Partnerségi egyeztetések

Településképi és településrendezési eszközök korrekciója a TAK, TKR és a SZÉSZ közötti összhang megteremtése érdekében, valamint egyéb pontosítások, hibajavítások miatt

Településrendezési és településképi eszközök korrekciója keretében, Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terv módosítása jogszabályi harmonizáció érdekében, az arculati kézikönyv, településképi rendelet és a SZÉSZ közötti összhang megteremtése érdekében, valamint egyéb pontosítások, hibajavítások kapcsán

– Állami főépítészi eljárás véleményezési szakasz keretében – meghirdetett partnerségi egyeztetés folyamata lezárult.

A partnerségi folyamat dokumentumai innen letölthetőek:

Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetésről

Jegyzőkönyv a lakossági fórumról

Partneri/ önkormányzati vélemények, szakmai válaszok/ indoklás

Szentendre településképi rendeletének (TKR) és településképi arculati kézikönyvének (TAK) korrekciós módosítása kapcsán – jogszabályi harmonizáció érdekében, egyes reklámokra, hirdető-berendezésekre vonatkozó előírások esetében, Szentendre Építési Szabályzatával való összhang megteremtésének érdekében, valamint egyes hibajavítások, értelmezési pontosítások tekintetében – partnerségi egyeztetés zajlott le, melynek folyamata 2019.04.17-én lezárult.

A partnerségi folyamatot lezáró dokumentum letölthető innen:

Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetésről 


Szentendre Város Képviselő-testülete a TAK és a TKR korrekciós eljárását megindította, a SZÉSZ módosításához állami főépítészi eljárást folytat le.

Felhívás partnerségi egyeztetésre a SZÉSZ korrekció véleményezésére, 2019. március 27– április 12. közötti időszakra.

A SZÉSZ esetében szükséges egyes magasabb szintű jogszabályi változások átvezetése, érvényesítése, a TKR és a SZÉSZ rendelkezései közötti összhang megteremtése, a hatályos SZÉSZ-ben előforduló elírások javítása, rajzi feldolgozásból adódó pontatlanságok, rajztechnikai hibák korrigálása, a SZÉSZ-ben meghatározott egyes szabályozási elem pontosítása: pl. építési hely egyes speciális eseteinek pontosítása.

Véleményezési anyagok:
SZESZ_SZT_KORREKCIO_LEIRASA
SZESZ-MOD_RENDELETTERVEZET

Szabályozási tervlapok:
SZT_0_M5_JELMAGYARÁZAT_A3
SZT_1_M5_A1
SZT_2_M5_A1
SZT_3_M5_A1
SZT_4_M5_A1
SZT_5_M5_A1
SZT_6_M5_A1
SZT_7_M5_A1
SZT_8_AB_M5_A1
SZT_A_M5_EGYBEN_2500X3000MM

Felhívás partnerségi egyeztetésre a TKR és TAK korrekció véleményezésére 2019. március 27– április 17. közötti időszakra.

A településképi rendelet esetében a reklámokra, hirdető-berendezésekre vonatkozó előírások és egyes fogalmak pontosítása, a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolásának apróbb korrekciója, egyes településképi arculati előírások korrekciója, valamint elírások javítása szükséges. Mindez összhangban a SZÉSZ jogszabályi harmonizációjával.
Az arculati kézikönyv esetében a településképileg meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolásának, szükség szerinti apróbb korrekciója történhet meg – egyes szabályozási tervi módosulások értelmében.

TKR_TAK_MOD_LEIRAS_VELEMENYRE

Véleményezési anyagok TKR:
TKR_MODOSITO_RENDELET
3_MELLEKLET_MEGHATAROZO_TERKEP
4_MELLEKLET_VIZSGALANDO_TERKEP

Véleményezési anyagok TAK térképek:
TAK_TERKEP_TELJES-KARAKTER
TAK_TERKEP_VEGYES
TAK_TERKEP_REKREACIO
TAK_TERKEP_UDULO
TAK_TERKEP_ERDO-MEZO


Rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek. De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: