Események betöltése

Zorba – a görög Musical két részben

2017. 02. 25.. 18:00

Leírás
Táncolni kell Uram! A zene majd csak megjön valahonnan.Zor­bá­tól az író meg­ta­nulja, hogy mi is az a pozi­tív gon­dol­ko­dás: min­dig az élet napos olda­lát kell nézni. A min­dig opti­mista görög örö­mé­ben és bána­tá­ban is egyet tesz: tán­col. Ami­kor a városba kül­dik beszerző kör­útra, az összes pénzt elveri, de min­den­ki­nek hoz aján­dé­kot. Bár­mibe kezd is, min­dent inten­zí­ven és tel­jes oda­adás­sal csi­nál.Az írónak Zorba nem hoz sze­ren­csét. Elő­ször a bánya omlik be, aztán a görög világ­meg­váltó ötlete, a faki­ter­melő vál­lal­ko­zás is befuccsol. Az író azon­ban kap cse­rébe valami sok­kal fon­to­sab­bat: elsa­já­títja az élet­igen­lés — a pozi­tív gon­dol­ko­dás — filo­zó­fi­á­ját. A romok alatt már ő java­solja: „Tán­col­junk!”

És itt az egyik klasszi­kus jele­nete követ­ke­zik: a két üres zsebű férfi a ten­ger­par­ton egy őrült szirtakit jár, tel­je­sen meg­fe­led­kezve a per­cek­kel koráb­ban tör­tént kataszt­ró­fá­ról. Hiszen ahogy Zorba mondja: „Ha tele van, mit tehet mást az ember? Tán­col.”

Ezt az egyszerű titkot sugallja a színpadi előadás: élvezd az adott pillanatot!

A Spirit színház vendégjátéka

Szereplők

ifj.Jászai László
Zorba
Simonyi Krisztina
Madame Hortense, fogadósnő
Pásztor Tibor
Nikos, amerikai író
Papadimitriu Athina
Moira
Nagyváradi Erzsébet
Melina, az özvegy
Kocsis Bea
Mimitosz, Mme Hortense szolgája
Anga-Kakszi István
Mavrodani, elöljáró
Noé Viktor
Manolakosz, az öccse
Korfanti Ferenc
Lukasz, rendőrfőnök
Dobai Attila
Pavli, a fia
Gere Dénes
Zaharia, atya
Kutik Rezső
Szula, kocsmáros
koreográfus
Simonyi Krisztina
jelmez
Veréb Dia
diszlet
Jantyik Csaba
zenei vezetö
Vecsei László
asszisztens
Szitás Bernadett
rendező
Jantyik Csaba

Az előadás az Ivancsics Ilona Színtársulat Tavaszi előadássorozatának része.

Bérletvásárlás: http://iiszt.jegy.hu/seasonticket/buy/454/5

Pest Megyi Könyvtár Színházterme

Pátriárka u. 7.
Szentendre, 2000 Hungary