Folyamatban lévő szabályozások, eljárások, partnerségi egyeztetések

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Szentendre város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a városban működő egyházakat, civil- és gazdálkodó szervezeteket, hogy partnerségi egyeztetést tartunk, melynek témája a Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) módosítása tervezetének partnerségi egyeztetése.

A módosítás indokolása: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített ún. „Budakalász fél-elkerülő út” megépítését a NIF Zrt. 2022. évben szeretné elkezdeni. A 2020. évben lefolytatott útépítési engedélyezési eljárás során véglegessé vált kisajátítási vonal nem teljesen egyezik meg a jelenleg hatályos Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) mellékletét képező Szabályozási tervben (SZT) előirányzott közterület szélesítés vonalával az ún. szabályozási vonallal. Ezért a beruházás megvalósításához szükséges a SZÉSZ + SZT és a településszerkezeti terv (TSZT) módosítása, mert a közlekedési terület bővülésével a vele szomszédos területfelhasználási egységek határa -még ha csak kis mértékben is, de- módosul.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési Kódex) 32. § (6) bekezdése szerint a TSZT és SZÉSZ módosítás véleményeztetése az ún. tárgyalásos eljárás szerint történhet, mert az a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakaszát a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § alapján elektronikus úton folytatjuk le, a részletes szakmai tájékoztató honlapon történő közzétételével.

A módosítás elkészített véleményezési dokumentációját partnerségi egyeztetésre bocsátjuk, amely 2021. december 17-től a városi honlapon megtekinthető:

Véleményezési dokumentáció–Budakalász fél-elkerülő út–TSZT + SZÉSZ módosítás

A módosítással kapcsolatos esetleges észrevételeiket, véleményüket írásban tehetik meg postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy e-mailben (foepitesz@szentendre.hu) is 2022. január 4. napjáig.

Szentendre, 2021. december 17.

Fülöp Zsolt
polgármester


PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Szentendre város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a városban működő egyházakat, civil- és gazdálkodó szervezeteket, hogy partnerségi egyeztetést tartunk, melynek témája az Esztergom – Budapest Főegyházmegye által tervezett katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében a 11288 hrsz-ú (korábban: 0281/77 hrsz) és a 11289 hrsz-ú (korábban: 0281/79 hrsz) telkek vonatkozásában Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) módosítása tervezetének partnerségi egyeztetése.

A módosítás indokolása: Az Esztergom – Budapest Főegyházmegye kérelmére a Csicserkó városrészen, a Vasvári Pál út és a Fürj utca találkozásánál a 11288 hrsz-ú (korábban: 0281/77 hrsz) és a 11289 hrsz-ú (korábban: 0281/79 hrsz) ingatlanokra vonatkozóan szükséges a Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önk. rendelet (SZÉSZ) és a mellékletét képező Szabályozási terv (SZT) módosítása úgy, hogy a területen a Településszerkezeti Tervben megállapított intézményi vegyes terület építési övezet jöhessen létre.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési Kódex) 32. § (6) bekezdése szerint SZÉSZ + SZT módosítás véleményeztetése az ún. tárgyalásos eljárás szerint történhet, mert az a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakaszát a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § alapján elektronikus úton folytatjuk le, a részletes szakmai tájékoztató honlapon történő közzétételével.

A módosítás elkészített véleményezési dokumentációját partnerségi egyeztetésre bocsátjuk, amely 2021. december 17-től a városi honlapon megtekinthető:

 Véleményezési dokumentáció

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban tehetik meg postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy e-mailben (foepitesz@szentendre.hu) is 2022. január 17. napjáig.

Szentendre, 2021. december 17.

Fülöp Zsolt
polgármester