Elkészült a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentendre Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – elkészítette a településképi arculati kézikönyvét és a településképi rendeletét.
A településképi rendelet (TKR) tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyv (TAK) készült.
Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.

A településképi rendelet a TAK, mint szakmai alátámasztó dokumentum alapján készült el.
A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településszerkezet, táji környezet, jellemző településkarakter vagy egyéb helyi adottság szerint eltérő, településképi szempontból meghatározó területeket határol le. Az eltérő karakterű városrészekre jól definiálható településképi követelményeket határoz meg. Rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, védetté nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről, valamint a reklámok, hirdetőberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezési lehetőségeiről, illetve tilalmáról. Rendelkezik a Településképi véleményezési eljárásról (TKV), szabályozza a Településképi bejelentési eljárást (TKB), valamint a Településképi kötelezést (TKK).

Letölthető dokumentumok:

Településképi arculati kézikönyv (TAK)

Településképi rendelet (TKR)

TKR_2.sz.melléklet_HELYI VÉDETT TERÜLETEK

TKR_3.sz.melléklet_MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

TKR_4.sz.melléklet_VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEK


Településképi bejelentési eljárással (TKB) kapcsolatos tájékoztatások és űrlapok:

 Építés engedély nélkül végezhető, vonatkozó jogszabályok által felsorolt építési esetekben és hirdető-berendezés elhelyezése esetén:
– Ingatlan rendeltetésének módosítása, átminősítése esetén:

Településképi véleményezési eljárásról szóló (TKV) tájékoztatás

Településképi véleményezési (TKV) eljárást kell folytatni meglévő és új építményekre vonatkozó építési, módosított építési, fennmaradási, és összevont engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenységeket megelőzően:

–          településképi szempontból vizsgálandó területen belül – a TKR 4. melléklete szerinti térképi lehatárolás alapján

–          településképi szempontból vizsgálandó területen kívül – a TKR 5. és 6. melléklete szerinti településképi szempontból vizsgálandó építési esetekben

TKV_tajekoztatas_TKR.pdf

Urlap_TKV_Szentendre.pdf


Főépítészi konzultációval kapcsolatos tájékoztatás

Főépítészi konzultáció az alábbi esetekben történik:
1. Kötelező szakmai konzultáció
Egyszerű bejelentéssel érintett,
– a városképi szempontból vizsgált (védett) területeken (TKR. 4. melléklet),
– valamint a vizsgált területen kívül a hagyományostól eltérő építési esetekben (TKR. 5. és 6. mellékelt).
2. Kérhető / javasolt szakmai konzultáció
– Bármilyen építési esetben kérhető.
– A településképi eljárások  (TKB, TKV) előtt kifejezetten javasolt és ajánlott,
így a településképi eljárásokra már leegyeztetett tervek kerülhetne benyújtásra.

A településképi eljárásokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet Komáromi Anna Főépítészi koordinátornál:

e-mail: komaromi.anna@szentendre.hu, telefon: 26/785-142