2020. január 27., 09:53

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki ​Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői álláshelyre. A pályázat benyújtásának határideje:​​ 2020. február 28.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetői álláshelyre:

Meghirdetett munkahely: ​Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
​2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

Betöltendő munkakör:​​ intézményvezető
Magasabb vezetői megbízás időtartama: ​2020.04.01. – 2025.03.31.
Kinevezés szerinti munkakör:​​ képesítés szerinti munkakör
Közalkalmazotti jogviszony időtartama:​ határozatlan idejű
A munkakör betölthetőségének időpontja: ​2020.04.01.
Foglalkoztatás jellege: ​​teljes munkaidő
Munkavégzés helye: ​​​Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
​​2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Próbaidő: ​A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap

Ellátandó feladatok: ​

Ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt elő az önkormányzat éves költségvetéséhez. Kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési területén élő lakosság választott képviselőivel, a város, és vonzáskörzetének egyéb egészségügyi szolgáltatóival, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a NEAK-kal a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Képesítési és egyéb feltételek:​​

– büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett
– 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
– 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. c) pontja szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Pályázati előny:

​- közgazdasági és jogi ismeretek
– Szakmai tapasztalat, ismeret az állami egészségügyi rendszerben
– az intézmény ismerete

Pályázathoz csatolni kell:​

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok
másolatát;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya alatt;
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
– a képesítési feltételekben meghatározott vezetői gyakorlatról szóló igazolást vagy nyilatkozatot
– nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. b) pontja szerinti egészségügyi menedzseri szakképzettség hiányában az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belüli megszerzését vállalja
– nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e
a képviselő-testület zárt ülésének tartását

Vezetői megbízás:​ 2020. április 1.– 2025. március 31.

Pályázat benyújtásának határideje:​​ 2020. február 28.

Pályázat elbírálásának határideje:​ 2020. márciusi képviselő-testületi ülés

Pályázat címzése: ​Szentendre Város Önkormányzat
2000 Szentendre, Városház tér 3.
„SZEI Intézményvezető”

Pályázat benyújtása:​ személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, jelige: „SZEI Intézményvezető”

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:​A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) pontjában előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Remele Antónia nyújt a 20/627-8899 telefonszámon.​

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot az alábbi szempontrendszer figyelembevételével várjuk:

• Prevenciós nyitottság és elkötelezettség járási szinten
• Törekvés a helyi szakemberek bevonására az intézmény munkájába
• Törekvés a betegek színvonalas ellátására
• Az intézmény működésének elsődleges szempontja, hogy a betegek teljes körű ellátása
az állami egészségügyi ellátó rendszer keretein belül, minimalizálva a várakozási időt
• A dolgozók szakmai és anyagi megbecsülése, valamint határozott elvárás a minőségi színvonalú munkára
• Együttműködésre törekvés az egészségügyi ellátás minden szereplőjével, különösen a járási alapellátást, a háziápoló szolgálatokat és a szociális ellátást működtető intézményekkel
• Fejlesztésre irányuló innovatív szemléletmód
• Pénzügyi források bővítésére megoldási javaslatok kidolgozása
• Rendszeres együttműködés a Közalkalmazotti Tanáccsal
• Az intézmény családbarát munkahelyként való működtetése

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 01

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 01

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.