2017. december 8., 11:23

Az idei utolsó,  2017. december 7-én tartott képviselő-testületi ülés főbb hírei.

Új hulladékgazdálkodási rendelet

A közszolgáltató-váltás miatt volt szükség a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezésére és az új rendelet megalkotására. Az eredménytelen közbeszerzési eljárást követően kezdődtek tárgyalások a hulladékgazdálkodási feladat ellátásra a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (FKF). Az új konstrukció lényege, hogy a közszolgáltató az FKF lett, de a közszolgáltatási feladatot továbbra is a VSZ NZrt. végzi közszolgáltatói alvállalkozóként.

A települési hulladék jelenleg a 130 km-re lévő tatabányai hulladéklerakóba kerül, az új konstrukcióban a hulladék a 20 km-re lévő budapesti hulladék égetőben kerül energetikai hasznosításra. Bár ez költséghatékonyabb megoldás, a rendszer így is ráfizetéses, mert a szentendrei közszolgáltatás a kötelező minimálisnál jóval magasabb ellátási színvonalú. A jelenlegi színvonal biztosításához előreláthatóan évi 50 millió Ft finanszírozási hiányt kell az önkormányzatnak pótolnia.

 

Vagyonkezelési szerződés

A testület módosította a Városi Szolgáltató Zrt.-vel 2013-ban kötött vagyonkezelési szerződést, mellyel az Önkormányzat a közfeladatok ellátásához szükséges vagyont bocsátotta a VSZ NZrt. rendelkezésére. A módosítás a vagyonkezelt eszközök pontos körének és értékének meghatározását célozta, melyet követően az új szerződés tartalmazza az elszámolás részletes szabályait is, másrészt a vagyonkezelt eszközök a korábbi szerződésből kikerültek, és ezekről új szerződést kötöttek.

 

Közszolgáltatási szerződések módosítása

Az önkormányzat törekvése, hogy intézményeiben az általános közszolgáltatási feladatokat egységesen a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. lássa el, ennek érdekében most a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum épület karbantartási feladatait is beemelték a VSZN Zrt.-tel kötött közszolgáltatási szerződésbe 2018. január 1-jei hatállyal.

Felmerült az igény arra, hogy a VSZN Zrt. által biztosított portaszolgálat mellett a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményekben az őrző- és biztonsági szolgáltatást is a társaság végezze szükség esetén, ezért szükséges a gondnoksági tevékenység ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosítása is.

 

Multifunkciós seprőgép

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. gépparkjának korszerűsítése és a munka hatékonyságának növelése céljából multifunkciós seprőgépet kíván vásárolni, melyhez a testület jóváhagyását adta. A bruttó 8,76 millió Ft kötelezettségvállalást az önkormányzat a 2018. évi fejlesztési célú támogatásának részeként biztosítja a VSZ NZrt.-nek. A hulladékgazdálkodási divízió köztisztasági feladatait jelenleg csak komoly kézi munkaerő bevonásával tudja ellátni; ezért gyakorta külső, alvállalkozói kivitelező bevonása is szükséges, mely többletköltséget jelent.

 

Hajléktalanszálló

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2011. óta a fenntartója a Szabadkai utcai hajléktalanszállónak. Az intézményben az engedélyezett férőhelyszám 10+10 fő, a feltöltöttség szinte folyamatosan 100%-os. A Vöröskereszt igazgatója jelezte, hogy 2016-tól az állam csak önkormányzati és állami fenntartású intézmény feladatellátása mellé rendel finanszírozást, így forráshiány miatt a Vöröskereszt nem tudja vállalni a szolgáltatást. A hajléktalanok nappali melegedő ellátása a törvény alapján jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, ezért úgy döntöttek, hogy a költségvetés szempontjából a Gondozási Központ által történő fenntartás a legkedvezőbb, így 2018. május 1-jétől ők látják el a hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatokat. Az előzetes becslések szerint ez 14 millió forint finanszírozási kötelezettséget jelent az önkormányzatnak.

 

Átmeneti költségvetés

Az Önkormányzat idei költségvetési rendelete december 31-én hatályát veszti. Mivel a jövő évi rendeletet várhatóan csak februárban tárgyalja a testület, annak jóváhagyásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet alkotott a testület, mely január 1-jén lép hatályba, és az új költségvetési rendelet elfogadásakor hatályát veszti.

