Partnerségi egyeztetések – www.szentendre.hu

Partnerségi egyeztetések

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül városunkra

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS – FÓRUM A VÁROSHÁZÁN

Szentendre Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelően megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére.

Kérem, jelenlétükkel tiszteljék meg indító fórumunkat, melyet 2017. szeptember 27-én tartunk a Városháza földszinti Kisházasságkötő termében, 17:00 órától!

A vetítéssel kísért előadás során ismertetjük a kézikönyv mintájaként szolgáló külföldi példákat, valamint a kiadvány célját és tartalmi felépítését.
A készülő arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 2017. október 11-ig a partnerek előzetes észrevételt, javaslatot tehetnek.
Az előzetes véleményt küldők automatikusan bekerülnek az eljárás partnerlistájába és értesítést kapnak az eljárás további menetéről.

A partneri vélemény benyújtható:
• papír alapon vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel,
• Szentendre Város Főépítészének címezve (2000 Szentendre, Városház tér 3.) – megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát,
• a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban.

„A HÁZ HASZNA A GAZDÁÉ, A LÁTVÁNY AZONBAN MINDENKIÉ”

 ————————————————————————————–

2017. szeptember 1-én hatályba lépett Szentendre új Építési Szabályzata

Városunk új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) egyeztetési eljárása ún. teljes eljárás keretében lezajlott. A Képviselő-testület a 2017. 07. 27-i rendkívüli ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket, melyek hatályba lépése 2017. szeptember 1-én megtörtént.

A következő linkekről tölthetőek le a TSZT és SZÉSZ elfogadott dokumentumai, valamint a véleményezés során keletkezett egyéb dokumentumok, PDF formátumban.

• Településszerkezeti Terv (TSZT) »
• Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) »


Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek. De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: