közül másik kettőt is segít megvalósítani az önkormányzat az idén tavasszal: a babzsákos moziklubot a könyvtárban, és a város középiskolásainak találkozóját.
A strandröplabda pálya felújításának beszerzési eljárása megtörtént. A kivitelezés április végéig fog megtörténni.
A Városrészi Költségvetés programra, valamint az új elemként megjelenő Ifjúsági Részvételi Költségvetésre a 2024-es évre az önkormányzat 105 millió Ft-ot tervezett be, mely programévnek a szavazási időszaka május 5-ig, azaz jelenleg is tart.

1+1 program

A program keretében, a vizsgált időszakban, mintegy 114 millió Ft értékben készültek útépítési, vízelvezetési tervek és beruházások: Ábrányi sétány, Ászok utca útterv, Barackos út, Íjász utca, Kikerics utca, Pázsit utca, Petyina utca, Vargánya utca, Csalán utca, Cserjés utca, Egres út, Puskin utca, Liget utca, Pillangó utca, Szitakötő utca, Ászok utca, Csóka utca, Hermelin utca, Óvíz utca, Virág utca, Pázsit utca csapadékvízelvezetési terve és továbbiak vannak előkészítés alatt. A fejlesztések során az önkormányzat a beruházás 50%-át finanszírozza.
Az 1+1 program 2022. évtől fontos tartalmi változása a korábbi évekhez képest, hogy a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) sz. önkormányzati rendelet 2021.október 20-i módosítása alapján az 1+1 programban megvalósuló lakossági beruházások esetében is van lehetőség az adójóváírásra, tovább csökkentve ezáltal az 1+1-re fordított lakossági önrészt.

Zöldfelülettel, környezetvédelemmel összefüggő fejlesztések és programok

Saját forrásból megvalósult a Szabadkai úti szelektívhulladék lerakó, az illegális hulladék visszaszorítása érdekében pályázati támogatással térfigyelő kamerák kerültek telepítésre a város több pontján. Az önkormányzat továbbra is folytatta a komposztálási programot, melynek keretében ingyenesen biztosít komposztáló ládát a szentendrei lakosságnak.
A Szegedi utcai játszótérnél és a Bükkös parton, a 11-es számú főút mellett rehabilitálásra kerültek a patakparti zöldfelületek. A Kálvária út menti zöldterületek két ütemben kerültek rehabilitálásra. Cserjésítési program keretében városszerte zöldfelületi fejlesztések folytak. A MOL új Európa, Városfa pályázatán nyert 70 db facsemetét közösségi faültetés keretében ültette el a Város.
A Templomdombon a Bükkös-Partiak Baráti Köre Egyesülettel összefogásban önkormányzati támogatással 2022-ben sor került a zöldfelület rehabilitációjára, mintegy 3500 évelő, cserje és fa került elültetésre és csepegtető rendszert is telepített az önkormányzat.
Az önkormányzat kidolgozta a Kálvária út végi, Kőhegy lábánál fekvő területen ökológiai és gyógynövény élménykert koncepcióját.
Egyetlen nap alatt kétszázan csatlakoztak az önkormányzat által 2023. szeptemberében meghirdetett esővízgyűjtő programjához. A szemléletformáló programnak köszönhetően 200 szentendrei juthat ingyenesen hozzá egy-egy 300 literes esővízgyűjtő edényhez.
A Barackvirág utcai csapadékvíz-elvezetés és a Duna és 11-es sz. fúót közötti szakaszon kiépült esőkert projekt keretén belül, szemléletformálási céljából a Szivárvány, Vasvári, Bimbó, Hold, Egres utcai és az Óvodaközpont számára biztosított összesen 20 db esővízgyűjtő tartályt.
Folyamatban van a Bükkös-patak meder és partszakasz rehabilitációjának, kezelési tervének előkészítése. A Bükkös patak kezelési tervét környezetvédelmi szakmérnök készíti. A patakmeder rehabilitációja során eltávolításra kerülnek a régi betontámfal levált részei. A Bükkös patak János utca és Jobbágy utca közötti szakaszán a zöldfelületek fából készült parkolásgátló pollerekkel, valamint fa- és cserjeültetésekkel történő védelembe helyezése szintén előkészítés alatt van.
Zöldfelületek fejlesztése a 11. számú főút mentén I. ütem
Az első ütemben az Ipar utca, Római sánc utca, Sztaravodai út kereszteződését és a HÉV végállomást magába foglaló 4 csomópont zöldfelületi fejlesztésének koncepciója elkészült. A zöldfelületek megújítása során, fenti csomópontokban, összesen 407 m2 cserje, 162 m2 évelő és 20 m2 magas növényágyás, valamint mulcsozás és további területek füvesítése fog megtörténni. Jelenleg a beszerzési eljárás van folyamatban, a kivitelezés ezt követően, hamarosan várható
Fenti fejlesztésekre az adott időszakban mintegy 63 millió Ft-ot fordított az önkormányzat.
Kéki domb illegális hulladéklerakó
Lakossági jelzésre helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a Kéki rekultivációs domb tetején illegális hulladéklerakás történt, ami miatt a hivatal eljárást kezdeményezett az illetékes hatóságnál. Ettől függetlenül, a hivatal, az illegális hulladék elszállítására és térfigyelő kamerák kiépítésére elindult a „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” hulladék felszámolási pályázaton. Jelenleg a hatósági eljárás eredményét, valamint a pályázat elbírálását várja a hivatal.

Forgalomtecnikai fejlesztések

A vizsgált időszakban mintegy ezer forgalomtechnikai kérelem érkezett az önkormányzathoz. Az ezek alapján jóváhagyott forgalomtechnikai fejlesztések túlnyomó részben a Városi Szolgáltató, kisebb részben külső szakvállalkozók kivitelezésében valósul meg.
Egyedi forgalomtechnikai fejlesztések
A vizsgált időszakan több utca, kisebb-nagyobb városrész forgalomtechnikai felülvizsgálata és fejlesztése is megtörtént (Hajós utca, Bükkös part környéke, Kaptató-Forrás csomópont, Barackvirág utca, Széchényi István tér, János utca forgalomtechnika felülvizsgálata, Duna korzó forgalmi rend módosítása, Jókai Mór utca forgalomcsillapító eszköz telepítése, Pannónia telep forgalomtechnikai fejlesztése, Kucsera Ferenc utca és Péter Pál utca védett övezetbe vonása). 2022-ben indult el a Vasúti villasor környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata, mely 2023-ban zárult le.
Jelenleg is több forgalomtechnikai felülvizsgálat van folyamatban (Széchényi tér és környéke, Sas utca és Füzes park).
A vizsgált időszakban az egyedi forgalomtechnikai felülvizsgálatokra és fejlesztésekre közel 10 millió Ft-ot fordított az önkormányzat.

Parkolási és behajtási rendszer fejlesztése

A parkolási és térfigyelő rendszer korszerűsítésére az önkormányzat közel 28,6 millió Ft-ot fordított az adott időszakban. A HÉV végállomásnál a közbiztonság javítása érdekében 2 db térfigyelő kamera került telepítésre.

Vis maior partfal rehabilitációk

Szirom utcai partfal javítás
A Szirom utcai partfalomlás helyreállításra 23,1 millió Ft támogatás hagyott jóvá a belügyminisztérium. A helyreállítás elkészült. Kapcsolódó beruházásként a kapcsolódó útszakaszon az út nyomvonala távolabb került kialakításra a partfal peremétől.
Bükkös parti partfal omlások
A 2023-as évben a tavaszi áradások következtében három Bükkös parti helyszínre nyújtott be az önkormányzat vis maior támogatási igényt és nyert 15,8 millió Ft-ot a helyreállításra. A javítási munkák közbeszerzése lezárult, a kivitelezés József utca magasságában megkezdődött. Ezt követően a javítások a János utcai Vashídnál, valamint a Piac téri gyalogos fahídnál folytatódnak.
A vizsgált időszakban az önkormányzat több, mintegy 30 millió Ft-ot fordított vis maiorból eredő újjáépítésekre.
Pallósétány helyreállítása a Postás strandon
A tavaly decemberi árvízben megrongálódott zig-zag pallósétány helyreállítása vált szükségessé a Postás strandon, mely során pallósétány árvízálló alapozást kap. Ugyan az árvíz rongálta meg a sétányt, de a Belügyminisztérium vis maior támogatást elbíráló szakértői nem tartották indokoltnak a szükséges, mintegy 7 millió Ft-os forrás megítélését. A munka április 11-én a pallósor teljes elbontásával kezdődött, majd – árvíz esetén – a felúszást megakadályozó betontuskókat rögzítették a talajba. Ezekre csavarozzák rá a felújított, átszabott, illetve új pallókat. A helyreállítás április 30-ra fejeződik be.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSEK

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Hazai pályázati forrás igénybevételével megvalósult a Pest Megyei EÜ alapellátás keretében történő SZEI informatikai eszköz és épületgépészeti fejlesztés. Az informatikai eszközök beszerzése során munkaállomások, nyomtatók, szerver, radiológiai beszédfelismerő szoftver került beszerzésre. Megtörtént az épület klímarendszerének épületgépészeti fejlesztése is. Az egészségügyi eszközbeszerzések során bőrgyógyászati készülékek, lámpák, sebészeti szívó, fizikoterápiás készülékek, sterilizáló berendezések, szemészeti készülékek, sebészeti készülékek, fogászati-szájsebészeti készülékek, bútorok, diagnosztikai eszközök, képalkotó eszközök, fül-orr gégészeti eszközök, hűtőgépek beszerzése történt meg, tüdőszűrő berendezés digitalizálására, átépítésére került sor. A vizsgált időszakban az önkormányzat több közel 273,5 millió Ft-ot fordított

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

2020-ban, saját forrásból megvalósult a könyvtár elektromos hálózatfelújításának II. üteme. A vizsgált időszakban az önkormányzat a fejlesztésre 35 millió Ft-ot fordított.

Hajléktalanszálló

A Hajléktalanokért Közalapítvány 8,2 millió Ft-os támogatási hozzájárulásával 2021-ben az önkormányzat megvásárolt a 2020-ban önerőből, bérleti konstrukcióban üzemeltetett COVID-19 elkülönítésre használt lakókonténert, mely a Gondozási Központ használatába került.

Háziorvosi Rendelő

2020-ban, saját forrásból és a kivitelező 1 millió Ft-os adományával megvalósult a rendelő mosdójának felújítása. A fejlesztésre az önkormányzat összesen így 6,3 millió Ft-ot fordított.

Orvosi ügyeleti rendelő felújítása

2024-ben az orvosi ügyeleti ellátását az Országos Mentőszolgálat vette át. Az erre szolgáló, önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő helyiség átadását megelőzően az önkormányzat mintegy 6,9 millió Ft-ért újította fel.

Gyermekorvosi rendelő

A vizsgált időszakban, két ütemben saját forrásból valósult meg a rendelő körüli járdák felújítása. Ezzel párhuzamosan felújításra került a rendelő melletti Bölcsőde köz járdafelülete. A fejlesztésekre az önkormányzat összesen 7 millió Ft-ot fordított.

Vasvári Pál úti Óvoda

A Vasvári Pál úti tagóvoda tetőszerkezetét az önkormányzat 2021-ben önerőből 83,8 millió Ft-ért azbesztmentesítette. Elvégezte továbbá az épület érintésvédelmi felülvizsgálatát, továbbá a konyhai falfestéseket is felújította. Az óvoda többi helyiségének tisztasági festését az intézményi dolgozók és szülők társadalmi munkában segítették, melyhez a szükséges festéket az önkormányzat biztosította.

Egyéb óvodai fejlesztések

A Vasvári, a Püspökmajor lakótelepi és a Szivárvány tagóvoda összesen mintegy 13,6 millió Ft értékű szabadtéri játékainak megvalósítását a 2023-as költségvetési keretből biztosította a város.
• A Vasvári Pál úti tagóvoda egy négytornyú csúszdás várral és egy babaházzal bővült.
• A Püspökmajor lakótelepi tagóvoda két csúszdát, négyüléses rugós játékot, álló mérleghintát és babaházat kapott.
• A Szivárvány tagóvoda új csúszdás várat kapott és egy babaházzal bővült.

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde mosdófelújítások

2020-ban, saját forrásból megtörtént az Alma, 2022-ben a Cica, 2023-ban pedig a Kisvakond csoport fürdőszobáinak és szennyvízcsatorna rendszerének felújítása. A bölcsőde távlati bővítéséhez pályázati előkészítő koncepcióterv készült. Mindezekre az önkormányzat összesen mintegy 38,2 millió Ft-ot fordított.

Izbégi Általános Iskola bővítés

Az Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) által finanszírozott, BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. és Váci Tankerületi Központ beruházásában közel 600 millió Ft-ból 2022-ben elkészült új épületszárny megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra fejlesztéseken keresztül az önkormányzat több, mint 22 millió Ft-al járult hozzá. Az önkormányzat gondoskodott a felső iskola- és óvodaépület felől érkező csapadékvíz elvezetéséről, a kapcsolódó közművek bővítéséről, valamint az iskolaudvar zöldítéséről, az udvaron lévő kültéri játékok áthelyezéséről és felújításáról.

Pirk Ambrus Városi Csónakház

Közel 10 millió Ft-os önerőből és jelentős Európai Uniós támogatásból megvalósult a VEKOP Csónakház projekt, amely keretében vízitúra megállóhely került kialakításra, és a beruházáshoz kapcsolódóan kamerarendszer kiépítése is megtörtént. Az adott időszakban a fejlesztésekre összesen 82,7 millió Ft-ot fordított az önkormányzat. A csónakház 2020 óta Pirk Ambrus Pro Urbe díjas, Ormos Imre díjas táj- és kertépítő művész nevét viseli.

INGATLANOKAT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEK

Épületfelújítások, állagmegóvások

A műemléki épületek felújítására, állagmegóvására az adott időszakban mintegy 94,3 millió Ft-ot fordított az önkormányzat: többek között gondot fordított a Kereskedőház tetőjavítási, galambmentesítési, dúcolási munkálataira, a Kalits ház (Kossuth Lajos utca 4.) főbejáratának felújítására, falszerkezetének vízszigetelésére, a Korniss-ház (Bogdányi utca 41.) kapuzatának és tetőszerkezetének rendbetételére, Dumtsa Jenő utca 1. homlokzatfelújítására, valamint önerővel támogatta a Pirk Múzeum épületének fejlesztését.
A felújítási munkálatokból a legjelentősebb tételt (mintegy 60,5 millió Ft-ot) a Korniss-ház (Bogdányi utca 41.) kapuzatának, tetőszerkezetének rendbetétele és tartószerkezeti megerősítése tette ki, mely felújítás jelentős előrelépést jelent az épület hosszútávú állagmegóvása érdekében.
A Templomdomb állagromlásának nyomon követése érdekében a támfalon az önkormányzat geodéziai mérőpontokat létesített, melyek elmozdulását folyamatosan szakember segítségével mérik.
Megújult a Boromisza Emlékház Lázár cár téri homlokzata és a Népművészetek Háza homlokzata is. A Ferenczy Károly köz közösségi finanszírozásban újult meg.
Az önkormányzat 2,7 millió forinttal támogatta a Hamvas Béla út 20-30. társasház fűtéskorszerűsítését.
Jelenleg a Petőfi utca 2. épület oromfal felújításnak, valamint a Batthyány utca 4. ingatlan kerítés újjáépítésének beszerzési eljárása van folyamatban. A kivitelezések ezt követően hamarosan megkezdődnek.

Önkormányzati ingatlanfejlesztések bérbeszámítással

2024-ben is folytatódott az önkormányzati tulajdonú bérlemények bérbeszámításos ingatlanfejlesztései. A vizsgált időszakban bérbeszámítással érintett ingatlanokon mintegy 19 millió Ft értékben került sor ingatlanfejlesztésekre.
A Paprikabíró utca 20. szám alatt lévő ingatlan a Turisztikai Koncepcióval egy időben elkészült Vagyongazdálkodási Koncepciónak megfelelően bérbeszámításos konstrukcióban kerül teljeskörű felújításra. Az ingatlanhasznosítási pályázatot a János utából ide költöző Panificio il Basilico étterem, pizzéria nyerte el. Az épületben új pékség-delikát üzletközpont, rendezvényhelyszín, oktatóterem, közösségi tér és saját iroda kerül kialakításra. Az épületet az önkormányzat a Vagyongazdálkodási Koncepcióban célkitűzésként lefektetett, aktív vagyongazdálkodás keretében vásárolta meg.