2004.

1/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 11. 20. – 2004. 01. 23. közötti időszakban
3/2004. Beszámoló a Képviselő-testületnek – az önkormányzat tulajdonában lévő 1245/18/A/52 hrsz-ú és a Duna korzó 18. szám alatti II. emelet 102. számú bérlemények, valamint a 0450/5 hrsz-ú, 0450/6 hrsz-ú, 0450/1 hrsz-ú, 1707/6 hrsz-ú, 2056/14 hrsz-ú, 6945/1 hrsz-ú ingatlanok vételárának megállapításáról, 3575/3 hrsz-ú, 9644 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása, NESZ Kft.-vel kötött szerződés – a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság együttes ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 12. 01. – 2004. 01. 27. közötti időszakban
4/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra – a Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 12. 01. – 2004. 01. 27. közötti időszakban
5/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által – a forgalmi rend kialakítása és felülvizsgálata, továbbá feladatkörébe tartozó pályázat kiírásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 12. 01. – 2004. 01. 27. közötti időszakban
6/2004. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Rt. folyószámla hitelkeretének módosításáról
7/2004. Sürgősségi indítvány bizottsági tag megválasztása tárgyában
8/2004. Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program jóváhagyására
9/2004. Előterjesztés pályázati önrész biztosítása közintézmények akadálymentesítésének támogatására kiírt óFogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése” című pályázathoz
10/2004. Előterjesztés az idegen nyelv oktatásának bevezetéséről az általános iskolák harmadik osztályaiban
11/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározására

melléklet

12/2004. Előterjesztés közterület minősítésű ingatlanok törzsvagyonból való kivonásáról és az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet módosításáról
13/2004.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesülettel  kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról

melléklet

14/2004. Előterjesztés Bolgár u. – Kertész utca által határolt területen lévő ingatlancserével kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatról
15/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. Igazgatóságának 56/2003. (X.27.) Ig. sz. határozatában foglaltakkal kapcsolatos Képviselő-testületi álláspont kialakításáról szóló előterjesztés ismételt megtárgyalásáról
16/2004. Előterjesztés a Deliberate Kft-vel kötött  üzemeltetési szerződés felmondásáról
17/2004. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
18/2004.

Előterjesztés a 2004. évi ellenőrzési tervről

melléklet

19/2004.

Előterjesztés intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

20/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képező 2004. évi célok meghatározására

melléklet

21/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásról és hasznosításáról
22/2004

Előterjesztés jegyzői pályázat kiírásáról

melléklet

23/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának lakásvásárláshoz  kapcsolódó követelésállományának értékesítéséről
24/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
25/2004. Előterjesztés fellebbezés elbírálására állattartási ügyben
26/2004. Sürgősségi indítvány a 0403/50 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséről
27/2004. Előterjesztés az Izbégi csatorna II. ütem céltámogatásának lemondásáról
28/2004. Szentendre Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről
29/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
30/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 01. 24. – 2004. 02. 24. közötti időszakban
31/2004. Beszámoló a Képviselő-testületnek – az önkormányzat tulajdonában lévő területen épült büfé elővásárlási jogának gyakorlásáról, és az önkormányzat tulajdonában lévő 11224/1, /3, /5, /6 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről – a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság együttes ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 02. 10. – 2004. 02. 29. közötti időszakban
32/2004. Beszámoló a Művelődési és Kisebbségi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedésekről – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezésére tervezett 2004. március 15-i városi ünnepségre; az óvodai, iskolai beiratkozások idejének kijelöléséről; a Pest Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány felhívására a „Kötelező eszközök fejlesztésére benyújtott pályázaton nyert összeg felhasználásáról – a 2003. 12. 01. – 2004. 03. 01. közötti időszakban
33/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra – Szentendre Város Környezetvédelmi Alapjának felhasználására irányuló pályázat kiírásáról és elbírálásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 01. 20. – 2004. 02. 25. közötti időszakban
34/2004. Sürgősségi indítvány bizottsági tag lemondása, valamint új tag megválasztása tárgyában
35/2004. Sürgősségi indítvány díszsírhely adományozására és köztemetés elrendelésére
36/2004. Sürgősségi indítvány a Városfejlesztési Kht. alapító okirat módosításának előkészítésére
37/2004. Sürgősségi indítvány a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatási szerződésről
38/2004. Sürgősségi indítvány helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylésének benyújtásáról
39/2004. Előterjesztés fűtéskorszerűsítés III. üteméről
40/2004. Beszámoló és tájékoztató a Szentendre Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség 2003. évi polgári védelmi feladatok végrehajtásáról és a polgári védelem 2004. évre tervezett feladatairól
41/2004. Előterjesztés a Görög u. 1. sz. alatti ingatlan  hasznosításával kapcsolatos  pályázat elbírálásáról
42/2004. Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez céltámogatási igény bejelentéséről
43/2004. Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez céltámogatási igény bejelentéséről
44/2004. Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez céltámogatási igény bejelentéséről
45/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Fő tér 15. szám alatti üzlethelyiség pályázati kiírásának jóváhagyásáról
46/2004. Előterjesztés a Dunakanyar Holding kérelméről
47/2004. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok által a 2003. évben végzett munkáról
48/2004. Képviselői előterjesztés magasabb vezetői megbízás visszavonásáról és intézményvezetői pályázat kiírásáról
49/2004. Sürgősségi indítvány Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez céltámogatási igény bejelentéséről
50/2004. Előterjesztés a 36/2004. (III.9.) Kt. sz. határozat  3. és 4. pontjának újratárgyalása
51/2004. Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola beruházási pályázat elbírálásának eredményéről
52/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
53/2004. Beszámoló Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.01.15. – 2004.03.15. közötti időszakban
54/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 02. 25. – 2004. 03. 29. közötti időszakban
55/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a  Művelődési és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről – Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei szervezésében 2004-ben rendezendő városi programokról és az intézmény 2004. évi munkatervéről – a 2004. 03. 01. – 2004. 03. 31. közötti időszakban
56/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra – a forgalmi rend felülvizsgálata, megváltoztatása  tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 02. 01. – 2004. 03. 26. közötti időszakban
57/2004. Beszámoló rendelet megalkotásának kezdeményezéséről
58/2004. Sürgősségi indítvány Art mozi fejlesztési pályázaton történő részvételről
59/2004. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság éves munkájáról
60/2004. Előterjesztés a Szentendrei Városi Bíróság előtt 6.P20.071/2003. számon folyamatban lévő, bérleti díj és kamatai megfizetésének ügyében Árpásy Miklós alperes által előterjesztett egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
61/2004. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár rekonstrukciós pályázatához támogató nyilatkozat kiadásáról 
62/2004. Előterjesztés az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásról 
63/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2003. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 
64/2004. Önálló képviselői előterjesztés az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, módosított 9/2004. (II. 26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
65/2004. Előterjesztés Csicserkó szabályozási tervének megrendeléséről
66/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. Alapító Okiratának módosításáról
67/2004.

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

67 melleklet

68/2004.

Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződésről

68 melleklet

69/2004.

Előterjesztés hosszú távú szerződés jóváhagyásáról települési szilárd hulladék lerakásra

69 melleklet

70/2004. Tájékoztató a Városfejlesztési Kht. 1998-2004. közötti működéséről
71/2004. Előterjesztés az Egres utcai Sztaravoda-patak hídja rekonstrukciós munkáinak pályáztatásáról és kivitelezéséről
72/2004. Előterjesztés az Egres utcai Sztaravoda-patak hídja rekonstrukciós munkáinak pályáztatásáról és kivitelezéséről
73/2004. Előterjesztés Szentendre Város közparkjainak, zöldterületeinek, játszótereinek, fasorainak fenntartására és játszótéri eszközeinek karbantartására szóló, nyílt eljárással megvalósuló közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatásról
74/2004. Önálló képviselői indítvány játszótér építéséről
75/2004. Előterjesztés a Nemzeti Energiatakarékossági Program NEP 2004-2 jelű pályázaton való indulásról
76/2004. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács megalakulásáról, valamint a szervezetben való tagságról
77/2004. Előterjesztés a Dunakanyar térség 24 Önkormányzata és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 2004. évben végzendő szúnyoggyérítési tevékenységek hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatásáról
78/2004. Előterjesztés a Vajda Lajos Stúdió által használt Péter Pál utca 6/a szám alatti ingatlan hasznosításáról
79/2004. Előterjesztés szempontrendszer kialakításáról a sportegyesületek támogatásának vonatkozásában
80/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megvételére érkezett ajánlat elfogadásáról
81/2004. Előterjesztés bérleti díj tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezése tárgyában a bíróság részére megteendő nyilatkozat megtárgyalásáról
82/2004. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről, valamint bérleti jog folytatásáról
83/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra 500.000 Ft-ot meghaladó kamatmérséklés tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004.02.24. – 2004.03.31. közötti időszakban
84/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
85/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről – a táborozási, közművelődési és a nemzetközi kapcsolatok pályázati felhívásának közzétételéről – a 2004. 04. 01. – 2004. 04. 30. közötti időszakban
86/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004. 03. 30. – 2004. 04. 26. közötti időszakban
87/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra – önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 03. 15. – 2004. 04. 15. közötti időszakban
88/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra – feladatkörébe tartozó pályázatok kiírásáról és elbírálásáról – átruházott hatáskörében tett intézkedésről a 2004. 03. 27. 2004. 04. 27. közötti időszakban
89/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság együttes ülésére átruházott – vagyonnal való rendelkezés tárgyában – hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 04. 01. – 2004. 04. 30. közötti időszakban 
90/2004. Sürgősségi indítvány az iskolatej programról 
91/2004. Előterjesztés a jegyzői pályázat elbírálásáról 
92/2004.

