Általános tájékoztató

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) rendelkezése szerint adóhatóság az önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezése alapján az adóhatóság által nyilvántartott adót az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő beszedési számlára kell megfizetnie, illetve a költségvetési támogatást támogatásonként, a megfelelő beszedési számláról kell visszaigényelnie.

Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg.

Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.

A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.

A bírságot, a pótlékot és a költséget külön számlára kell megfizetni.

A Szentendrei Önkormányzati Adóhatóság számlaszámai az alábbiak:

Építményadó 11784009-15731292-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11784009-15731292-02820000
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 11784009-15731292-03090000
Önkormányzati hatósági eljárási illeték 11784009-15731292-03470000
Helyi iparűzési adó 11784009-15731292-03540000
Bírság beszedési számla 11784009-15731292-03610000
Késedelmi pótlék beszedési számla 11784009-15731292-03780000
Talajterhelési díj 11784009-15731292-03920000
Gépjárműadó 11784009-15731292-08970000
Egyéb bevételek elszámolási számla 11784009-15731292-08800000
Idegen bevételek elszámolási számla 11784009-15731292-01030000
Telekadó beszedési számla 11784009-15731292-02510000

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az Art. rendelkezései alapján a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság belföldi fizetési számlára történő átutalással vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján teljesíti az adózónak.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az adóhatóság és az adózó közötti kapcsolattartás formáját és módját az Air., az Art., valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) szabályozza.

Az adóhatóság írásban, az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bek. 6) pontja alapján többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

A gazdálkodó szervezetek esetén 2019. január 1-jétől kizárólag a cégkapu használható.

Az egyéni vállalkozók 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek önkormányzati adóhatóságunk felé; kizárólag az ügyfélkapu szolgáltatással (KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra.

Magánszemélyek az ügyfélkapu szolgáltatással (KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra. E tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Az önkormányzati adóügyek intézése során az adóhatóság az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, az üzleti adatok, továbbá az adótitok megőrzésére.

Az ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon ügyfelek részére tudjuk megadni, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják.

Konkrét adózási információkról ügyfélszolgálatunkon személyesen van mód és lehetőség érdeklődni.

Személyes megjelenés esetén az ügyfélfogadás során az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos tájékoztatás csak az illetékes személyek részére adható.

Ha az adózó nem kíván személyesen eljárni, és törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja is képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely – képviseletre alkalmas – nagykorú személy is képviselheti.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Kivétel ez alól az ügyvédnek adott meghatalmazás, ahhoz ugyanis nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá.

Közokiratnak minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 323. § (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, amennyiben a Pp. 325. § (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll, így pl.:

– a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik);

– két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni;

– az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,

– ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága által rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány letölthető innen. A formanyomtatvány alkalmazása ajánlott, de nem kötelező.

Kérjük, hogy a meghatalmazott az adóhatóság előtti személyes megjelenése esetén meghatalmazását és személyének azonosítása, illetve képviselői minőségének igazolása érdekében a megfelelő dokumentumokat is hozza magával(személyazonosító igazolvány, vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolvány, pl. érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői engedély, illetve az adótanácsadói, adószakértői igazolvány stb.).

Az adóhatóság telefonon történő megkeresés esetén minden érdeklődőnek adhat általános tájékoztatást az adókötelezettségeket és az eljárási szabályokat illetően. Ehhez külön azonosításra nincs szükség sem a személyes megjelenés, sem a telefonos tájékoztatás során. Kizárólag magánszemélyek részére az azonosító adatok megadását követően konkrét információkról is lehetőség van érdeklődni.


Önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3. földszint 5.
Telefon: +36 26 300-407
Email cím: ado@szentendre.hu
Honlap cím: www.szentendre.hu

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

ePapír benyújtás a https://epapir.gov.hu/ oldalon:

Címzett: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
Ügytípus: Adóügyek
Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZENTENDRE
HIVATAL TELJES NEVE: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
KRID: 701008954


Nyomtatványok
meghatalmazás