2015. november 24., 16:09

 
Kiírásra került a 2016 évi 1+1 út- és járdaépítési program felhívása lakossági/vállalkozói együttműködésben. Az első benyújtási határidő 2016. február 26. 

1+1 program
a lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, a felújítások kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére az önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz önkormányzati forrás igényelhető.

Megkezdett beruházás nem támogatható.
Az út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását, elzárt utak létrehozását.
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem keletkezik közös tulajdon,. azok a városi közlekedési rendszer részeit képezik.

A. Rendelkezésre álló forrás

Az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg
a) elsősorban lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is)19.000.000 Ft.
b) elsősorban ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is) 19.000.000 Ft.
Mindkét keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására.

B. Igénylők köre

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.

C. A kérelem tartalma

Az együttműködésben érintett tevékenységek köre
Az önkormányzati költségviselés igénybe vehető minden, Szentendrén lakossági/vállalkozói önerőből vagy ezek kombinációjában megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra.

D. Pénzügyi feltételek

Költségviselés mértéke
Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (ÁFA-s) bekerülési összeg maximum 50 %-a.
A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50 %) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50 %-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb mértékű lakossági önerőt pedig az elbírálásnál figyelembe vesszük.
Az ”1+1 program”-ban résztvevő közösségek más kedvezményben nem részesülhetnek! (A helyi építményadóból nem írható le beruházásuk).

Az önkormányzat által biztosított összeg a Fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetésefejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót.

Fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetése
A fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetésének feltételei:
1. Út- és járdaépítési tervek költségei
– a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a tervező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a www.pmh.szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából
– az engedélyes tervek másolata,
– tervezői számla másolata
– önrész megfizetésének igazolása
– A polgári jogi társaság és a tervező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a tervezőre engedményezi.

2. Kivitelezés költségei
– a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik a www.pmh.szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel céljából
– legalább a támogatás összegét elérő számla másolata
– önrész megfizetésének igazolása
– A polgári jogi társaság és a kivitelező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a kivitelezőre engedményezi.

A pénzeszköz átadás az együttműködési megállapodás megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra.
A tervezési és a kivitelezési költségekre biztosított fejlesztési pénzeszköz aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50 %-át.

E. Kiválasztási kritériumok

A kérelmek elbírálása 2016. március 30-ig történik meg, jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján, a keret erejéig.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél az önerő mértéke az 50 %-ot meghaladja.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.

F. Kérelem benyújtása

A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be 2016. február 26. (péntek) 12.00 óráig.
Az adatlapok 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be.
A kérelmet az ”1+1 program”-ban résztvevők képviselője a Városfejlesztési Iroda részére „1+1 program” megnevezéssel nyújthatja be zárt borítékban az alábbi címre:
Szentendre Város Önkormányzata
Városfejlesztési Iroda
Szentendre
Városház tér 3.
2000
A kérelem benyújtható személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójában (2000 Szentendre, Városház tér 3.) is.

G Benyújtandó dokumentumok
1. Adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért pénzeszköz átadás összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
2. Műszaki adatlap mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát, paramétereit, a főmérnöki és közútkezelői jóváhagyást.
2. Csatolmányok:
– az ”1+1 program”-ban résztvevő polgári jogi társaság hitelesített jegyzőkönyve (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot illetve az alábbiakat: a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik;
– tervező illetve kivitelező kiválasztásának igazolására legalább 3 árajánlat másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében;
– a pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatta a tervezett munkálatokról;
– műszaki tartalom, a mennyiségek egyértelmű meghatározásával;
– a szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak, figyelembevételéhez előzetes önkormányzati egyeztetés/ hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni;
– a pályázathoz lehetőség szerint kérünk csatolni: tervet, előzetes tervet, vagy vázrajzot.

H. Egyéb feltételek

További felvilágosítás kérhető a +36 /20/ 943-8372 telefonszámon, valamint a kosztek.gabi@pmh.szentendre.hu e-mail címen.

Adatlap
Műszaki adatlap
Polgári jogi társasági minta

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.