Előterjesztés a Duna – Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Programhoz történő csatlakozásról 

92 melléklet

93/2004. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményvezető 5 éves megbízásáról
94/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
95/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Fő tér 15. szám alatti üzlethelyiség újabb pályázati kiírásának jóváhagyásáról
96/2004. Előterjesztés ICOMOS tagságról
97/2004. Előterjesztés rendkívüli szünet kiadásának fenntartói véleményezéséről
98/2004. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és  a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés alapján
99/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázatának kiírásáról

99 melleklet

100/2004. Jelentés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. működéséről
101/2004. Jelentés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. működéséről
102/2004. Előterjesztés a Szentendrei Autóközlekedési Tanintézeti Betéti Társasággal a Kőzúzó utcai sportpálya és az azt övező terület üzemeltetésére kötött szerződés felmondásáról
103/2004. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és a PRO URBE Emlékérem adományozásának véleményezéséhez előkészítő csoport létrehozásáról
104/2004. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai Díjának adományozásáról
105/2004. Előterjesztés a Bódító Kft. közterület-használattal kapcsolatos fellebbezéséről
106/2004. Előterjesztés Arató Mihályné közgyógyellátása ügyében
107/2004. Képviselői előterjesztés a szentendrei óvodai férőhelyek megoldásáról
108/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselőinek és a cégvezető 2003. évi prémiumának kifizetéséről
109/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. 2003. évi mérlegbeszámolójának és 2004. évre vonatkozó üzleti tervének, valamint a felügyelő bizottság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
110/2004.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselői díjazásának megállapításáról, prémium meghatározásáról, a javadalmazási szabályzat módosításáról

melléklet

111/2004.

Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Alapító Szerződésének elfogadásáról

melléklet

112/2004.

Előterjesztés Szentendre zöldterületeinek fenntartása tárgyába 

melléklet

113/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
114/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben  tett intézkedésekről a 2004. 04. 26. – 2004. 05. 25. közötti időszakban
115/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről – sportpályázatok kiírásáról, a táborozási és a nemzetközi kapcsolatokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, Ady E. úti Kerényi Szoborparkban szökőkút felállításáról – a 2004. 05. 01. – 2004. 05. 30. közötti időszakban
116/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság együttes ülésére – vagyonnal valóm rendelkezés tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004. 05. 01. – 2004. 05. 27. közötti időszakban
117/2004. Sürgősségi indítvány a Gondozási Központ és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál felmerült létszámigények felülvizsgálatáról a 28/2004. (II. 24.) Kt. sz. határozat alapján
118/2004.

Sürgősségi indítvány a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásról

melléklet

119 2004. Sürgősségi indítvány a megbízott jegyző jutalmazásáról
120/2004.

Sürgősségi indítvány a belváros forgalmi rendjének kialakítására és parkolási rendszerének megvalósítására vonatkozó szerződés megkötéséről

melléklet

121/2004. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Régió kistérségi centrum települései által létrehozandó e-közigazgatási rendszer kifejlesztése és bevezetése érdekében létrehozandó Közép-Duna Vidék Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról és a Gazdasági Minisztérium GVOP 4.3.1. programjának keretében pályázat benyújtásáról
122/2004. Sürgősségi indítvány a sportegyesületek támogatási pályázatainak elbírálásáról
123/2004. Előterjesztés az M0-s autópálya északi szektor építésével kapcsolatos Szentendrét érintő közlekedési fejlesztésről szóló megállapodásról
124/2004. Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető 5 éves megbízásáról
125/2004. Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető 5 éves megbízásáról
126/2004. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városi Bíróság előtt 6.P.20.071/2003. számon folyamatban lévő bérleti dí j és kamatai megfizetésének ügyében Árpásy  Miklós alperes által előterjesztett egyezségi ellenajánlat megtárgyalásáról
127/2004. Jelentés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú Társaság működéséről
128/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2003. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadásáról
129/2004. Előterjesztés a nevelő-oktató intézmények minőségirányítási programjainak jóváhagyásáról
130/2004. Előterjesztés a nevelő-oktató intézmények nevelési és pedagógiai programjainak jóváhagyásáról
131/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és az OTP Bank Rt. között megkötendő folyószámla-hitelkeret szerződés feltételeinek jóváhagyásáról
132/2004. Előterjesztés az ellenőrzés 2003. évi munkájáról
133/2004. Előterjesztés a Szentendre, 1071 hrsz-ú ingatlan kártalanításáról
134/2004. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
135/2004. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
136/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat vagyonbiztosítását kezelő biztosító partner kiválasztásáról szóló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
137/2004. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Alapító Szerződésének elfogadásáról
138/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról szóló egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

melléklet

139/2004. Előterjesztés a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) „Turisztikai vonzerők fejlesztése” pályázaton történő indulásról
140/2004. Előterjesztés a Dunakanyar térség 24 Önkormányzata és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 2004. évben végzendő szúnyoggyérítési tevékenység közbeszerzési eljárásának eredményéről
141/2004.

Előterjesztés Stari Grad városával kötendő testvérvárosi megállapodásról

melléklet

142/2004. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
143/2004. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendelet 23. § (4) bekezdése alapján
144/2004. Beszámoló rendelet módosításának kezdeményezéséről
145/2004. Előterjesztés a szentendrei önkormányzati óvodák férőhelyének bővítéséről
146/2004. Előterjesztés a 160/2003. (IX. 09.) Kt. számú határozat 2. pontjának módosításáról, valamint a 80/2004. (IV. 13.) Kt. számú határozat visszavonásáról
147/2004. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
148/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Bogdányi u. 34. és 34/a. szám alatt lévő ingatlanok hasznosításáról
149/2004. Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogáról való lemondásról
150/2004. Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogáról való lemondásról
151/2004. Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogáról való lemondásról
152/2004. Előterjesztés Bizottságok összevonásáról, a Bizottsági létszám csökkentéséről, valamint egyes munkacsoportok megszüntetéséről, és a politikai munkatársak számának csökkentéséről
153/2004. Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
154/2004. Jelentés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. működéséről
155/2004. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú társasággal kapcsolatos vizsgálatról, a Polgármester elleni fegyelmi eljárás megindításáról
156/2004. Előterjesztés pályázati önrész biztosítását szolgáló hitelfelvételhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról
157/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
158/2004.

Előterjesztés a Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlannak Pest Megye Önkormányzata által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet számára történő használatba adásáról

melléklet

159/2004. Előterjesztés lakásingatlan vételár-hátraléka részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
160/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
161/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
162/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
163/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
164/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
165/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
166/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
167/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
168/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
169/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
170/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
171/2004. Előterjesztés a bérlakás igénylők listájának jóváhagyásáról
172/2004. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozásáról
173/2004. Előterjesztés Szentendre Város közparkjainak, zöldterületeinek, játszótereinek, fasorainak fenntartására és játszótéri eszközeinek karbantartására szóló nyílt eljárással megvalósuló közbeszerzési eljárás keretében történő pályázat eredményének megállapításáról
174/2004. Sürgősségi indítvány Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt kistelepülés környezetvédelmi programjának kidolgozására irányuló pályázat benyújtásáról
175/2004. Előterjesztés a 0137/130 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról kialakítandó komposztáló telep céljára
176/2004. Előterjesztés a Bükkös patak hídfőjén elhelyezendő emléktábla felállításának engedélyezéséről
177/2004. Előterjesztés a belváros forgalmi rendjének kialakítására és parkolási rendszerének megvalósítására vonatkozó szerződés megkötéséről
178/2004. Előterjesztés Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről, Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet, és a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló 49/2003. (IX.11.) Önk. sz. rendelet módosításáról
179/2004.