 

Behajtás védett övezetekbe

Az ingyenes parkolási jogosultság feltételeinek pontosítása és a Fő térre érkező áruszállítási időkorláttól való eltérés lehetősége miatt módosították a parkolási rendeletet. Az ingyenes parkolási lehetőség szabályainak finomításával a lakosság számára kedvezőbb feltételek kerültek a rendeletbe, illetve az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalata azt mutatta, hogy vannak olyan esetek (pl. városi rendezvények előkészületei, karbantartások elvégzése), amikor elkerülhetetlen a megszabott időkereten túli behajtás a Fő térre. A módosítás következtében a polgármester mérlegelési jogkörébe került a behajtás engedélyezése a főszabálytól eltérő egyedi esetekben.

 

SZMSZ-módosítás

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását egyrészt a hivatal szervezeti struktúrájának 2018. január 1. napján hatályba lépő változtatása, másrészt technikai jellegű – más jogszabályok változása miatt bekövetkező – módosítások indokolták.

 

Díszpolgári címről és PRO URBE Emlékéremről szóló rendelet

Módosították a díszpolgári címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, mert felülvizsgálata során megállapították, hogy formai szempontból nem megfelelőek, másrészt ellentétes a temetőrendelet díszsírhelyekre vonatkozó szabályaival.

 

Új temetőrendelet

A jelenleg hatályos temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapították, hogy formai szempontból nem felel meg maradéktalanul a jogszabályszerkesztés követelményeinek. Mivel a rendelet módosításával nem lehetett minden felmerült problémát orvosolni, ezért tartalmilag és formailag is új rendeletet alkottak.

 

Ügyfélfogadási rend 2018-ban

Döntöttek közszolgálati tisztviselők a jövő évi munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről. A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan a munkavégzés teljes felfüggesztésére nincs lehetőség, de a javaslat szerint két hétig a Hivatal zárva tart, s ezalatt csak kis létszámú dolgozóval működik. Az ügyfelek kérdéseikkel, beadványaikkal a Városi Ügyfélszolgálathoz fordulhatnak. A nyári időszakban: július 30-tól augusztus 10-ig, a téli időszakban: december 17-től 28-ig lesz igazgatási szünet.

 

Belső ellenőrzés

A törvény szerint a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa működtetett rendszerek megfelelőségét illetően. A testület most elfogadta az önkormányzat költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak a 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló terveit.

 

Koncepcióterv bemutatása

Az önkormányzat 2016-ban kötött tervezési szerződést kötött a KÉSZ Tervező Kft.-vel a felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmányterv elkészítésére, mely két részből áll. Első ütemben a vízelvezetési rendszer kialakításának fejlesztési koncepcióját dolgozták ki, a második ütemben a tervjavaslatot. A testület elfogadta az I. ütemben elkészült Koncepciótervet, mely már tartalmazza a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság júniusi ülésén kért belvárosi csapadékvíz elvezetés kérdéskörét, valamint beépítésre került a menet közben megkapott szakértői vélemény is. Ezt követően történhet meg a végső tervjavaslat kidolgozása.

 

Közterület-alakítás

A Szentendrei Ferences Gimnázium részére új tornacsarnok készül, melyhez – a jogszabályi előírás szerint – parkolók épülnek: egyrészt saját ingatlanon belül, másrészt a tornacsarnok homlokzata előtt, illetve két külön ingatlanon is alakítanak ki parkolóhelyeket. A beruházás kapcsán felmerült közterületi munkák: meglévő járda és zöldterület átépítése az új tornacsarnok előtti szakaszon; meglévő burkolat szélesítése a Fulco deák és Martinovics utcában; buszmegálló és buszforduló kialakítása az Áprily Lajos téren lévő üzemanyagtöltő helyén. A testület jóváhagyta a tornacsarnok fejlesztéséhez kapcsolódó Közterület Alakítási Tervet.

 

Vállalkozás-fejlesztési program

A vállalkozás-fejlesztési programot 2015-ben indította a képviselő-testület, majd 2016-ban meghosszabbította és kiegészítette. Ezúttal a program I. részének benyújtási határidejét hosszabbították meg, mely alapján a 2015. június 1. és 2019. december 31. között induló, illetve Szentendrére települő vállalkozások részére nyújtanak támogatást. A vállalkozás-fejlesztési program kiadásaihoz a 2018. évi költségvetésében 3,5 millió Ft-ot biztosítanak.

