2015. május 15., 20:34
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület május 14-én tartotta havi rendes ülését, amelyen a képviselők több mint 30 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Zárszámadás

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadása alapján a 2014. évi költségvetést a testület 7 791 654 000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, melyet év közben 7 940 528 000 Ft-ra módosítottak. A polgármesteri beszámolóból kiderült, hogy a bevételek 91,33%-a, a kiadások 83,16%-a teljesült, a maradvány összege ez alapján 651 750 000 Ft.

Bázisállomás

A Magyar Telekom Nyrt. „Szentendre 1” nevű bázisállomása jelenleg a Református Gimnázium ingatlanán van elhelyezve. A bérleti szerződés 2013-ban lejárt, és az egyházközség kezdeményezte a leszerelését. A bázisállomás működése kiemelten fontos, mert a szolgáltatás a város egészét érinti, s tartalmazza a kormányzati szervek digitális rádió-kommunikációs rendszerét (ÉDR- Tetra) is.

A város Helyi Építési Szabályzata azonban nem teszi lehetővé a jelenlegi közelében új állomás létesítését, ezért szükségessé vált a módosítása. Az önkormányzat a tervmódosítási javaslatot véleményezésre megküldte az államigazgatási szerveknek, és felhívást tett közzé a városi honlapon és a SzeVi-ben, mely szerint a tervezetet április 1. és 20. között lehet véleményezni. A lakosság részéről írásban a 11-es út Egyesület elnöke részéről érkezett észrevétel, április 14-én, a Gondozási Központban megtartott lakossági fórumon pedig komoly ellenállás volt a lakosság részéről az adótorony felépítésével kapcsolatban. A kifogásoló véleményeknek helyt adva visszavonták a Sztaravodai út és a Dunakanyar krt. találkozásában a szabályozási terv módosítását, s egyúttal pontosították a vezeték nélküli hírközlési létesítmények elhelyezési feltételeiről szóló rendelkezést annak érdekében, hogy az igénybe vehető építmények, területek körét általánosabban megfogalmazva, több helyszín váljon alkalmassá az állomás(ok) fogadására. Ez lehetőséget ad a szolgáltató számára, hogy alternatívákban gondolkozhasson, amennyiben pl. a Tetra-rendszert és a publikus szolgáltatások egységeinek áttelepítését külön helyszíneken valósítja meg.

Szigorúbb bejelentési kötelezettség

Az önkormányzat településképi bejelentési eljárásról szóló rendelete felsorolja a bejelentés alá tartozó építési tevékenységeket, és rendelkezik a reklámberendezések elhelyezéséről. Korábban a kerítésére, támfalára rögzített tájékoztató tábla, valamint matrica esetében csak az 1 nm-nél nagyobb felületre vonatkozott a bejelentési kötelezettség. Tekintettel arra, hogy a belváros kiemelt területein a reklámozási formák gyakran 1 nm-nél kisebb felületben jelennek meg, viszont jelentős városképi kihatásuk van, a képviselők úgy módosították a rendeletet, hogy a reklámhordozók mérettől függetlenül bejelentési kötelesek.

Térinstalláció a Dunán

Megszavazták a képviselők, hogy a belvárosi Duna-szakaszon megvalósuljon Vincze Ottó Munkácsy díjas művész River-pool nevű térinstallációja. A kompozíció kifejezetten szentendrei megvalósításra készült. A játékos, látványos színdinamikájú, a vízfelületen „parttalanul” szétguruló installáció 20, egyenként 85×110 cm nagyságú, 7,5 kg súlyú, különböző színű hajózási ütközőbójából áll. A megvalósításhoz az önkormányzat 1 millió Ft-ot biztosít, s a képviselők felkérték a kulturális alpolgármestert további szponzorok felkutatására. Az installáció előreláthatólag júliusban készül el.

20150514_riverpool

Solar Decathlon Europa

Az  ÉMI Nonprofit Kft. megkereste az önkormányzatot a Solar Decathlon Europa verseny Szentendrén történő megrendezése érdekében. A szerelten készíthető, energiahatékony és napenergiát hasznosító mintaházak versenyére 2017 nyarán kerülne sor, az összköltsége várhatóan 2,5-3 milliárd Ft. A népszerű versenyt kétszer Madridban, tavaly pedig Versailles-ben rendezték meg. Magyar egyetemként a BME Építészmérnöki kara már részt vett a versenyen 2012-ben, ahol az előkelő hatodik helyet szerezték meg. A pályázati kiírás még folyamatban van, azonban a pályázat beadásához az előkészítési munkálatokat minél előbb meg kell kezdeni, melyhez az önkormányzat 6 350 000 Ft-ot szavazott meg. A verseny a rendező ország/város szempontjából kiemelkedő turisztikai eseménynek számít.

Vállalkozásfejlesztési program indul

A város gazdasági fellendülésének kulcsszereplői a mikro-, kis- és közepes vállalkozások lehetnek, melyek működését kormányzati programok is segítik, de a városvezetés szerint szükség van helyi kezdeményezésekre is. A vállalkozásfejlesztési program indításának célja a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás növelése, illetve a vállalkozások számának növelése. Az önkormányzat a kedvezmények biztosításával vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környezet szeretne kialakítani.