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

melléklet

180/2004. Jelentés dr. Pázmány Annamária interpellációjának kivizsgálásáról
181/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
182/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
183/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
184/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
185/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
186/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
187/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
188/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
189/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
190/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
191/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
192/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
193/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
194/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
195/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
196/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
197/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
198/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
199/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
200/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
201/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
202/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
203/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
204/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
205/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
206/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
207/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
208/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
209/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
210/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
211/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
212/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
213/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
214/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
215/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
216/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
217/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
218/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
219/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
220/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
221/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
222/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
223/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
224/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
225/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
226/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
227/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
228/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
229/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
230/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
231/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
232/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
233/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
234/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
235/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
236/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
237/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
238/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
239/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
240/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
241/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
242/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
243/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
244/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
245/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
246/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
247/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
248/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
249/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
250/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
251/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
252/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
253/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
254/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
255/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
256/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
257/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
258/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
259/2004. Előterjesztés Fellebbezés elbírálása állattartási ügyben
260/2004. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról II. forduló
261/2004. Előterjesztés a 2961/1 és a 6813 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
262/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és az OTP Bank Rt. között megkötött folyószámla-hitelkeret szerződés módosításáról
263/2004. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról
264/2004.

Előterjesztés  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

265/2004. Sürgősségi indítvány a belváros forgalmi rendjének kialakításáról és új parkolási rendszerének megvalósításáról
266/2004. Sürgősségi indítvány a 155/2004.    (VI. 29.) Kt. sz. határozattal létrehozott Vizsgáló Bizottság döntése alapján (polgármester fegyelmije)
267/2004. Sürgősségi indítvány a 155/2004.    (VI. 29.) Kt. sz. határozattal létrehozott Vizsgáló Bizottság döntése alapján
268/2004. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2004. augusztus 11-én meghirdetett Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatra történő pályázat benyújtásáról a Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez
269/2004. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztése támogatása 2004.” című pályázatán való részvételről
270/2004. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztése támogatása 2004.” című pályázatán való részvételről
271/2004. Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról
272/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
273/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004. 05. 26.  – 2004. 08. 23. közötti időszakban
274/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.06.01. – 2004.08.15. közötti időszakban
275/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.05.18. – 2004.08.24. közötti időszakban
276/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság együttes ülésére vagyonnal való rendelkezés tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 05.28. – 2004. 08.31. közötti időszakban
277/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottságra – pályázat útján történő bérbeadás tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésrőla 2004.06.01. – 2004.08.15. közötti időszakban
278/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra a kiemelt művészeti tevékenységet folytató csoportok támogatásáról, a Barcsay Jenő Általános Iskola igazgatójának beszámolójáról, a 2004. augusztus 20-i városi ünnepség programjáról, a civil szervezetek és a közművelődési pályázatokról, az alkotóművészeti ösztöndíj adományozásáról és Pistyur Imre DODOLA című szobrának elhelyezéséről tárgyában – átruházott hatáskörében tett intézkedésről a 2004. 06.01.-2004. 06.30. közötti időszakban
279/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra 100.001 Ft és 500.000 Ft egyedi értékhatár közötti részletfizetés engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004. 07.01.- 07.31. közötti időszakban
280/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra – önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződések meghosszabbítása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.06.01. – 2004.08.15. közötti időszakban
281/2004. Beszámoló A Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra – forgalmi rend megállapítása, pályázatok elbírálása, valamint megtervezett intézményi felújítások konkrét feladatra történő felhasználása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 04. 27. – 2004. 08. 19. közötti időszakban
282/2004. Sürgősségi indítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi _ZÖLD FORRÁS_ programjának keretében a 3.1., 3.4., 3.5., programokhoz tulajdonosi hozzájárulás
283/2004. Sürgősségi indítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi _ZÖLD FORRÁS_ programjának keretében a 3.1., 3.4., 3.5., programokhoz tulajdonosi hozzájárulás
284/2004. Sürgősségi indítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi _ZÖLD FORRÁS_ programjának keretében a 3.1., 3.4., 3.5., programokhoz tulajdonosi hozzájárulás
285/2004. Sürgősségi indítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi _ZÖLD FORRÁS_ programjának keretében a 3.1., 3.4., 3.5., programokhoz tulajdonosi hozzájárulás
286/2004. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Lengyel Kisebbségi Önkormányzat valamint a Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület számára pályázati és szervezési iroda létrehozására alkalmas helyiség biztosításáról
287/2004. Sürgősségi indítvány Szentendre Turizmus Menedzsment Közhasznú Társaság létrehozásáról
288/2004. Előterjesztés a belváros új forgalmi rendjének és parkolási rendszerének megvalósításáról
289/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei pénzügyi-gazdasági helyzetéről
290/2004. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei intézményvezetőjének öt éves megbízásáról
291/2004. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei intézményvezetőjének öt éves megbízásáról
292/2004. Előterjesztés a szentendrei 27/1, 38/2, 38/3 hrsz-ú ingatlanok ügyében Németh Rezsőnével történő egyezségkötésről
293/2004.

Előterjesztés a Mozi Doór Kulturális és Szolgáltató Kereskedelmi Kft ügyében a 2004. 06. 23-án Doór Ferenc által a Polgármesterhez írott egyezségkötési javaslatról

melléklet

294/2004.

Előterjesztés a Gondozási Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat racionalizálási, létszámbővítési igényének vizsgálatáról a 117/2004. (VI.08.) Kt. számú határozat alapján

melléklet

295/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2004. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
296/2004.

Előterjesztés a 143/2002. (VIII.07.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szentendre Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

melléklet

297/2004. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Fő tér 15. szám alatti üzlethelyiség újabb pályázati kiírásának jóváhagyásáról
298/2004. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú ingatlan értékesítésének előkészítéséről
299/-2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei pénzügyi-gazdasági helyzetének rendezéséről
300/2004. Előterjesztés a Püspökmajor ltp-i 80 fős bölcsőde felújításával és bővítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról (HEFOP/2004/4.2.)
301/2004. Előterjesztés együttműködési megállapodás módosításáról
302/2004. Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról
303/2004.

Előterjesztés az idegennyelv-oktatás eredményességének iskolai méréséről-értékelésérő

melléklet

304/2004. Előterjesztés a Püspökmajor ltp. déli oldalán, a Harkály utcával szembeni lépcső építéséről
305/2004.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. jövőbeli lehetséges működtetéséről, valamint a Kht. és Szentendre Város Önkormányzata között fennálló – a Képviselő-testület 24/2002. (II.19.) Kt. sz. határozatával elfogadott – _Együttműködési szerződés_ módosításáról

melléklet

306/2004. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. jövőbeli lehetséges működtetéséről, valamint a Kht. és Szentendre Város Önkormányzata között fennálló á a Képviselő-testület 24/2002. (II.19.) Kt. sz. határozatával elfogadott – _Együttműködési szerződés_ módosításáról
307/2004. Jelentés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. működéséről a 154/2004. (VI.29.) Kt. sz. határozat alapján
308/2004. Előterjesztés kölcsön tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezése tárgyában teendő egyezségi ellenajánlat megtárgyalásáról

309/A-2004.

309/B-2004.

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. Ő (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról és hasznosításáról
310/2004. Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos fellebbezésekről
311/2004. Előterjesztés _Szentendre_ névhasználatának elutasításáról
312/2004. Sürgősségi indítvány Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéről
313/2004. Törvényességi észrevétel Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2004. (VIII.17.) Kt. számú határozatának 2/c, valamint 4. számú pontjaihoz
314/2004.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