 

Local Agenda 21 program

Az Európai Unió által finanszírozott projektek tervezésekor kötelező elem a környezeti fenntarthatóságra történő hivatkozás és az azt szolgáló gyakorlati törekvések bemutatása. A testület jóváhagyta a Vis Naturalis Bt. elkészített, az egészség védelmével, a természeti erőforrások és értékek megőrzésével, a környezet védelmével kapcsolatos, Szentendre Város Fenntartható Fejlődésének programját.

 

Városi sporttelep fejlesztése

A Képviselő-testület még a novemberi ülésen hozzájárult, hogy a Dunakanyar Sportegyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Röplabda Szövetség TAO-programjához kapcsolódóan sportpálya fejlesztése tárgyában a Kőzúzó utcai sporttelepre. A TAO pályázat benyújtása érdekében a testület hozzájárult, hogy a Magyar Állam részére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az állam által nyújtandó 25,18 millió Ft összegű társasági adókedvezmény biztosítására, 15 éves időtartamra.

 

Szervezeti átalakítás

A képviselő-testület korábbi döntései alapján az önkormányzat gazdasági társaságai és költségvetési szervei gazdasági vezetésének koncentrációja jött létre. Az együttműködés az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfelelően működik, a vezetés szándéka pedig a továbblépés a koncentráció útján, mivel az összevonás hosszú távon költségmegtakarítást eredményez. A testület most úgy döntött, hogy a fenntartásában álló Szentendre Város Egészségügyi Intézményei önálló gazdasági szervezete megszűnik január 1-jétől, a feladatait a Ferenczy Múzeumi Centrum látja el. A munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodást a januári ülésen tárgyalják.

 

Új közterület-elnevezések

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A mostani ülésen három névtelen közterületet Dunakanyar körútnak neveztek el, a többi névtelen közterület új elnevezése: Állomás tér, Sziget utca, Ady Endre út.

 

Új informatikai szakrendszer

Ügyviteli- és intézkedést támogató informatikai szakrendszer beszerzéséről döntött a testület, melynek bevezetése jelentősen csökkenti  a közterület-felügyelet adminisztrációs terheit és az ügyfelek számára is jelentős ügyintézésbeli színvonal-emelkedést jelent. A szakrendszer bevezetésével elérhető legfőbb előnyök: • a közterület-felügyelők PDA-készülék segítségével végezhetik a helyszíni munkát, a benne rögzített intézkedések azonnal megjelennek a hivatali szerveren • lehetőség van a helyszíni nyomtatásra • a PDA-készüléken megjelenik, hogy az adott helyszínen milyen tartalmú közterület-használati és közútkezelői engedélyek kerültek kiadásra, így könnyen beazonosíthatóak az engedély nélküli tevékenységek • nyomon követhető, hogy az ügyintézők milyen útvonalat jártak be az ellenőrzési tevékenységük során • a gépjárművekbe GPS egység kerül, így a járművek útvonala is nyomon követhető • automatikus adatlekérés válik lehetővé a központi gépjármű- és lakcím-nyilvántartásból • a rendszer kezeli a befizetéseket is stb. Az eszközök egyszeri beszerzése a havi részletekben fizetendő kétéves szoftverbérleti díjjal együtt összesen bruttó 16,78 millió Ft.

 

Jutalom a vezetőknek

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői – Városi Szolgáltató NZrt., Aquapalace Kft., Kulturális Központ, TDM Kft. – részére munkájuk elismeréseként munkabérük fél havi összegének megfelelő jutalom kifizetését szavazták meg a képviselők, mely a járulékokkal együtt 1,48 millió Ft. A kiadás az adott társaságot terheli.

 

Turul-szobor

Az önkormányzat támogatási szerződést kötött a Turul Szoborért Alapítvánnyal a Turul szobor állítása kapcsán, melynek alapján 1 millió Ft támogatást nyújtott az Alapítványnak. Az elszámolással kapcsolatos egyeztetések eredményeként a felek a támogatást kölcsönösen elszámoltnak tekintik, amennyiben az Önkormányzat a Turul szobor posztamensére vésetheti a város első világháborús hősi halottjainak nevét, méltó módon emléket állítva ezzel a hősöknek.

 

2018. évi munkaterv

Az utolsó napirendi pontban a képviselők elfogadták a 2018. évi munkatervet. A bizottságok elnökei a januári bizottsági ülésre készítik elő a munkatervüket.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 08

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.