ÁLLATVÉDELMI JELLEGŰ ÁLLATTARTÁSI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Ügyintézés: Hatósági iroda, Városház tér 3., földszint Tel.: +36 26 300 407

Állatvédelmi jellegű állattartási eljárás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény (Átv.) rendelkezéseinek, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megsértése miatt a jegyző hatáskörében és illetékessége alapján állatvédelmi jellegű állattartási eljárást kérelemre, vagy hivatalból folytat le.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, lehetőleg telefon- számát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és időpontját.

A kérelemre indult államigazgatási hatósági eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3000,- Ft, amit illetékbélyeg formájában, banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni (utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell).

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén a Szentendrei Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15731292-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára vagy a Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Állatvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás

A jegyző azt, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatoknak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírsággal sújthatja.

Az eljárás kérelemre és hivatalból is indulhat. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és a jogszabálysértés időpontját.

A kérelemre indult államigazgatási hatósági eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3000,- Ft, amit illetékbélyeg formájában, banki átutalással, illetve postai csekken lehet leróni (utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell).

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén a Szentendrei Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15731292-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára vagy a Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Az állatvédelmi bírság kiszabására a jegyzőnek a tudomásszerzést követő egy éven túl nincs lehetősége. Az elkövetéstől számított 5 éven túl nem szabható ki bírság. A határidőre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A jegyző illetékességi területe: Szentendre, Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.

AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Ügyintézés: Hatósági iroda, Városház tér 3., földszint Tel.: +36 26 300 407

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletében foglaltak megszegése miatt kérelemre vagy hivatalból indulhat önkormányzati hatósági ügy a jogsértővel szemben.

A Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII. 13.) Önk. sz. rendeletében foglaltak megszegése miatt kérelemre vagy hivatalból indulhat önkormányzati hatósági ügy a jogsértővel szemben.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, lehetőleg telefon- számát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és időpontját.

Az állattartásról szóló helyi rendelet szabályainak megsértése miatt kérelemre indult önkormányzati hatósági eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3000,- Ft, amit illetékbélyeg formájában, banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni (utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell).

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén a Szentendrei Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15731292-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára vagy a Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Eljárási határidő: 21 nap (az eljárás nem hosszabbítható meg, az eljárás felfüggesztése csak kivételes esetben lehetséges).

Illetékességi terület: Szentendre, Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete, a Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII. 13.) Önk. sz. rendelete, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

EBÖSSZEÍRÁS

Ügyintézés: Hatósági iroda, Városház tér 3., földszint Tel.: +36 26 300 407

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg.

Városunkban az ebösszeírás minden évben, folyamatosan történik. Az elektronikus nyilvántartás alapját az ebek bejelentésére szolgáló, a hatósághoz beérkezett adatlapok képezik.

Az ebösszeírás önbevallásos alapon történik, ezért az ehhez szükséges adatlap, valamint az eb tulajdonosának, tartójának személyében történt változás, vagy az eb elhullása esetén alkalmazható formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonosok, ebtartók kötelezettsége.

A nyomtatványok letölthetők a város hivatalos honlapjáról, vagy beszerezhetők a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Duna korzó 25.) és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat- útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. Az adatlapot személyesen az ügyfél- szolgálaton, a hivatal iktatójában és postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

Kérjük az ebtartókat, hogy az eb tartásban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a fent meghatározott úton bejelenteni szíveskedjenek.

Aki az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeírásához kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 30.000,- forinttól 90.000,- forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabály: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény.

Webhely: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/altalanos-kozigazgatasi-ugyek/allattartassal-kapcsolatos-ugyek/