315/2004. Sürgősségi indítvány a belváros forgalmi rendjének és parkolási rendszerének megvalósításáról szóló 288/2004. (IX.14.) Kt. sz. határozat módosításáról
316/2004. Előterjesztés _Szentendre Város Egészségügyi Intézményei_ mb. igazgatójának lemondásával kapcsolatban kialakult helyzet rendezéséről
317/2004. Előterjesztés pályázati önrész biztosítását szolgáló hitelfelvételhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról
318/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
319/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – a népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2004. 08. 24. – 2004. 09. 23. közötti időszakban
320/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság együttes ülésére – vagyonnal való rendelkezés tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.09.01. – 2004.09.28. közötti időszakban
321/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra á BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázat kiírása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.08.16. – 2004.09.23. közötti időszakban
322/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ó forgalmi rend megállapítása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 08. 20. – 2004. 09. 23. közötti időszakban
323/2004. Sürgősségi indítvány építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatásának elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról
324/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. központi telephelyén létesítendő vállalkozói parkról
325/2004. Tájékoztató a 267/2004. (VIII.17.) Kt. számú határozat 3./III. pontja alapján a Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. által készített, a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2001. január 1-től 2004. augusztus 31-ig folytatott gazdálkodásáról szóló jelentés végrehajtásáról
326/2004. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
327/2004. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 2197 és 2198 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról
328/2004.

Előterjesztés a 2004. évi költségvetés módosításáról, a bevételi előirányzatok elmaradása miatti kiadások csökkentéséről

melléklet

329/2004. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról, valamint a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
330/2004.

Előterjesztés a belvárosi elektromos hálózat átépítésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról

melléklet

331/2004. Előterjesztés az izbégi parktábor használatba adásáról szóló szerződés felmondásáról
332/2004. Előterjesztés a közterületi felületek egységes kezeléséről
333/2004. Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről
334/2004. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
335/2004. Előterjesztés a Szentendre város fizető parkolóinak üzemeltetéséről
336/2004. Előterjesztés jogerős fizetési meghagyáson alapuló bérleti díj követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
337/2004. Előterjesztés Dombay Rudolf kérelméről forgalomképes ingatlanok ingatlannyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló alapokiratokba történő betekintéséhez
338/2004. Előterjesztés a szentendrei 1071 hrsz-ú ingatlan kártalanításáról
339/2004. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
340/2004. Előterjesztés az önkormányzati bérlakás-igénylők 2004. évi sorrendet megállapító várakozó listájára tett észrevételekről
341/2004. Előterjesztés az Immanuel Wellnes Gold**** szállodahajó kikötéséről és üzemeltetéséről
342/2004. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
343/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 09. 24. – 2004. 10. 20. közötti időszakban
344/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság együttes ülésére – a vagyonnal való rendelkezés tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 09. 29. – 2004. 10. 26. közötti időszakban
345/2004. Sürgősségi indítvány az “Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjainak támogatása” elnevezésű pályázat benyújtása tárgyában
346/2004.

Sürgősségi indítvány a Védőnői, az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat átszervezéséről

melléklet

347/2004. Tájékoztató Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2004. (X.12.) Kt. számú határozatának végrehajtásáról
348/2004. Sürgősségi indítvány a Malom Kht. megszüntetésének egyes kérdéseiről
349/2004. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Vidéke című lappal kapcsolatos kérdésekről
350/2004. Sürgősségi indítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által “játszóterek fejlesztése, IFJ-JT-04” címmel kiírt pályázati felhíváson való indulásról
351/2004. Előterjesztés Szentendre város 2005. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2004. év I-IX. havi költségvetési gazdálkodásáról
352/2004. Előterjesztés vételár törlesztő részlet tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
353/2004. Előterjesztés 400.000 CHF V. 265.000 EUR összegű hitelkeret-szerződés megkötése céljából lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményéről
354/2004. Előterjesztés iskola-egészségügyi szolgálat vállalkozásba adásáról
355/2004. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások hasznosításáról
356/2004. Előterjesztés az INTERREG III C Közösségi Kezdeményezés keretében “A Belváros rehabilitációja” címmel kiírt pályázati felhíváson való indulásról
357/2004.

Előterjesztés közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

melléklet

358/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázatának kiírásáról

melléklet

359/2004. Előterjesztés közterületek – névtelen utcák elnevezéséről
360/2004.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

361/2004. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
362/2004. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2004. (VII.13.) Kt. sz. határozatában előírt hivatali létszám-racionalizálás elveiről
363/2004. Előterjesztés Szentendre Város 2005. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2004. év I – IX. havi költségvetési gazdálkodásáról
364/2004.

Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírásáról

364 melleklet

365/2004. Előterjesztés az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által “játszóterek fejlesztése, IFJ-JT-04” címmel kiírt pályázati felhíváson való indulásról szóló 350/2004. (XI.09.) Kt. sz. határozat módosításáról
366/2004. Előterjesztés könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról
367/2004. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
368/2004. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás bérlőinek kijelöléséről
369/2004. Sürgősségi indítvány ajánlati felhívás Szentendre Polgármesteri Hivatal átalakításának megtervezésére
370/2004. Sürgősségi indítvány ajánlati felhívás Szentendre önkormányzati tulajdonú belvárosi ingatlanok gazdálkodási koncepciójának kidolgozására
371/2004. Előterjesztés a belváros új forgalmi rendjének és parkolási rendszerének megvalósításáról
372/2004. Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítéséről, korszerűsítéséről és rekonstrukciójáról
373/2004, Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
374/2004. Szóbeli előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítéséről, korszerűsítéséről és rekonstrukciójáról
375/2004. Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola beruházással kapcsolatban független szakértői szervezet felkéréséről
376/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 10. 21. – 2004. 11. 23. közötti időszakban
377/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.10.01. – 2004.11.30. közötti időszakban
378/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – a sportkoncepció által megfogalmazott feladatokról, és a 2004. évi tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről – átruházott hatáskörében tett intézkedésről a 2004. 06.30.-2004. 11.30. közötti időszakban
379/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra – önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződések meghosszabbítása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.11.01. – 2004.11.30. közötti időszakban
380/2004. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.11.01. – 2004.12.07. közötti időszakban
381/2004. Sürgősségi indítvány a 2000 Szentendre Dunakorzó 18. szám alatt található ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított-1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított “felterjesztési jog” gyakorolásáról
382/2004. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról
383/2004. Előterjesztés Szentendre Város menetrend szerinti helyi közúti személyszállításra vonatkozó Közszolgáltatási szerződés VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt-vel történő megkötéséről
384/2004.

Előterjesztés Szentendre Város menetrend szerinti helyi közúti személyszállításra vonatkozó MEGÁLLAPODÁS megkötéséről a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumával

melléklet

385/2004. Előterjesztés Szentendre város 2005. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2004. év I-IX. havi költségvetési gazdálkodásáról
386/2004.

Előterjesztés Szentendre város közbiztonsági koncepciójáról

melléklet

387/2004. Előterjesztés a belváros új forgalmi rendjének és parkolási rendszerének megvalósításáról
388/2004. Előterjesztés Szentendre Város Szerkezeti Tervében 2. ütemű lakóterületi fejlesztésre jelölt Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület (Tegez u.) szabályozási tervének készítéséről
389/2004. Előterjesztés ingatlan ajándékozásról és közcélú felajánlásról (MICRO-INVEST)
390/2004. Sürgősségi indítvány a vagyonbiztosító kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban, az eljárást lezáró döntés átruházásáról
391/2004. Sürgősségi indítvány a vagyonbiztosító kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban, az eljárást lezáró döntés átruházásáról
392/2004. Előterjesztés a távfűtés korszerűsítéséről, és a III. ütem elindításáróla
393/2004. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. központi telephelyén létesítendő vállalkozói parkról
394/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2009.12.31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 2005.01.01-től érvényes módosításáról

melléklet

395/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2005.03.15-ig érvényes, a Szentendre Város téli útüzemeltetési feladatainak elvégzésével kapcsolatos vállalkozási szerződés 2004 – 2005. év téli időszakára vonatkozó módosításáról

melléklet

396/2004.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2010.12.31-ig érvényes, a Szentendre Város gyepmesteri teendőivel kapcsolatos vállalkozó szerződés 2005.01.01-től érvényes módosításáról

melléklet

397/2004. Előterjesztés a Duna – Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósítani kívánt beruházásokról
398/2004. Előterjesztés a Fő tér 15. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
399/2004 Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
400/2004. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kovács László u. 37. szám alatti ingatlan értékesítéséről
401/2004. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
402/2004. Előterjesztés a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfél fogadással kapcsolatos új célkitűzésekről
403/2004.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő Bizottságok és munkacsoportok által a 2004. évben végzett munkájáról

403 melleklet

404/2004.

Előterjesztés intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

405/2004. Előterjesztés jogerős fizetési meghagyáson alapuló bérleti díj követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
406/2004. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ked 16

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 16

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
ked 16

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
ked 16
ked 16

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
ked 16
ked 16
ked 16
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28