A tervek szerint a kedvezmények egyelőre két területet érintenek. Az áprilisban elfogadott 1+1 program kibővítésének célja, hogy az ipari területen lévő közutak is fejlesztésre kerüljenek a helyi vállalkozások közreműködésével, melyek a város fejlesztési programjában csak évek múlva kerülnének sorra. Az induló és betelepülő vállalkozások támogatása érdekében pedig ún. „de minimis” támogatást nyújt az önkormányzat az érintett vállalkozóknak a vállalkozás indítását vagy a székhelyváltozást követő két adóévben, mely az iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű.

A képviselők kérdésre dr. Török Balázs városfejlesztés alpolgármester elmondta, hogy a pályázat letöltető nyomtatványa hamarosan felkerült a városi honlapra, és ha jelentkezik egy utcaközösség, akkor Kolozs János városi főmérnök veszi fel velük a kapcsolatot.

Rendeletmódosítás

A képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletet. A módosítás célja, hogy parkolóhely(ek) biztosításról szóló megállapodásokkal az önkormányzat segítse azokat vállalkozásokat,  melyek új építmények, területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű elhelyezését saját ingatlanukon – hely hiányában – nem tudják biztosítani. Az önkormányzat szolgáltatása abban áll, hogy amíg az építtetőnek parkolóhely-biztosítási kötelezettsége van, addig az önkormányzat a megállapodás tárgyát képező helyet parkolóhelyként fogja üzemeltetni, vagy 500 méteres körzetben másik parkolóhelyet biztosít.

Turul-szobor

Az április testületi ülésen a képviselők nem hoztak döntést a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul-szobor elhelyezéséről, hanem felkérték a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket az új helyszín kiválasztásáról az alapítvánnyal és a Szobor Bizottsággal. Az egyeztetések megkezdődtek, de megállapodás az ülés napjáig nem történt. Mivel a Szobor Bizottság javaslatait (Kálvária tér, illetve Kálvária út vége) az alapítvány nem fogadta el, a város vezetése várja az alapítvány javaslatát, melyet majd a Szobor Bizottság fog írásban véleményezni. A helyszín meghatározását ennek megfelelően a júniusi testületi ülésre terjesztik elő.

Ferenczy Múzeum

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetése után a képviselő-testület pályázatot írt ki múzeumigazgatói álláshely betöltésére. A két érvényes pályázat közül a véleményező bizottság Gulyás Gábort javasolta a múzeumigazgatói posztra. Az ülésen szót kapott a leendő igazgató, aki elmondta, hogy kidolgozott, konkrét programja van, és arra törekszik, hogy ne csak szlogen legyen a festők városa kifejezés, hanem tartalommal töltsék meg. A testület jóváhagyása után a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének a megbízásához még szükség lesz a miniszter egyetértésére is.


A Ferenczy Múzeum beadja a régészeti akkreditációs pályázatát a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló rendelet alapján. A pályázat beadásához szükség van a fenntartó, azaz Szentendre Város Önkormányzatának nyilatkozatára, mely szerint garantálja az akkreditáció elnyerésétől számított 3 évig a személyi és tárgyi feltételek biztosítását a Ferenczy Múzeumban.

Ingatlanhasznosítás

Az önkormányzati ingatlan egy része az új, kőhegyi köztemető építésére lett kijelölve. Ebben az évben biztosan nem kerül temetőként hasznosításra az ingatlan. A jelenleg elhanyagolt állapotban lévő földterület rendben tartása (kaszálása) indokolt. A kaszálás költsége 6 Ft/m2 áron számítható, melyet évente minimum kétszer javasolt elvégezni. Az ingatlan el nem kerített részére a tervek szerint pályázati úton haszonbérleti szerződést kötne az önkormányzat a testületi felhatalmazás után.

Pirk Múzeum

Pirk Ambrus, a festőművész Pirk János fia számolt be az édesapja életművét bemutató múzeum építésének jelenlegi állapotáról, melynek megvalósulását az önkormányzat 10 millió Ft-tal támogatta. Mint elmondta, az építkezés folyamatosan zajlik, s szeretnék ebben az évben befejezni. Az építkezés elhúzódásának oka, hogy a várostól kapott épület rendbehozatala az előzetes számításoknál sokkal több pénzt emésztett fel, 70-80 millió Ft-nál tartanak most. Emlékeztette a képviselőket, hogy az épület a városé lesz, tehát közvagyonná válik.

Fülöp Zsolt javasolta, hogy mérjék fel a készültségi fokot, és hogy milyen pénzügyi segítséggel lehet megvalósítani, és ha szükséges, a város tegyen hozzá kiegészítő forrást. Kun Csaba egyetértett a felvetéssel, és hozzátette, hogy helyi vállalkozók bevonásával lehetne gyorsítani a befejezést, illetve javasolta a képviselőknek a közös bejárást.