2015. március 16., 19:42

A képviselő-testület március 12-én tartotta havi, rendes ülését, amelyen a képviselők több mint 30 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Településfejlesztési Koncepció

Szentendre új Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) elkészítése a korábbi korszerűtlensége, valamint az új uniós és hazai területfejlesztési dokumentumoknak való megfelelés érdekében vált szükségessé. A dokumentum alapot ad az új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítéséhez, illetve a TFK alapján dolgozható ki Szentendre Településszerkezeti Terve is.

A Pro-Terra Kft. tervezői által kidolgozott koncepciót a képviselők alkalmasnak találtak a társadalmi egyeztetésre, és felhatalmazták a polgármestert, hogy véleményeztesse az államigazgatási szervekkel is. Az egyeztetés során beérkező vélemények ismeretében és azok értékelése után kerül a véglegesítésére. A TFK és az ITS együtt Szentendre legfontosabb fejlesztési dokumentumai lesznek, melyek alapot adnak a város fejlődését befolyásoló döntéseknek.

Módosult a közterület-használat rendje

A Szentendrei Ipartestület elnöke és alelnöke kérték a testülettől a közterület-használat rendjének módosítását, illetve egyes pontjainak hatályon kívül helyezését. A rendeletben az egyik legfontosabb változás, hogy a vendéglátó teraszok és kerthelyiségek közterület-használati díja ezentúl havi részletekben is befizethető lesz. Ez abban az esetben vehető igénybe, ha a használó legalább 12 hónapra igényli a közterületet.

További változás, hogy a korábban Művészeti Tanács néven működő testület helyett – a kulturális alpolgármester asszony javaslata alapján – Szentendrei Lokálpatrióták Tanácsa fog működni öt ismert helyi művész részvételével, akik szakmai ajánlásaikkal, javaslataikkal segítik a főépítész és a testület munkáját. A képviselők egyhangúlag megszavazták a módosításokat.

Köztisztasági rendelet

A város köztisztaságáról szóló rendelete meghatározza, hogy az ingatlantulajdonosoknak, valamint az önkormányzatnak a köztisztaság biztosítása érdekében milyen feladatokat kell ellátniuk. A tapasztalatok alapján a rendelet területi lehatárolásai nem voltak egyértelműek. A képviselők által egyhangúlag elfogadott módosítások világossá tették a határokat a két felelősségi kör között. A képviselők elfogadták a változásokról szóló tájékoztató szövegét is, amelyet hamarosan minden városlakó postán megkap. A levél célja, hogy összegezze és tudatosítsa mindenkiben a város közterületeire és a zöld környezetre vonatkozó szabályokat, tudnivalókat a város rendezettsége, tisztasága, a környezet megóvása érdekében.

SZMSZ-módosítás

A képviselők módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi területeken: új sporttanácsnok megválasztása, az informatikai feladatoknak a polgármesteri hivatal keretében való ellátása, a jegyző és aljegyző irányítása alá tartozó szervezeti egységek meghatározása, a Városi Szolgáltató Nzrt. által kizárólagos joggal végzett tevékenységek kiegészítése. A képviselők között kisebb vita a sporttanácsnok megválasztása körül alakult ki, mert többen nem látták indokoltnak új munkahely létrehozását, amely növeli a város kiadásait. Szerintük először egy cselekvési tervet kellene készíteni, és annak végrehajtáshoz megtalálni a megfelelő embert. Több képviselő viszont a kinevezés mellett érvelt, mert jelenleg nincs felelőse a városi sportnak. Szerintük nagy szükség van egy olyan szakemberre, aki teljes energiával foglalkozik a városi sporttal, különösen az ifjúság nevelésével, a tömegsporttal és intézményi programok szervezésével. Jelenleg Skrobár Róbert három éve ingyen, illetve saját költségén látja el a sporttal kapcsolatos szakmai feladatokat, s vesz részt szakmai fórumokon. Végül a képviselők egyhangúlag megszavazták az SZMSZ módosításokat, köztük Dombay Zsolt sporttanácsnoki kinevezés, akinek tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90%-a, vagyis bruttó 76 530 Ft lesz.

