2021. október 22., 14:52
A képviselő-testület rendkívüli ülést tartott október 20-án, amit az indokolt, hogy a településkép védelméről szóló rendeletmódosítást a törvényi előírás szerint a hónap végéig kell elfogadni. E rendelethez kapcsolódóan jóváhagyták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását is. A testület határozatban felhatalmazta a polgármestert, hogy írja alá az Élhető Városokért Konzorciummal kötendő szerződést, ami lehetőséget teremt – Óbuda, Újpest és Szentendre számára –, hogy a saját fenntartható energetikai beruházásaikat megterveztessék.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK TETTÉK SZÜKSÉGESSÉ A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁT

Az előterjesztés előkészítője, Kiss Gabriella főépítész bevezetőjében elmondta, hogy az 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet (TKR) módosítását alapvetően a településképi törvény nyári módosítása tette szükségessé, ami – egyebek mellett – a polgármesterre átruházott hatáskör rendezésére is vonatkozott. Úgy gondoltuk – mondta a főépítész asszony –, ha már le kell folytatni a véleményezési eljárást, és módosítani kell a rendeletet, akkor a rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémákat is megpróbáljuk rendezni.
A főépítész asszony fontosnak tartotta kiemelni a Fidesz-frakció nevében Laárné Szaniszló Éva által október 19-én benyújtott módosító indítvány kapcsán, hogy a véleményezési eljárás október 8-ig tartott. Ha a képviselő-testület érdemi változtatásokat tart szükségesnek a benyújtott rendelettervezettel kapcsolatban, akkor ismételten le kell folytatni a partnerségi és az államigazgatási véleményezési eljárást. Ez az eljárás a törvényben előírt, október 31. határidőig nem folytatható le.

  • (A rendeletmódosítást szükségessé tevő törvénymódosítások: a településrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény jelentős változásokat hozott az önkormányzatok településfejlesztési, településrendezési feladataival kapcsolatban. A törvény többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Tktv.) is módosította. A változások 2021. július 1. napján léptek hatályba.)

Az előterjesztés előkészítői lefolytatták a partnerségi és az államigazgatási véleményezési eljárást, ezek alapján nyújtották be a rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a képviselő-testületnek – csatolva az egyeztetési eljárás egyes dokumentumait.

  • A képviselő-testület szeptemberi ülésén határozatban döntött a rendelettervezet véleményezésre bocsátásáról.
  • A 2021. szeptember 30-i lakossági fórumon készült jegyzőkönyv 1. melléklet tartalmazza az ott elhangzott észrevételeket és a válaszokat.
  • A lakossági fórum után az egyik résztvevő által írásban benyújtott észrevételek a 4. mellékletben, a válaszok az 5. mellékletben olvashatók.
  • Az államigazgatási szervek közül csak az Állami Főépítész tett érdemi észrevételeket, a Duna-Ipoly Nemzeti Park kifogást nem emelt a tervezett módosítás ellen. Leveleiket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
  • Az Állami Főépítész észrevételeit a főépítészi kabinet megvizsgálta: egy részét elfogadta és annak alapján a rendelet-tervezetet módosította. Az észrevételek egy másik részét nem fogadták el, ennek szakmai indoklását a 3. melléklet tartalmazza.
  • Az előterjesztéshez csatolták az elfogadott észrevételek alapján véglegesített új, egységes szerkezetű rendeletnek azt a változatát is, amelyben különböző jelöléssel tüntették fel az új, a törölt, illetve a módosított szakaszokat. (Az egységes szerkezetű rendelet a 2021. október 20-i szövegkiegészítést még nem tartalmazza. | Jelölés: áthúzással és sárga háttérrel jelöltek a törlendő szakaszok | pirossal jelöltek az új rendelkezések | kék háttérrel jelöltek a véleményezés alapján történt változtatások.)

A „hol létesíthető magastetős, illetve lapostetős épület” kérdése kapcsán a részletes szakmai álláspont az 5. számú mellékletben, illetve a módosítóindítványra adott válaszban olvasható.

Az előterjesztéshez Laárné Szaniszló Éva a Fidesz-frakció nevében módosító indítványt nyújtott be. Az indítvány és az indítványra adott válaszok ITT olvashatók. A rendelettervezet 25. paragrafusának 1-es pontjához benyújtott szövegkiegészítést, a „végleges” szó beszúrását  („homlokzati szakasz a végleges terepcsatlakozásától”) a testület elfogadta.

Lang András képviselő kérésére a főépítész asszony röviden összefoglalta azokat a főbb jogszabályokat, amelyek korlátozták települési önkormányzatok építésügyi hatáskörét.

Félreértés miatt a rendeletmódosításról kétszer kellett szavazni, végül a képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a módosítást.

SZMSZ – A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK MÓDOSÍTÁSA

A településkép védeleméről szóló önkormányzati rendelet módosítása indokolta a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. mellékletének módosítását, ami a polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza.
A központi jogszabályok módosításai szerint a polgármester helyett a képviselő-testület hatáskörébe kerültek a településképi véleményezések, bejelentések, településkép-védelmi eljárások, de a testület ezt a hatáskört átruházhatja a polgármesterre – úgy, ahogy ez eddig is volt.  A hatáskör átruházása a településkép védelméről szóló rendelet módosításával megtörtént, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat polgármesterre átruházott hatáskörei között is nevesíteni kellett.
A rendeletmódosítást minősített többséggel a testület elfogadta.

FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK TERVEZÉSE – ÉLHETŐ VÁROSOKÉRT KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

Az Élhető Városokért Konzorcium „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” címmel pályázatot nyert a European City Facility („Városokkal a városokért”) európai uniós programban. Az elnyert pályázat lehetőséget teremt a konzorciumi tagoknak, hogy a saját fenntartható energetikai beruházásaikat megtervezzék, és ezzel jó eséllyel vegyenek majd részt a megvalósítást támogató pályázatokon.
Szentendrén a következők tervezése fog megvalósulni a pályázati támogatásból: a Püspökmajori lakótelep fűtés- és melegvízellátásával kapcsolatban nagy teljesítményű ikerkazánok, négy kisebb teljesítményű kazán telepítése, a távhővezeték-rendszer korszerűsítése, valamint a Városi Szolgáltató NZrt. területén a napelempark-telepítése.
A képviselő-testület határozatban felhatalmazta a polgármestert, hogy írja alá az Élhető Városokért Konzorciummal kötendő szerződést.