Iskolák üzemeltetése

A Köznevelési törvény szerint az önkormányzatok a választást követő év március 31-ig nyújthatnak be kérelmet, ha az iskolák működtetését át akarják vállalni az államtól, illetve ha a működtetést nem képesek vállalni. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy nem adja át a saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetői jogát. A jelenlegi rendszernek, melyben a fenntartói jog és a működtetői jog elkülönül, vannak ugyan nehézségei, de alapvetően kialakultak az egyes szereplők feladatai, kötelezettségei, melyek egy esetleges átadással ismét változnának, ráadásul az átadás még jobban megszakítaná a kapcsolatot a közoktatási intézmények és az önkormányzat között.

Az érintett intézmények: Templomdombi Általános Iskola; Barcsay Jenő Általános Iskola; Izbégi Általános Iskola; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium; Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola; Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó).

Díszpolgároknak nyújtott kedvezmények

A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület képviselőinek kezdeményezésére a képviselők úgy döntöttek, hogy városunk díszpolgárai – Szentendre érdekében végzett munkájuk elismeréseként és megbecsüléseként – térítésmentesen látogathatják az önkormányzat fenntartásában lévő intézményeket (Ferenczy Múzeum, V8 Uszoda, Pest Megyei Könyvtár stb.), a város területén ingyen parkolhatnak, illetve életútjuk, munkásságuk olvasható lesz a városi honlapon.

Közérdekű adatkezelés

A képviselők többsége elutasította a Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ) kezdeményezését egy új rendelet megalkotására, amely a magasabb szintű jogszabályokhoz képest bővítette volna a közérdekű adatok, a közpénzekkel való gazdálkodás nyilvánosságra hozatalának körét. A TESZ képviselői szerint azért lenne szükség a szerződések nyilvánosságra hozatalára, mert bizalomvesztés van az adózó állampolgárok és a politikusok között. Szerintük a nyilvánosság nem támad, hanem véd, ha a közpénzfelhasználás egyértelmű és átlátható.

A tervezetet elutasító képviselők szerint a rendelet végrehajtása aránytalanul nagy terhet róna a városra, hiszen szükség lenne egy személy alkalmazására, a honlap fejlesztésére a megnövekedett adattartalom miatt. A közzétételre kerülő anyagokat adatvédelmi szempontból is át kellene vizsgálni, és a személyes adatokat, üzleti titkokat felismerhetetlenné tenni a szövegben. A polgármester kiemelte, hogy a hivatal mindenben megfelel az átláthatóság szigorú törvényi előírásainak. A szerződések ellenőrzése a jogi és pénzügyi ellenőrző bizottság feladata, amelynek vezetését a polgármester döntése alapján az ellenzék végzi, ezért azt javasolja, hogy a bizottsági munkát ne próbálják a nyilvánosságra való hivatkozással megspórolni.

Pest Megyei Könyvtár

A Pest Megyei Könyvtár igazgatója, Nincsevics Klára nyugdíjazása miatt kérte közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését 2015. augusztus 1-jétől. A képviselő-testület pályázatot ír ki a könyvtárigazgatói álláshely betöltésére. Döntöttek arról is, hogy a pályázatok véleményezésére bizottságot hoznak létre, melynek tagjai Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Boda Anna képviselő, Biczák Péter, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének a tagja, Bétéri Nóra, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, Pongrácz Katalin szakszervezeti titkár.

Változás a Ferenczy Múzeum élén

A Ferenczy Múzeum igazgatója, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kezdeményezésére munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették. A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy az igazgató – munkájának elismeréseként – öt havi illetményének megfelelő jutalomban részesüljön.

Változás a VSZ Nzrt. élén

Kroó József, a Városi Szolgáltató Nzrt. igazgatójának munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették. Több képviselő is elismeréssel beszélt az igazgató eddigi munkájáról, és megköszönték az elvégzett munkát. Az ülésen felszólalt Kroó József is. Felsorolta a vezetése alatt elért eredményeket,  megköszönte kollégái munkáját, a város lakosságának a türelmet, majd minden képviselővel kezet fogott, így köszönve meg a munkájukat.

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 19

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 19

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 19

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 19
pén 19

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 19
pén 19
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28